Klimaforandringerne og påvirkningen af vandkredsløbet er et globalt fænomen. Nogle regioner får oversvømmelser, mens andre vil opleve tørke. Den gode løsning i én region kan være en eksportmulighed til en anden.

Med projektet Klima i praksis under den regionale udviklingsplan har Region Midtjylland sat fokus på initiativer, der både kan adressere udfordringerne på vandområdet og udnytte potentialerne for erhvervsudvikling.

Region Midtjylland har i samarbejde med kommuner, forsknings- og videninstitutioner, private rådgivningsfirmaer afholdt 6 workshops og en konference med fokus på klimaforandringer og vand. Workshops blev afholdt i efteråret 2009 med henblik på både at styrke kommunerne i deres indsatsmuligheder i forhold til klima og vand, og at fange de udfordringer, som ikke umiddelbart er nemme at løse. Kunne disse udfordringer gøres til drivere for ny forretningsudvikling i vores virksomheder?

Bogen ”Vind over vandet” er blevet til i projektet og reflekterer projektforløbet.

Erfaring og læring fra projektet vil indgå i udarbejdelsen af de kommende regionale strategier.

Nedenfor er der adgang til præsentationer fra projektets workshops og den afsluttende konference d. 25. maj 2010.

Planlægnings og opstartsmøde

Præsentationer fra mødet:
De seks temaer i arbejdet
Hvad kan vi vente os af klimaet 2100 v. Bent Andersen
Hvilke forandringer vil vi se i grundvandet v. T. Sonnenborg
Klimatilpasning i praksis, hvad og hvordan v. Karsten Arnbjerg Nielsen
Program udviklingsfora
Rolle og opgaver
Effekten af klimaforandringer på danske vandløb v. Hans Thodsen

Materiale fra rådgiver

Overfladevand, kloaker og renseanlæg

Præsentationer fra mødet:
Overfladevand, kloaker og renseanlæg. Et inspirationsindlæg v. Morten Riemer

Materiale fra rådgiver

Nye vilkår for vandforsyning, grundvandsbeskyttelse, nedsivning af forurenede stoffer eller opsivning gennem samme

Præsentationer fra mødet:
Nye vilkår for vandforsyning, grundvandsbeskyttelse, nedsivning af forurenende stoffer eller opsivning gennem samme. Indlæg v. Alectia.

Materiale fra rådgiver

Det åbne land (ny natur, vådområder, ændrede vilkår for landbrugsdrift og skovdrift)

Præsentationer fra mødet
Det åbne land. Indlæg v. Orbicon.

Materiale fra rådgiver

Sikring af huse, veje, baneanlæg og andre tekniske installationer

Præsentationer fra mødet:
Klimatilpasning. Huse, veje, baner mv. v. COWI

Materiale fra rådgiver

Fysisk planlægning

Udviklingsforum fysisk planlægning


Tværgående tema

Konferencen ”Klimaforandringer: Fra trussel til mulighed”


Program for vand konference 25. maj 2010

Formand for klimaudvalget i Region Midtjylland Jacob Isøe Klærke nævnte i sin indledning at konferencens overordnede idé er, at dagens samfundsmæssige udfordringer kan blive til morgendagens forretningsområder! Vi skal komme fra trussel til mulighed. Vi har behov for at arbejde med afsæt i visioner i stedet for med afsæt i problemer. Det stiller krav til både den strategiske og fysiske planlægning om at kunne håndtere de vandproblemer som klimaforandringerne stiller os overfor. Og det stiller krav til et øget offentligt-privat samarbejde, så der kan fremkomme nye løsninger til gavn for både klima og erhvervsudvikling.

Oplægsholderne reflekterede behovet for at tænke på tværs af indsatsområder og viden.

Det er alvor, selv den største klimaforandringsskeptiker måtte sandsynligvis bøje sig for Jesper Theilgaard, DMI, som bl.a. illustrerede, at vi kan forvente en temperaturstigning langt over 2 grader, og at dette får en række afledte konsekvenser bl.a. på havvandsspejlet.

Herbert Dreiseitl, Atelier Dreiseitl Waterscapes, viste os eksempler på, hvordan vand igen bliver en naturlig del af bybilledet og af menneskers liv i urbane områder. Og mange inspirerende nye måder at tackle de kommende klimaforandringer på som han havde medvirket til design af fra Kina til USA.
Ingen planlægning uden involvering af interessenter i såvel problemidentifikation og vision.

Hvordan kommer man fra klimastrategi til kommuneplan og til grøn vækst og eksport, var et af dagens hovedspørgsmål – stillet af Henrik Dissing fra DI. Hvordan bliver det offentlige til proaktiv rekvirent, og hvordan sikres et større samspil mellem det offentlige og det private område?

Kommunerne har store og komplekse opgaver i forhold til klimatilpasning. Det stiller store krav til samarbejde på tværs i organisationen i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænserne. Behovet for øget tværfaglighed, øget involvering af interessenterne og nye og mere helhedsorienterede opgaver til rådgiverne, var nogle af de bud som Peter Svane Knudsen fra Hedensted Kommune og Kjeld Rasmussen fra Horsens Kommune kom ind på i deres indlæg.

Bent Gadgaard, Grundfos Biobooster lagde vægt på, at samarbejdet med Viborg Kommune er en væsentlig forudsætning for at bringe produktet BioBooster, der kan levere lokal spildevandsrensning, til markedet. Biobooster kan også ses som et eksempel på en ny type produkt, der har en multifunktion indbygget og baserer sig på en ny forretningsmodel, hvor fokus ikke mere er på at levere et produkt, men en service.

Helle Katrine Andersen, DANVA omtalte arbejdet med at skabe en vision for vandområdet og at udarbejde en inspirationsguide til kommunerne i samarbejde med KL.

Konferencen blev afsluttet af vicedirektør Lars Vilbrad, der tilkendegav, at de mange ideer og nye indfaldsvinkler vil blive integreret i de fremtidige handlingsplaner i Region Midtjylland.