Finansiering af regionale udviklingsaktiviteter kan ske ad flere veje. Det drejer sig f.eks. om regionale udviklingsmidler og EU-midler, samt i nogle tilfælde også kommunal eller statslig finansiering og privat medfinansiering. Derudover findes der en række andre støtteordninger i forhold til særlige områder, som f.eks. Interreg, landdistriktsprogrammer mv.Som hovedregel er der tale om, at aktiviteter samfinansieres af flere kilder, for at styrke samarbejde, ejerskab, implementering og forankring af de aktiviteter, der sættes i gang. Der er krav om medfinansiering ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU's strukturfondsprogrammer.

Det regionale Vækstforum har ansvaret for erhvervsudviklingsstrategien i Region Midtjylland.

Vækstforum har indstillingsret til to finansieringskilder:

 • De regionale udviklingsmidler
  (Vækstforum indstiller til Regionsrådet, som træffer beslutning)
 • De regionale EU-midler under EU's Socialfond og Regionalfond - også kaldet EU's strukturfonde
  (Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, som træffer beslutning)

Vækstforum har udarbejdet en regional erhvervsudviklingsstrategi, der beskriver hvilke indsatsområder Vækstforum vil prioritere for at skabe regional vækst og udvikling. Vækstforum har også vedtaget en handlingsplan, der omsætter strategien til handling.

Initiativer, der bliver sat i gang indenfor rammerne af Vækstforums handlingsplan, bliver annonceret via hjemmesiden med henblik på, at alle interesserede samarbejdspartnere har mulighed for at henvende sig og indgå i et samarbejde om at realisere handlingsplanen. Se annoncering af Handlingsplan 2015.

De regionale udviklingsmidler
Region Midtjylland afsætter i 2015 116,5 mio. kroner til regionale udviklingsaktiviteter. Vækstforum indstiller til regionsrådet, hvordan midlerne skal anvendes.  

Der er udarbejdet en oversigt over vækstforums projekter, hvor det er muligt løbende at følge med i status for de enkelte initiativer, både i forhold til den indledende politiske proces og i gennemførelsesfasen. 

EUs strukturfondsmidler
Vækstforum i Region Midtjylland har i perioden 2014-2020 mulighed for at indstille projekter til regional- og socialfonden for i alt knap 400 mio. kr., fordelt med 196 mio. kr. til regionalfonden og 204 mio. kr. til socialfonden. 

Regionalfondsprogrammet er inddelt i fire prioriteter:

 1. Styrkelse af innovation i SMV’er
 2. Forbedre SMV’ers konkurrenceevne
 3. Energi- og ressourceeffektive SMV’er
 4. Bæredygtig grøn byudvikling (indstilles af Udvalg for bæredygtig grøn byudvikling under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).

Socialfonden er ligeledes inddelt i fire prioriteter:

 1. Iværksætteri og jobskabelse
 2. Mobilitet på tværs af landegrænser (indstilles ikke af vækstforaene - nærmere oplysninger på www.regionalt.dk)
 3. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse
 4. Uddannelse

Programmerne kan læses her: www.regionalt.dk 

Et initiativ skal kunne rummes både inden for EU Strukturfondsprogrammerne og inden for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Vækstforum har i 2015 valgt følgende indsatsområder:

 • Energi og Miljø
 • Fødevarer
 • Velfærdsinnovation
 • Turisme
 • Innovation og Forretningsudvikling
 • Iværksætteri
 • Uddannelse og Kompetenceudvikling.

Beskrivelse af indsatsområder og annoncering efter operatører til gennemførsel af projekter indenfor området kan læses her: Vækstforums Handlingsplan 2015 - annoncering

Der er mulighed for at finde mere information på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.regionalt.dk eller i Region Midtjylland ved kontakt til:

Gete Villefrance

Billede af Gete VillefranceEU-konsulent
E: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk

M: 2163 2536

Rådgivning om EU's Regionalfond, Socialfond, Globaliseringsfonden, EUDK-support, statsstøtteregler, udbudsregler
Arbejdssted: Viborg

Pia Fabrin

Billede af Pia FabrinLeder af Sekretariatsfunktionen

E: pia.fabrin@ru.rm.dk

M: 2160 1445 

Sekretariatet i Regional Udvikling, analyse og internationale samarbejder.

Arbejdssted: Viborg