Region Midtjylland har i den regionale udviklingsplan fastlagt en vision om, at anvendelsen af vedvarende energi i 2025 udgør mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug til varme el og transport mod de nuværende 24 % (2009-data). Det er ambitionen, at realiseringen heraf i høj grad kan ske ved anvendelse af lokale ressourcer som f.eks. vindenergi og biomasse.

Region Midtjylland ønsker at sætte yderligere fokus på visionen ved at udarbejde en perspektivplan for at nå de 50 % vedvarende energi i 2025. perspektivplanen skal anskueliggøre på hvilken måde og i hvilket omfang de regionale ressourcer kan medvirke til at opfylde visionen. Der lægges således vægt på at perspektivplanen tager afsæt i regionale ressourcer, potentialer, energibehov, forsyningsstruktur, aktører og allerede igangværende initiativer på energiområdet.

Perspektivplanen og tilhørende materiale

En opgørelse over regionens energiressourcer viser, at der i regionen findes et potentiale for biomasse svarende til cirka en tredjedel af regionens bruttoenergiforbrug i 2025. Herudover findes der meget store potentialer for vindenergi, solenergi, geotermisk varme og omgivelsesvarme (varmepumper).

Perspektivplanen regner herefter på fire mulige scenarier for omstilling af regionen til 50 % vedvarende energi

Læs mere i Energiperspektivplanen

Foruden planen kan du downloade følgende relevant materiale:

Scenarier for regionens energiforsyning i 2025
En nærmere beskrivelse af beregningsforudsætninger

Det lange perspektiv
En mulig vej til 100 % vedvarende energi i 2050

Faktisk energiforbrug i 2009
Opgjort på kommuneniveau

Biomasseressourcer
Energipotentialet opgjort på kommuneniveau

Vindkraftressourcer
Elkraftproduktionen opgjort på kommuneniveau

Planen blev præsenteret og diskuteret 2. februar 2012 på konferencen Know Now-Know More.

Se materiale fra kommunemøde den 23. juni 2011.