Formålet med rekommandationerne er at fremme rationel farmakoterapi.

Lægemidlerne på listerne er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder de lægemidler, der som udgangspunkt anbefales anvendt ved opstart af behandling indenfor de omfattede lægemiddelgrupper.

Rekommandationerne dækker både primærsektor og sekundærsektor. Der er ved valg af lægemiddel til listen taget hensyn til, i hvilken sektor forbruget af lægemidlet er størst, blandt andet i forhold til valg af billigste lægemiddel. Som udgangspunkt er alle styrker anbefalet, med mindre andet er angivet.

Intentionen er, at et mere snævert sortiment vil lette sektorovergangene og øge patientsikkerheden bl.a. ved øget kendskab til bivirkninger og interaktioner.

Rekommandationerne er udarbejdet af Analysegruppen under Den regionale Lægemiddelkomité i samarbejde med de tværfaglige specialeråd. Rekommandationslisten godkendes af Den regionale Lægemiddelkomité og opdateres løbende.

Basislisten er hovedsageligt en delmængde af Rekommandationslisten, og henvender sig til Almen Praksis.

Rekommandationslisten er primært lavet til hospitalerne og danner grundlag for de enkelte afdelingers standardsortiment.

For at kunne gøre rekommandationslisten bedre, opfordrer vi alle til at henvende sig til Analysegruppen med kommentarer eller forslag på mail adressen: rlk-analyse@rm.dk