Referat
til
mødet i SU på speciallægeområdet
den 5. december 2012 kl. 15:30
i Speciallæge Aksel Otkjær, Bredgade 30, 7400 Herning


 

1-01-72-9-10

2. Gensidig orienteringSagsfremstilling


Praksisændringer 

 

Ørelæge Katrine Otkjær overtager pr. 1. januar 2013 ørelæge Leif Clausens 1/3 af Øreklinikken I/S i Herning.

   

Speciallæge Erik Skoubo Kristensen har pr. 1. august 2012 overtaget Mogens Rokkjærs deltidspraksis i kirurgi. Ydernummeret er efterfølgende flyttet fra Aarhus til Holstebro.

  

Øjenlægerne Christian Lahrmann og Mette Beer har pr. 1. september 2012 indgået kompagniskab i Ikast.  Mette Beer overtog Susanne Madsens øjenlægeydernummer i Herning.

 

Overlæge i kirurgi Peter Lange, Skive der har et overlægeydernummer, er gået på pension med udgangen af august måned 2012.

  

Praktiserende gynækolog Jørn Rolighed har fået tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge pga kronisk sygdom.

 

Praktiserende speciallæge i plastkirurgi Eric Olesen, Aarhus C, har fået tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge pga kronisk sygdom.

 

Praktiserende speciallæge i Intern Medicin, Lungemedicin har fået en administrativ tilladelse til at overføre 2/12 af næste års omsætningsloft. Administrationen orienterer nærmere.

 

Administrationen giver en status på forhandlingerne om en grå stær aftale.

 

Administrationen giver en status på sagen om sterilisation af mænd.

 

Administrationen orienterer om det videre arbejde med praksiskonsulenter på speciallægeområdet.

Speciallægesiden meddelte, at de er meget positive over for initiativet, og er klar til at indgå i det videre arbejde så snart, at region har aftalt honoreringen med FAS.

 

Administrationen giver en status på sagen om MR Scanner Viborg, som ikke kan kommunikere elektronisk. 

Administrationen uddelte et notat fra Sundhedsplanlægning om situationen, hvori det bl.a. fremgår, at man er i gang med en testfase. Samarbejdsudvalget udtrykte bekymring for om denne test også sikrer, at kommunikationen med speciallægepraksis og almen praksis fungerer. Administrationen fælger op.

 

 

Orienteringspunkter der ikke fremgik af dagsorden

Øjenklinikken på Regionshospitalet Midt har henvendt sig til administrationen, fordi de oplever, at de modtager en del patienter, som burde være set i speciallægepraksis. Tilsyneladende holder begge de praktiserende øjenlæge i Viborg lukket om fredagen.

Administrationen skriver til øjenlægerne i Viborg og henleder opmærksomheden på overenskomstens paragraffer om kordinering af fravær mv.

 

Administrationen udleverede en kort beskrivelse af den forventede ændring af sundhedsloven om behandlingsfrister og hurtig udredning.

 

Praktiserende neurolog Erik Lehfeldt orienterede om, at en af "hans" henvisninger var blevet hentet på henvisningshotellet af et privat sygehus.

Administrationen undersøger sagen.Beslutning


Orienteringen blev taget til efterretning.

 

1-30-72-56-12

3. Status på praksisplanlægningenResumé


Administrationen er i gang med at udarbejde praksisplanen på speciallægeområdet. Aktuelt arbejdes der på den overordnede visionsdel og på delpraksisplanerne inden for øjen- og psykiatriområderne.

 

Administrationen giver en status på arbejdet.Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning


Sagsfremstilling


På Samarbejdsudvalgets møde før sommerferien blev der orienteret om opstart af arbejdet med udarbejdelse af en ny speciallægepraksisplan.

 

Der skal udarbejdes en generel plandel fælles for alle specialerne, samt specialevise delplaner. Af hensyn til behovet for revurdering af kapaciteten indenfor øjenspecialet og psykiatrispecialet, blev anbefalet, at revision af de to delplaner igangsættes sideløbende med udarbejdelse af speciallægepraksisplanens generelle del.

 

Administrationen er godt i gang med revision af delplaner for de to specialer. Ligesom der arbejdes med udkast til et overordnet visionsafsnit i praksisplanen.

