Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
den 8. november 2017 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt, undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud. Hanne Roed deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 14.15.


Sagnr.: 1-00-24-16

1. Godkendelse af referat fra sidste møde #

Resume

Referater fra udvalgets møde den 4. oktober 2017 og udvalgets ekstraordinære møde den 25. oktober 2017 vedlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at referater fra møder i det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde den 4. oktober 2017 og den 25. oktober 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Referaterne fra møderne i det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde den 4. oktober 2017 og den 25. oktober 2017 vedlægges til godkendelse.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde godkendte referatet.

 

Henrik Qvist og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-60-74-6-16

2. Helhedsplan for området Søndersøparken, Viborg

Resume

Søndersøparken i Viborg er et komplekst sammensat område med en varieret bygningsmasse og med funktioner indenfor både psykiatri, somatik og socialområdet.

 

Der har længe været behov for at få et samlet overblik over bygningsmassen i området som basis for fremtidig planlægning, udvikling og investering. Behovet er nu blevet skærpet, da Viborg Kommune på grund af henvendelse fra andre grundejere i området har udtrykt intention om at påbegynde udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Det er vigtigt, at Region Midtjylland kan komme med konstruktivt input til denne.   

 

Der ønskes derfor igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for Region Midtjyllands interesser i området. Helhedsplanen skal danne beslutningsgrundlag til den politiske stillingtagen og klarlægge udviklingsmuligheder til brug for fremtidige beslutninger og danne udgangspunkt for dialogen med Viborg Kommune om ændret planlægning for området. Der søges en bevilling på 1,75 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen.

Direktionen indstiller,

at der gives bevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for Søndersøparken i Viborg jf. bevillingsskemaet.

Sagsfremstilling

Søndersøparken i dag

I området i Søndersøparken i Viborg ejer Region Midtjylland en lang række bygninger med et samlet bruttoareal på omkring 33.000 m2. Området har en blandet bebyggelse, som er opført i flere omgange siden 1905. Regionspsykiatrien Midt benytter en stor del af denne bygningsmasse, men også Hospitalsenhed Midt, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og socialområdet råder over bygninger i området. Der er således mange regionale interesser i området.

 

Der er løbende sket justeringer og tilpasninger af målgrupperne og brugen af bygningerne, og det er ikke alle bygninger, som er optimale til den nuværende eller forventede fremtidige anvendelse. En del af bygningerne er endvidere nedslidte og står foran et større renoveringsbehov.

 

Søndersøparken i Viborg er nu den eneste af regionens hospitalsmatrikler, hvor der ikke er udarbejdet en helhedsplan. For at få et grundigt dokumenteret og objektivt beslutningsgrundlag for eventuelle fremtidige investeringer er der behov for en helhedsplan, som skal hjælpe til at foretage fremtidssikrede investeringer i stedet for kortsigtede, enkeltstående løsninger. En forudsætning for dette er, at helhedsplanen også skal klarlægge udviklingsmulighederne i området.

 

Baggrund for igangsætning nu 

Viborg Kommune har udtrykt ønske om at udarbejde en ny lokalplan for området, så der kan ske forandringer i området med den attraktive beliggenhed ved søen i Viborg. Der er derfor også behov for at få klarlagt regionens fremtidsplaner for området nu med et gennemarbejdet materiale, så regionen kan komme med et kvalificeret input til kommunen og sikre, at regionens handlemuligheder ikke bliver begrænset i et nyt plangrundlag.

 

På mødet den 19. september 2017 besluttede forretningsudvalget at sende en sag om bevilling til udarbejdelse af en helhedsplan tilbage til administrationen for at få foretaget en vurdering af, om det er muligt at opdele arbejdet i en funktionsdel og en udviklingsdel samt at få yderligere belyst, hvilke fremtidige udfordringer Søndersøparkens bygningsmasse og funktioner/aktiviteter står over for. Endvidere besluttede forretningsudvalget, at regionens egen byggeorganisation udarbejder en tilstandsrapport om Søndersøparkens bygninger, før der tages stilling til udarbejdelse af helhedsplan for området.

 

For at få det overblik, som er nødvendigt for at kunne træffe politisk beslutning om prioriteringer for området, er det nødvendigt at se analyserne af funktion og udvikling i sammenhæng.

 

Regionen råder allerede over informationer i form af registreringer, bygningssyn samt viden om funktioner mv., som vil blive overleveret af administrationen til rådgiver. Rådgiver skal herefter i løbende dialog med administrationen sikre de relevante data til det videre arbejde.

 

I 2016 blev der udarbejdet bygningssyn af klimaskærmen af alle regionens bygninger. Dette bygningssyn af bygningerne i Søndersøparken vil naturligt indgå i helhedsplanen sammen med øvrige rapporter, som løbende er udarbejdet. Det drejer sig bl.a. om registrering af tilstanden af områdets kloakker, en statikrapport på Søndersøparken 1 og delregistreringer af de tekniske installationers tilstand. Det vil være en styrke for en kommende helhedsplanen, at en ekstern rådgiver med specialviden kan sammensætte de rigtige faglige kompetencer til at udarbejde en fuldt dækkende tilstandsvurdering på et objektiv grundlag.

