Høring: Har vi brug for en ny råstofplan?

Billede af forsiden til RåstofredegørelseRegionsrådet skal ifølge råstofloven gennemgå råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for justering eller revision af planen.

For vurderingen af, om der er behov for revision af råstofplanen, skal regionen udarbejde en redegørelse som indeholder en beskrivelse af regionens råstofforsyningssituation, herunder en vurdering af udviklingen i råstofforbruget og et eventuelt behov for at udlægge nye råstofgraveområder.

Læs Råstofredegørelsen (pdf).

Offentlig høring af Råstofplanrevision Region Midtjylland sker i perioden fra 17. april 2018 til 13. juni 2018.

Høringssvar til Råstofplanrevision Region Midtjylland kan afgives her.

Region Midtjylland sikrer, at der er udlagt tilstrækkelige råstofgraveområder til at imødekomme behovet 12 år frem i tiden.

De naturlige råstoffer i regionens undergrund bruges til så forskellige formål som vejanlæg, asfalt, beton, mursten, jordforbedringskalk samt spagnum til gartnerier og haver.

Råstofferne her i regionen er sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, kalk og tørv. Cirka 90 procent af de råstoffer, der indvindes i Midtjylland, er sand, sten og grus.

Region Midtjylland har i forbindelse med råstoffer til opgave at:

  • Udarbejde råstofplan
  • Kortlægge råstofforekomster
  • Udstede gravetilladelser
  • Føre kontrol med jord i råstofgrave
  • Behandle sager om dispensation
  • VVM miljøvurderinger

I videoen er en kort præsentation af råstofindvindingen i Region Midtjylland. Se hvad råstofferne bruges til, hvilke råstoffer vi har, og hvor de findes.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.