 

Praksisplanen skal medvirke til en samlet tilrettelæggelse af den ambulante speciallægebetjening i regionen. Det vil være naturligt, at praksisplanen udarbejdes indenfor rammerne af regionens overordnede sundhedsplan.

 

Sundhedsplanen, som er under udarbejdelse, fokuserer på at skabe og fastholde et sundhedsvæsen der leverer ydelser af højeste kvalitet, medvirker til at fremme befolkningens sundhed og som inddrager patientens egne ressourcer med udgangspunkt i og respekt for, at patienten bestemmer over eget liv og helbred. Sundhedsplanen forventes færdiggjort så den kan forelægges regionsrådet i løbet af efteråret 2013.

 

Arbejdet med speciallægepraksisplanen intensiveres i den kommende tid, med henblik på, at visionsafsnittet og formentlig også de to delplaner vil kunne drøftes på samarbejdsudvalgets næste møde.Beslutning


Vedtaget som indstillet.

 

Der var enighed om, at det er vigtigt, at der kommer et afsnit om økonomi i planen.

 

Administrationen oplyste, at der er kommet et par ansøgninger om forhåndstilladelse til at flytte en øjenlægepraksis i forbindelse med et eventuel køb.

 

Samarbejdsudvalget gav til kende, at de finder det uhensigtsmæssig at behandle sådanne ansøgninger før plangrundlaget - delpraksisplanen - er på plads. Især set i lyset af at det forventes, at delpraksisplanen er klar til marts 2013.

 

1-30-72-57-12

4. Status på råderumsaftalerResumé


På sidste møde i samarbejdsudvalget orienterede administrationen om, at det er besluttet, at der igangsættes overvejelser og udarbejdes aftaleforslag inden for dermatologi, neurologi og psykiatri (både voksen samt Børne- og Ungdomspsykiatrien), som skal give erfaringer og danne grundlag for det videre arbejde med de øvrige specialer.

 

På baggrund af et stormøde med repræsentanter fra almen praksis, de praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere samt administrationen, har pilotarbejdsgruppen besluttet at arbejde videre med en række pilotprojekter inden for de nævnte specialer.

 

Administrationen giver en status på arbejdet med råderumsaftaler.

 Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Sagsfremstilling


På sidste møde i samarbejdsudvalget orienterede administrationen om, at det er besluttet, at der igangsættes overvejelser og udarbejdes aftaleforslag inden for dermatologi, neurologi og psykiatri (både voksen samt Børne- og Ungdomspsykiatrien), som skal give erfaringer og danne grundlag for det videre arbejde med de øvrige specialer.

 

På baggrund af et stormøde med repræsentanter fra almen praksis, de praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere samt administrationen, har pilotarbejdsgruppen besluttet, at arbejde videre med en række pilotprojekter inden for de nævnte specialer.

 

Bl.a. et projekt om subakut vurderingssamtale hos praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere.

 

Første forhandling skal foregå den 17. december.Beslutning


Vedtaget som indstillet.

 

1-31-72-4-07

5. Assisterende speciallægerResumé


Samarbejdsudvalget skal drøfte det problem, at der er nogle speciallæger, der har fået en tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge for år tilbage, som de ikke har gjort brug af i længere tid.Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.


Sagsfremstilling


Som det fremgår af nedenstående, er der i den seneste overenskomst sket en opstramning i forhold til, hvornår en praktiserende speciallæge kan ansætte en assisterende speciallæge.

 

De tilladelser der er givet de senere år og efter den nye overenskomst, er enten tidsbegrænsede eller med opsigelsesvarsel.

 

Dette har ikke tidligere været tilfældet, så der er nogle praktiserende speciallæger, som har en ikke-tidsbegrænset tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge. De fleste af disse aftaler er indgået i amternes tid.

 

Nogle af disse ydere har benyttet sig af tilladelsen, siden aftalen blev indgået, mens andre ikke eller kun delvist har benyttet sig af muligheden.

 

Da aftalerne hverken er tidsbegrænsede eller med opsigelsesvarsel, er de som udgangspunkt fortsat gældende, selvom speciallægen ikke har haft ansat en assisterende speciallæge i flere år.

 

Sagen har været drøftet med Foreningen af Speciallæger, som er enige med administrationen i, at det ikke er rimeligt, at tidligere indgåede aftaler, der ikke har været benyttet gennem længere tid, fortsætter med at gælde.

 

Foreningen af Speciallæger foreslår, at aftaler, der ikke har været brugt i 18 måneder, skal genbehandles efter reglerne i den nye overenskomst, hvis speciallægen ønsker fortsat tilladelse.

 

Administrationen er i gang med at undersøge, hvor mange praktiserende speciallæger, der har tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge, og hvor mange der gør brug af tilladelsen. Resultatet af undersøgelsen er ikke helt færdig, så det er for tidligt at give et bud på problemets omfang.

 

Samarbejdsudvalget skal drøfte problemstillingen.

 

 

Overenskomstens bestemmelser: 

§ 14 ( § 35 i 2008 overenskomsten). Ansættelse af assisterende speciallæge

Stk. 1

Ansættelse af assisterende speciallæge kan ske, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 

a) Den ansættende speciallæge skal, inden ansættelsesforholdet påbegyndes, have indhentet tilladelse fra samarbejdsudvalget.

 

b) Den ansættende speciallæge skal til regionen oplyse den ansattes navn og ansættelsesforholdets omfang.

 

c) Den ansatte skal have godkendelse som speciallæge i det pågældende speciale.

 

d) Mindst 50 % af de ydelser, der afregnes under ydernummeret, skal være udført af den ansættende speciallæge.

 

Nye i forhold til 2008 overenskomsten

e) Af tilladelsen skal det fremgå, om denne er tidsbegrænset, eller om der er aftalt, at tilladelsen kan opsiges med et opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet er minimum 6 måneder med mindre andet aftales.

 

f) Tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge er en personlig ordning, der bortfalder i forbindelse med salg.

 

 

Anmærkning 2011 overenskomst

Tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge meddeles, hvor speciallægen på grund af kronisk sygdom, fagpolitisk arbejde eller alder (den til en hver tid gældende folkepensionsalder) har brug for aflastning. Ovenstående er gældende for nye tilladelser givet fra 01- 10-2011.

 

Anmærkning 2008 overenskomst

Tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge efter § 35 meddeles, hvor speciallægen på grund af alder, svagelighed eller af anden årsag (eksempelvis familiemæssige årsager) har brug for aflastning. Tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge meddeles også, hvor speciallægen ved siden af arbejdet i speciallægepraksis varetager undervisningsopgaver eller er engageret i fagpolitisk arbejde. Herudover meddeles ansættelse af assisterende speciallæge med henblik på fastholdelse og rekruttering af speciallæger.

 

 Beslutning


samarbejdsudvalget besluttede, at at aftaler, der ikke har været brugt i 18 måneder, skal genbehandles efter reglerne i den nye overenskomst, hvis speciallægen ønsker fortsat tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge.

 

1-31-72-79-08

6. Ansøgning fra reumatologer om aftale vedr. behandling af patienter fra Region NordResumé


De tre reumatologer i Aarhus ansøger om §64 aftale vedr. diagnostisering og behandling af reumatologiske patienter fra Region Nord.

 

I Region Nord har der hidtil kun været en enkelt reumatologisk speciallægepraksis. Denne praksis er fra september lukket pga. dødsfald. 

 

For at imødegå længere ventelister, tilbyder reumatologerne en aftale, således at de kan se et antal nordjyske patienter i langsigtet gigtmedicinsk behandling og et øget antal patienter fra midt og nord. Der vil være tale om ca. 900 patienter om året.Administrationen indstiller,

at der ikke indgås særskilt aftale om udvidelse af den reumatologiske speciallægekapacitet i Region Midtjylland.


Sagsfremstilling


Regionens tre praktiserende reumatologer, Berit Schiøttz-Christensen og Merete Graakjær Nielsen, begge med praksis i Aarhus, samt Lone Svendsen med praksis i Skanderborg, har i fællesskab fremsendt ansøgning om en § 64-aftale om diagnostisering og behandling af reumatologiske patienter fra Region Nordjylland.

 

Ansøgningen er begrundet med, at Region Nordjyllands eneste praktiserende reumatolog er lukket fra september måned på grund af dødsfald. Reumatologerne i Region Midtjylland modtager derfor mange henvendelser fra nordjyske patienter.

 

Henvendelserne fra de nordjyske patienter drejer sig ifølge ansøgningen om såvel patienter, der i fast medicinsk behandling med behov for regelmæssig opfølgning og kontrol, som nye patienter og patienter, der var i udredningsforløb i den nordjyske klinik.

 

I ansøgningen tilkendegiver de tre midtjyske reumatologer, at de modtager henvisningerne for de nordjyske patienter og prioriterer dem i henhold til overenskomsten, herunder tager de sig af de patienter, der har akut behandlingsbehov. Øvrige patienter prioriteres som nye patienter på linje med øvrige patienter fra Region Midtjylland. De nordjyske patienter, der er i fast medicinsk behandling, varetages som udgangspunkt af de reumatologiske afdelinger i Region Nordjylland, ifølge ansøgerne dog således, at disse patienter henvises til udvidet frit sygehusvalg på grund af manglende kapacitet på afdelingerne i Region Nordjylland.

 

Ansøgerne anfører, at de ikke har mulighed for at hjælpe med behandling af patienter fra Region Nordjylland, da der er en national aftale blandt reumatologer om at fastholde uændret omsætning for at tilgodese nye speciallæger i reumatologi

 

Ifølge ansøgerne vil det øgede antal patienter få betydning for ventetiden for patienter fra Region Midtjylland, med mindre der gives mulighed for at øge kapaciteten i de midtjyske klinikker, og ansøgerne tilbyder derfor at indgå en aftale om øget kapacitet i henhold til overenskomstens § 64. De anslår konkret, at der er behov for, at de tre klinikker kan se yderligere ca. 900 patienter om året.

 

 

Hidtidig aktivitet og omsætning i de tre klinikker.

Den hidtidige aktivitet og omsætning i de tre reumatologiske klinikker fremgår af nedenstående oversigt:

 

Oversigt over antal ydelser i alt/1.konsultationer og omsætning (excl. evt. fradrag for omsætningsloft m.m.) i de reumatologiske klinikker i Region Midtjylland, 2010 – sept. 2012 (incl.)

[image]

 

*) Merete Graakjær Nielsen har overtaget klinikken fra Erik Gustavsen pr. 1. august 2012. Ydelser og omsætning for klinikken i 2012 vedrører således begge speciallæger.

 

Knækgrænsen for reumatologi er i grundbeløb (pr. 1/10 2007-niveau) 2.770.481 kr., reguleret pr. 1. oktober 2012 til aktuelt 3.033.677 kr. Der er i ovenstående opgørelse ikke korrigeret for eventuelt fradrag for omsætning over knækgrænsen.

 

Det fremgår imidlertid, at omsætningen for alle tre klinikker normalt ligger lidt under knækgrænsen, og at en større aktivitetsudvidelse kan betyde, at der kan blive tale om at foretage korrektion for omsætning over knækgrænsen i henhold til overenskomstens § 51, stk. 5.

 

Overenskomstens økonomiprotokollat.

I overenskomstens protokollat af 31/3 2011 er der aftalt en økonomisk ramme med udgangspunkt i de samlede udgifter vedr. 2010 med diverse reguleringer (opsagte ydelser, løn- og prisregulering, moderniseringspulje samt aftalt aktivitetsvækst). Udgifter vedr. § 64 aftaler og rammeaftaler indgår ikke i rammen.

 

Hvis de årlige udgifter, opgjort i fortløbende år fra 1/10 2011, overstiger den aftalte ramme, foretages modregning i reguleringsprocenten for efterfølgende takstreguleringer.

 

Ifølge protokollatet foretages modregningen for de specialer, der har overskredet rammen. Specialernes ramme er fastsat efter de samme principper som den samlede økonomiske ramme.

 

Protokollatet udelukker imidlertid ikke, at en omsætningsreduktion i én klinik kan modsvares af tilsvarende øget omsætning i andre klinikker. En lukket klinik vil således som udgangspunkt give mulighed for, at de øvrige klinikker kan øge deres omsætning tilsvarende uden at dette påvirker den økonomiske ramme, også inden for det enkelte speciale.

 

Den af ansøgerne anførte omsætningsbegrænsning i den enkelte klinik er således ikke begrundet i overenskomstens økonomiprotokollat, men derimod alene i kollegiale aftaler.