 

Helhedsplanens indhold

Helhedsplanen bør således omfatte en dækkende tilstandsvurdering bl.a. på baggrund af allerede eksisterende viden og kigge på driften og aktiviteten, som omfatter psykiatri, somatik og socialområdet. Ligeledes er der behov for at få en objektiv vurdering af mulighederne for ejendomsudvikling i området: Kan der med fordel for regionen frasælges/tilkøbes arealer? De flere ”ben” i helhedsplanen giver retning for planlægning og afklarer effektiviseringspotentiale i den fremtidige udvikling af området og danner dermed det nødvendige grundlag for fremtidige beslutninger.

 

Da der er behov for ekstern specialistviden til udarbejdelse af helhedsplanen søges bevilling til at antage et rådgiverteam og til eventuelle øvrige konsulentydelser. Opgaven med at udarbejde en helhedsplan har en sådan kompleksitet, at det stiller store krav til bredden af rådgiverens specialiserede kompetencer. Der er behov for kompetencer inden for konstruktioner, installationer, totaløkonomi, konceptudvikling, sundhedsspecialist, logistik, lokalplan, risikostyring, ejendomsudvikling m.v. Ved tilknytning af en ekstern rådgiver til udarbejdelse af en helhedsplan får regionen således en uvildig vurdering af bygningernes tilstand og får ligeledes en uvildig vurdering af nye muligheder og løsninger i området, hvilket vil danne basis for en efterfølgende politisk stillingtagen til områdets fremtid.

 

Der er ønske om, at der i en helhedsplan beskrives scenarier for udvikling af Søndersøparken, hvor psykiatrien og somatikken sammentænkes. Herunder skal et ombygnings- og renoveringsprojekt for psykiatrien og den berørte del af Hospitalsenhed Midts logistikområde belyses. Et alternativ scenarie er byggeri af en helt ny psykiatri, som også omfatter de nødvendige logistikfunktioner for Hospitalsenhed Midt. Som en konsekvens af Regionsrådets beslutning den 27. september 2017 om, at den nuværende placering af Børne- og Ungdomspsykiatriens funktioner bibeholdes i Viborg, skal disse funktioner ligeledes medtages i arbejdet med helhedsplanen.

 

Det er målet med helhedsplanen at få afklaret:

 

 • Hvorvidt de nuværende fysiske rammer vurderes at kunne opfylde fremtidige krav til funktionalitet.
 • Nødvendigt behov for renovering og vedligeholdelse, såfremt nuværende bygninger også fremadrettet skal huse aktiviteten.
 • Hvorvidt der er uoverensstemmelse mellem behov og nuværende muligheder i forhold til arealer/funktioner, og hvorledes denne kan løses ved frasalg, tilkøb, ombygning, tilbygning, ændring af funktioner eller kapacitet.
 • Hvorvidt der af hensyn til patienter, brugere, personale og/eller totaløkonomisk set kan argumenteres for at bygge nyt som alternativ til at renovere/vedligeholde bestående bygningsmasse.
 • Hvorvidt der indenfor regionens samlede investeringsplan eller på anden vis kan skabes rum til at foretage de foreslåede investeringer.

 

Det vurderes, at der bør planlægges efter en tidshorisont på 15-20 år for at give det nødvendige langtidsperspektiv og et samlet overblik over investeringer. Forventningerne kan baseres på fremskrivninger og forudsætninger anvendt i de anlægsprojekter, som er under projektering eller opførelse i regionen.

 

Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for arbejdet med helhedsplanen. Arbejdet med helhedsplanen forventes at kunne sættes i gang omkring årsskiftet 2017/2018 med en varighed på 4-6 måneder. En helhedsplan vil således kunne fremlægges for regionsrådet omkring sommeren 2018.

 

Økonomi

Der er i overensstemmelse med Byggeregulativet indhentet tilbud på udarbejdelsen af en helhedsplan. Nedenstående tabel viser, at der med godkendelsen af dette dagsordenspunkt bevilges 1,75 mio. kr. til at afholde udgifter ved udarbejdelse af en helhedsplan for Søndersøparken Viborg. Der er samlet prioriteret 2,0 mio. kr. til helhedsplanen i Investeringsplan 2017-2026.

 

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget samtidig tilslutter sig anbefalingen fra det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler om, at planens navn ændres til "Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken".

