Hvad kan man klage over?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen.

Sundhedsfaglig behandling omfatter bl.a.: 

  • undersøgelse 
  • fastlæggelse af, hvad du fejler (diagnose) 
  • behandling 
  • genoptræning 
  • pleje 
  • information om og samtykke til behandling 
  • aktindsigt i patientjournaler m.v. 
  • sundhedspersonernes tavshedspligt 
  • sundhedspersoners udfærdigelse af erklæringer

Når du klager, tager en uafhængig myndighed stilling til, om der er grundlag for at kritisere den behandling, du har modtaget. Det vurderes ud fra normen for almindelig anerkendt faglig standard. Der tages ikke stilling til, om du har modtaget den bedst mulige behandling. Der tages heller ikke stilling til, hvilken behandling du eventuelt fremover bør modtage.

Hvem kan klage?

Du kan klage over den behandling, du selv har modtaget. Du kan også ved fuldmagt lade en anden person, fx en pårørende,  en advokat eller en forening klage på dine vegne. På samme måde kan du klage på vegne af en patient, hvis du får fuldmagt fra vedkommende.

Som forældremyndighedsindehaver kan du desuden klage over en behandling, dit barn har modtaget. Børn, der er fyldt 15 år, kan dog normalt selv klage.

Hvis du er nærmeste pårørende til en afdød patient, kan du normalt også klage over den behandling, som afdøde modtog. De nærmeste pårørende vil som regel være afdødes ægtefælle, forældre eller børn.

Hvortil skal jeg klage, og hvilke frister gælder?

Klager skal indgives digitalt.

Det er et lovkrav, at klager til Styrelsen for Patientsikkerhed indgives ved at bruge de digitale klageskemaer på borger.dk

Der er dog visse undtagelser til kravet, fx for borgere, der er fritaget for digital post, eller som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed eller Patientkontoret. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

Spørgsmål kan rettes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensgade15
2000 Frederiksberg
Telefon: 72 28 66 00

Du kan læse mere om klage over sundhedsvæsenet på hjemmesiden Styrelsen for Patientsikkerhed 

Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen fandt sted. 

Hvem skal afgøre din sag?

Du har selv indflydelse på, hvordan din klage behandles.

Din klage kan enten udløse en eventuel kritik af den pågældende sygehusafdeling, klinik el.lign. eller udløse en eventuel kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner. Det afhænger af dit valg.

Pjece: "Hvem skal afgøre din sag - når du vil klage over den sundhedsfaglige behandling?" (pdf)

Behandlingssted

Hvis du ikke ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod enkelte sundhedspersoner, men mod det pågældende behandlingssted, afgøres din klage af Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er en uvildig myndighed, som ved sine afgørelser er uafhængig af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift. Styrelsen for Patientsikkerhed er også uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser.

En eller flere sundhedspersoner

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed, en uvildig og uafhængig myndighed. Når nævnet træffer afgørelser deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og to sundhedsfagligt uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

Hvis du er i tvivl om dit valg

Klagefristen er den samme, uanset hvad om du klager over et behandlingssted eller om der er tale om en kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Dit valg er helt frit, men du vil blive bedt om at vælge. Det skyldes, at din klage normalt ikke kan blive afgjort af både Styrelsen for Patientsikkerhed og af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Hvis du klager til Styrelsen for Patientsikkerhed, mens Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er ved at se på din klage over samme behandling – eller omvendt – vil din klage derfor blive afvist.

Hvis du har haft en klagesag mod et sygehus, en afdeling eller en klinik, og Styrelsen for Patientsikkerhed har afgjort sagen med kritik af behandlingen, har du dog mulighed for efterfølgende at klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over de konkrete sundhedspersoner, der deltog i behandlingen. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vil så vurdere, om der også er grundlag for at kritisere en eller flere af disse.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, kan du søge vejledning på patientkontorerne eller hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Uanset, hvad du vælger, kan du sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du er i tvivl om dit valg, kan du også vælge at sende din klage. Så vil Styrelsen for Patientsikkerhed læse din klage og hjælpe dig med at vælge, hvordan din klage skal behandles.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Klage- og erstatningsloven

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12

tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Mød op 
Patientkontoret har åben for personlig henvendelse
Mød op i receptionen i Regionshuset Viborg på onsdage fra kl. 13 – 15, hvor du vil møde en patientvejleder