  

Administrationens vurdering.

De eksisterende aftaler mellem regionerne indebærer, at patienterne kan henvises og behandles på tværs af regionsgrænserne, og at Region Nordjylland efterfølgende ”automatisk” betaler for egne patienters behandling via den eksisterende udligningsordning.

 

Der er således ikke noget til hinder for, at patienterne fra Region Nordjylland kan blive behandlet på de reumatologiske klinikker i Region Midtjylland. Prioriteringen af patienterne sker ud fra almindelige lægefaglige kriterier, og såfremt kapaciteten ikke udvides, kan konsekvensen af et øget antal nordjyske patienter være, at der kan blive længere ventetid for såvel midtjyske som nordjyske elektive patienter.

 

Der er imidlertid ikke i den eksisterende overenskomst noget til hinder for, at speciallægerne kan behandle et øget antal patienter uden en særskilt aftale herom. Konsekvensen kan eventuelt være, at de pågældende speciallægers omsætning overskrider specialets knækgrænse og dermed pålægges en knækgrænsereduktion i henhold til overenskomstens § 51, stk. 5, men denne regulering vil i givet fald være en almindelig konsekvens af en øget aktivitet og skal ikke ses som en hindring for kapacitetsudvidelse.

 

Administrationen har rettet henvendelse til Region Nordjylland med henblik på at afklare, om der fra regionens side er ønske om, at den reumatologiske speciallægekapacitet i Region Midtjylland udvides med henblik på behandling af et øget antal patienter fra Region Nordjylland. Det er i den forbindelse tilkendegivet fra administrationen i Region Nordjylland, at man ønsker den reumatologiske speciallægekapacitet i Region Nordjylland genetableret snarest muligt.

 

Det er derfor samlet set administrationens vurdering, at det øgede antal patienter kan behandles inden for de eksisterende aftaler i overenskomsten, og at der ikke i øjeblikket er grundlag for at indgå en særskilt aftale om kapacitetsudvidelse på det reumatologiske speciallægeområde.Beslutning


Vedtaget som indstillet.

 

Ansøgerne gøres dog opmærksom på, at administrationen er i gang med at analysere den reumatologiske kapacitet, idet der er lang ventetid på området.

 

Regionen vil i den forbindelse være opmærksom på, at de praktiserende reumatologer har mulighed for at udvide kapaciteten, og dette forhold vil indgå i udredningsarbejdet og løsningsforslagene.

 

Regionsrådet skal behandle sagen i januar 2013.

 

1-30-72-78-11

7. Ansøgning om allergivaccinationerResumé


De praktiserende speciallæger har foreslået, at der indgås en § 64-aftale svarende til en aftale indgået i Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvorefter allergivaccination udført af speciallæger indenfor nærmere angivne specialer honoreres på samme måde som for de praktiserende speciallæger i intern medicin.

 

Administrationen giver en status på sagen.Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Sagsfremstilling


Som bekendt er der kommet et forslag fra de praktiserende speciallæger i Region Midtjylland om, at der indgås en § 64-aftale om allergivaccinationer, således at andre praktiserende speciallæger end lungemedicinere får mulighed for at foretage allergivaccinationer. Der findes tilsvarende aftaler i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

 

I denne sagsfremstilling gives en orientering om sagen og de overvejelser administrationen gør sig.

 

Udredning og behandling af ukomplicerede allergier foregår på hovedfunktionsniveau, mens mere komplicerede allergier udredes og behandles på regionsfunktionsniveau.

 

Tidligere foretog de alment praktiserende læger i stor udstrækning allergivaccinationer, men efter der er indført mere restriktive sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vaccinationerne, er det ikke længere tilfældet.

 

I dag foretages der allergivaccinationer hos praktiserende lungemedicinere, enkelte ørelæger og hos de praktiserende børnelæger.

 

Lungemedicinere

De praktiserende lungemedicinere har i dag – som de eneste praktiserende speciallæger – en takst for at foretage vaccinationerne i henhold til overenskomsten mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

I Region Midtjylland er der én lungemedicinsk praksis i Aarhus, som foretager allergivaccinationer i meget stor udstrækning, og én i Silkeborg som vaccinationer i et vist omfang.