 

Henrik Qvist og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Forretningsudvalgsmøde den 19. september 2017: Projekteringsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for området i Søndersøparken, Viborg.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-00-24-16

3. Udpegning af speciallæge til visitationsforum for særlige pladser i psykiatrien

Resume

Regionerne skal etablere 150 særlige pladser i psykiatrien på landsplan primo 2018. Det fremgår af lovgrundlaget for de særlige pladser, at regionsrådet skal udpege en speciallæge til et visitationsforum for de særlige pladser i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at ledende overlæge Trine Elisabeth Bjørkbom Arngrim udpeges som speciallæge til visitationsforum,

 

at ledende overlæge Runa Sturlason udpeges som suppleant til speciallægen i visitationsforum, og

 

at kompetencen til fremadrettet at udpege en speciallæge og suppleant til visitationsforum delegeres til psykiatri- og socialledelsen. 

Sagsfremstilling

De særlige pladser i psykiatrien etableres som en del af de psykiatriske afdelinger. Ud over almindelig psykiatrisk behandling indeholder tilbuddet både en socialfaglig og rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt dagsaktiviteter som motion, kreative fag og hverdagsmestring.

 

Tilbuddet skal sikre en mere målrettet og specialiseret indsats for en mindre gruppe særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Opholdet skal forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte. Ophold på afdelingerne er midlertidigt, og det forudsættes, at et ophold typisk vil have en varighed på 3-6 måneder.

 

Der er tale om frivillige behandlingsophold for borgeren, som skal afgive informeret samtykke til opholdet. Patienten skal visiteres til de særlige pladser. Visitationen sker i handlekommunen, men efter vejledende indstilling fra et visitationsforum, som regionen har ansvaret for at oprette.

 

Regionsrådet afholder udgifterne til etablering og drift af visitationsforum og sekretariatsbetjener visitationsforummet. Visitationsforummet består ifølge loven af:

 

 • en medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte patients handlekommune, som udpeges af kommunalbestyrelsen i handlekommunen,
 • en socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen,
 • en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, som udpeges af regionsrådet,
 • en repræsentant for en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionen, og
 • den tilsynsførende fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer, der er idømt en foranstaltning i medfør af straffelovens §§ 68 eller 69, og der i dommen indgår tilsyn af kriminalforsorgen.

 

Som det fremgår af ovenstående, skal regionsrådet udpege en speciallæge til visitationsforum.

 

Psykiatri- og socialledelsen anbefaler, at regionsrådet udpeger ledende overlæge Trine Elisabeth Bjørkbom Arngrim, Afdeling R, Aarhus Universitetshospital Risskov som speciallæge til visitationsforum og ledende overlæge Runa Sturlason, Regionspsykiatrien Randers, som suppleant.

 

Ledende overlæge Trine Elisabeth Bjørkbom Arngrim har via sin stilling som afdelingsleder i den specialiserede retspsykiatri en omfattende erfaring med målgruppen. Ledende overlæge Runa Sturlason har tidligere arbejdet inden for den specialiserede retspsykiatri og har ligeledes stor erfaring med målgruppen for de særlige pladser i Psykiatrien.

 

Det indstilles endvidere, at regionsrådet fremadrettet delegerer kompetencen til udpege en speciallæge og suppleant  til visitationsforum til psykiatri- og socialledelsen.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler 1. og 2. at i direktionens indstilling til forretningsudvalget. Udvalget anbefaler samtidig, at stillingtagen til muligheden for fremadrettet at delegere kompetencen til psykiatri- og socialledelsen udsættes, således at det  indgår i den samlede sag til det nye regionsråd om bevillings- og kompetenceregler.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-00-24-16

4. Kompetenceudvikling i specialområderne på det specialiserede socialområde #

Resume

Der orienteres om den systematiske kompetenceudvikling for medarbejdere i de otte specialområder i Region Midtjyllands specialiserede socialområde. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde har anmodet om en beskrivelse af, hvordan de otte specialområder arbejder med systematisk kompetenceudvikling.

 

Psykiatri- og socialledelsen har besluttet, at specialområderne på det specialiserede socialområde skal udvikle en områdevis fagpilotuddannelse for alle medarbejdere med borgerkontakt. Formålet er at styrke specialiseringsgraden hos medarbejderne i forhold til tilbuddenes målgrupper for derved at fremme kvaliteten i borgernes ophold.

 

Der vedlægges et notat, der beskriver status for specialområdernes udvikling af fagpilotuddannelser mm.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde tog orienteringen til efterretning.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-00-7-14

5. Forberedelse af møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg #

Resume

Drøftelse af emner til møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter emner til mødet den 7. december 2017 i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Sagsfremstilling

Drøftelse af emner til møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

 

Seneste møde i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg var den 31. august 2017. Der er møde igen den 7. december 2017.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde drøftede det kommende møde i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-00-24-16

6. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Administrationen orienterede om

 

 • regeringens udspil vedrørende forebyggelse og nedbringelse af ungdomskriminalitet
 • aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 med fokus på de afsatte midler til en styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser
 • de aktuelle aktiviteter i forhold til indsatsen for at forebygge og nedbringe anvendelse af tvang i Region Midtjylland.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen