Det drejer sig om:

 • udstedelse af sundhedskort 
 • indplacering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførsel til gruppe 1-sikring 
 • anmeldelse om lægevalg 
 • vederlagsfri behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning 
 • begravelseshjælp 
 • tilskud til sundhedsydelser i et andet EU/EØS-land 
 • befordring og befordringsgodtgørelse i forbindelse med undersøgelse og behandling 
 • kontanttilskud fra kommunen til dækning af visse udgifter til behandling i praksissektoren 
 • tilskud til behandling i praksissektoren 
 • vilkår for ret til sygehusbehandling, herunder behandlingsredskaber 
 • tilskud til ernæringspræparater

Du har mulighed for at klage over kommuners og regioners afgørelser og beslutninger om: 

 • omsorgstandpleje 
 • specialtandpleje 
 • tolkebistand efter sundhedsloven 
 • frit og udvidet frit sygehusvalg 
 • udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge 
 • udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne 
 • maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme 
 • regionernes pligt til at oplyse bl.a. om dato og sted for behandling, om ventetiden til behandling og om din ret til frit eller udvidet frit sygehusvalg 
 • kontaktperson på sygehuset 
 • beløb til personlige fornødenheder under langvarig indlæggelse 
 • hjemtransport af afdøde patienter 
 • tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom 
 • henvisning eller tilskud til behandling i udlandet 
 • refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Du kan desuden klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over Sundhedsstyrelsens afgørelser og beslutninger om maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme.
Du kan også klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over Søfartsstyrelsens afgørelser om sundhedsydelser til søfarende.

Hvortil skal jeg klage og hvilke frister gælder?

Klager skal indgives digitalt.

Det er et lovkrav, at klager til Styrelsen for Patientsikkerhed indgives ved at bruge de digitale klageskemaer på borger.dk

Der er dog visse undtagelser til kravet, fx for borgere, der er fritaget for digital post, eller som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed eller Patientkontoret. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

Spørgsmål kan rettes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensgade15
2000 Frederiksberg
Telefon: 72 28 66 00

Du kan finde dit regionale patientkontor her

Fristen for at klage er 4 uger, der som udgangspunkt regnes fra den dag, hvor du modtog afgørelsen. Hvis du klager over, at regionen eller kommunen har undladt at træffe en afgørelse eller beslutning, som du mener, du har krav på, regnes klagefristen normalt fra det tidspunkt, hvor du blev vejledt om eller i øvrigt blev opmærksom på din klagemulighed.

Læs mere hos Styrelsens for Patientsikkerhed

Klage- og erstatningsloven

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12

tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Mød op 
Patientkontoret har åben for personlig henvendelse
Mød op i receptionen i Regionshuset Viborg på onsdage fra kl. 13 – 15, hvor du vil møde en patientvejleder