Den enkelte medarbejders uddannelsesaktiviteter er en del af arbejdspladsens samlede kompetenceudvikling. Det er derfor vigtigt, at aktiviteter planlægges nøje ud fra arbejdspladsens og den enkeltes behov for kompetenceudvikling.

Det anbefales, at man altid starter med en undersøgelse af, hvilket behov medarbej­deren eller afdelingen har for, at der udvikles nye kompetencer.

Det er vigtigt at forholde sig til:

  • Hvad skal et kursus/kompetenceudviklings­forløb bruges til?
  • Hvilket behov skal det dække?
  • Hvordan skal det forankres i jobbet/af­delingen?

Ved at bruge tid i plan­læg­ningsfasen omkring ud­dannelse og kompetence­ud­vikling, kan der hentes ressourcer i en bed­re udnyt­telse af de nye kompetencer og et større engagement til at implemente­re det nye. Det er altså muligt at få stør­re ud­byt­te - til gavn for den en­kelte med­arbejder og for arbejdspladsen.

I forhold til at afdække med­arbejderens behov for kompe­tenceudvikling, kan et kom­pe­tenceskema være en hjælp. Hensigten med skemaet er, at give et over­blik over sammenhænge, muligheder og barrierer.