 

Ørelæger

Praktiserende speciallæger inden for Øre-næse-hals kan i henhold til overenskomsten alene honoreres for en allergikonsultation (som medfører et højere honorar end en almindelig konsultation).

 

Enkelte praktiserende ørelæger foretager i begrænset omfang allergivaccinationer. Det sker typisk efter mundtlig aftale med et af de tidligere amter.

 

Børnelæger

Speciallægeoverenskomstens afsnit for pædiatri indeholder ikke en ydelse for allergivaccinationer. 

 

Én praktiserende børnelæge i regionen foretager allergivaccination efter aftale med et tidligere amt. Der vaccineres børn og i et begrænset omfang voksne, typisk forældre til børn der vaccineres.

 

Det er administrationens vurdering, at det uhensigtsmæssigt, at der på baggrund af uskrevne aftaler udføres allergivaccination hos enkelte ørelæger og en enkelt pædiater. Det giver et uensartet serviceniveau og en uensartet honorering.

 

Ingen af de speciallægepraksis som i dag foretager allergivaccinationer er placeret vest for Silkeborg/Viborg, hvilket betyder, at der ikke er noget tilbud om vaccinationer af ukomplicerede allergier i den vestlige del af regionen.

 

Med indgåelse af en aftale er der en række fordele:

  • Der vil være mulighed for, at der oprettes tilbud om allergivaccinationer i hele regionen.

  • Der vil blive stillet ensartede krav til behandlingens indhold og kvaliteten heraf. Speciallægen skal overholde de af Sundhedsstyrelsen udmeldte retningslinjer, herunder vejledning om akutberedskab, samt følge guidelines udarbejdet af Dansk Selskab for Allergologi.

  • Der vil blive ryddet op i de forskellige uformelle fremgangsmåder, som foregår i dag.  

  • Der vil blive oprettet ydelsesnumre, således at det vil være muligt at følge udviklingen både økonomisk og aktivitetsmæssigt.

 

 Økonomi

Det vil være en udfordring, at udfærdige en aftale, der medfører et bedre og mere ensartet serviceniveau, uden at medføre ekstraudgifter i forhold til i dag.

 

Det vurderes, at udgiftspresset kan mindskes og forudsiges, hvis der i forbindelse med aftalen besluttes,

 

  • hvor mange vaccinationsforløb, de enkelte praksis må igangsætte

  • hvor mange praksis der kan indgås aftale med (en geografisk fordeling)

  • at aftalen i første omgang bliver tidsbegrænset eller følges tæt med henblik på at vurdere, om den skal fortsætte.

 

Behandlingen

Allergi er generelt tiltagende i den danske befolkning. 40 % er sensibiliserede (har allergi) og 25 % har symptomer. Astma og rhinitis (helårs-snue)) er ofte associeret med allergi.

 

Behandlingen sker ved, at patienten gives indsprøjtninger med det eller de allergener, som patienten ikke kan tåle. Behandlingen kan ske med et eller flere allergener, men vil hyppigst foregå med ét allergen.

 

Allergenet gives i stigende doser for at øge tolerancen overfor allergenet og allergisymptomerne forsvinder. Behandlingen strækker sig normalt over 3 år til 5 år. I starten med ugentlig behandling, mens vaccinationen senere i forløbet foretages hver anden måned hos enten speciallægen eller hos patientens alment praktiserende læge.

 

Patientforløbet starter typisk med en ugentlig vaccination i 15 uger med efterfølgende vaccination hver 6. uge, i alt 38 vaccinationer fordelt over en 3–årig periode.

 

På grund af risiko for bivirkninger ved vaccinationen skal patienten observeres 30 minutter efter hver behandling, og der skal være personale tilgængeligt, der kan behandle akut allergi herunder anafylaktisk chok. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en særlig vejledning om akutberedskab ved allergenspecifik immunterapi (allergivaccinationer).

 

Videre forløb

Administrationen arbejder videre med udredningen med henblik på at udarbejde et forslag til en aftale om allergivaccinationer, som kan forelægges regionsrådet hurtigst muligt. Aftalen vil blive behandlet af Samarbejdsudvalget, inden den forelægges regionsrådet.Beslutning


Vedtgaet som indstillet.

 

 

 

  • Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, 7841 0000, fax 7841 0001