Sådan sikrer vi grundvandet

– Strategi for drikkevandstruende forureninger i Region Midtjylland, 2016-2020

Grundvandet er ikke en uudtømmelig ressource og vi skal værne om det. Alle vandindvindingsområder ligger derfor i OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser).

Hvis en grund i et vandindvindingsområde kortlægges som muligt forurenet, igangsætter vi undersøgelser ud fra regionens prioritering, som bl.a. bygger på en konkret risikovurdering.

Prioriteringen af undersøgelser sker med baggrund i Region Midtjyllands plan for sikring af grundvandet: Sådan sikrer vi grundvandet.

Råd til beboere på let forurenede arealer

Jorden er i de fleste ældre byområder lettere forurenet med fx trafikos og sod fra gamle skorstene. Disse områder er i reglen omfattet af kommunernes områdeklassificering. Tungmetaller og tjærestoffer er de mest almindelige former for forurening.

Du kan selv gøre noget for at undgå påvirkningerne fra forureningen i jorden, og følger du nogle simple råd, er der ingen risiko ved ophold og færden på din ejendom.

Hent pjecen om Gode råd til beboere på lettere forurenede arealer (pdf)

Værditabsordningen

Hvis du som boligejer ikke kendte til forureningen, da du købte den, er det måske muligt at fremrykke indsatsen.

Reglerne på området er meget komplicerede og vi anbefaler, at du kontakter os for at høre nærmere, før du sender en ansøgning. Vi har brug for en række oplysninger, som du meget gerne må have klar, når du ringer. De relevante oplysninger kan du se på ansøgningsskemaet.

”Min boliggrund er forurenet: Værd at vide om værditabsordningen" (Miljøstyrelsen)

Ansøgning om oprensning under værditabsordningen

Læs mere om værditabsordningen på Statens Administration

Indeklima i bolig på forurenede grunde

På forurenede grunde kan indeklimaet i boliger blive påvirket af jordforureningen. Vi har sammen med de 4 andre regioner og Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer lavet en pjece, som informerer om problemet. 

Hent pjecen om Indeklima i boliger på forurenede grunde (pdf)

Analyse af behov for drikkevand i det enogtyvende århundrede

Sikkerhedshåndbog til feltarbejde

Vigtig håndbog at have med på feltarbejde, fordi der er gode beskrivelser omkring din egen og andres sikkerhed.

Hent Sikkerhedshåndbog for feltarbejdet i Region Midtjylland (pdf)

Jordforurening på boliggrund

Er din boliggrund forurenet er det godt at vide, hvad det betyder for dig. Der er flere ting, der gør sig gældende. Derfor har vi sammen med de 4 andre regioner lavet en pjece, der giver svar på mange efterspurgte spørgsmål. 

Hent pjecen Er din boliggrund forurenet (pdf)

Jordforurening på erhvervsgrund

Er din erhvervsgrund forurenet er det godt at vide, hvad det betyder for dig og for din virksomhed. Sammen med de 4 andre regioner har vi lavet en pjece, der gennemgår mange af de almindelige spørgsmål.

Hent pjecen Er erhvervsgrunden forurenet? (pdf)

Indberetninger om jordforurening til Miljøstyrelsen

Hvert år udarbejder regionen en indberetning til Miljøstyrelsen.

Indberetningerne beskriver regionens arbejde for året, der gik, og for hvilke tiltag regionen søsætter for det kommende år. Indberetninger er i pdf format.

Nuancering af kortlægning

Nuancering kan sammenlignes med den tilstandsrapport for huset, som skal udarbejdes ved køb og salg. Nuanceringen af kortlægningen hjælper dem, der står for køb, salg eller belåning af en forurenet boligejendom med bedre at forstå betydningen af den kortlagte forurening på grunden.

Boliggrunde, som V2-kortlægges, placeres i én af de tre kategorier F0, F1 og F2:

  • F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig.

  • F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves.

  • F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen.

Blev din boliggrund kortlagt som forurenet, før nuanceringen blev en del af Jordforureningsloven (1. jan. 2007), så kontakt os, hvis du ønsker en nuancering.

Hent vejledningen fra Miljøstyrelsen 2007 om Nuancering af kortlægning (pdf)

Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) i København har i samarbejde med regionerne lavet en pjece om, hvad en forurening betyder for dig som boligejere.  

Hent pjecen Nuancering - Hvad betyder forureningen (pdf)