Ny procedure vedrørende videregivelse

Såfremt den projektansvarlige ønsker at videregive biologisk materiale til en ny dataansvarlig eller (tørre) data til en ny dataansvarlig udenfor EU skal følgende blanket indsendes sammen med anmeldelsen.
Videregivelse af personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3

Blanketten skal fremsendes til forskningsprojekter@rm.dk med henvisning til forskningsprojektets referencenummer.
(PDF-blanketten skal fremsendes i redigérbar form)

Juridisk Kontor vil fremover står for ansøgningen direkte til Datatilsynet

De øvrige blanketter anvendes som hidtil for andre videregivelser og intern overladelse af oplysninger.
Blanketter vedr. videregivelse og overførsel af personoplysninger

EU’s databeskyttelsesforordning

EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) stiller krav om, at dataansvarlige fører en intern fortegnelse over al behandling af persondata, der foregår i organisationen.

Det betyder, at du fortsat skal anmelde forskningsprojekter internt i Region Midtjylland på samme måde som før.

Det skal du primært for at sikre, at projekterne overholder de juridiske krav, der følger af databeskyttelsesforordningen. Den interne registrering af forskningsprojekterne bidrager desuden til at kortlægge, hvilke personoplysninger vi behandler, hvordan og med hvilket formål - og hvor data befinder sig. Denne kortlægning er en del af det øgede dokumentationskrav, som forordningen har medført.

Den interne anmeldelsespligt erstatter altså den tidligere anmeldelsespligt under Region Midtjyllands paraplyanmeldelse til Datatilsynet.


Alle offentlige forskningsprojekter med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personoplysninger, skal anmeldes til den interne fortegnelse over forskningsprojekter via Region Midtjyllands anmeldelsessystem.

Det samme gælder for databaser/biobanker til fremtidig forskning samt kliniske kvalitetsdatabaser godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Dataansvarlig

Region Midtjylland er dataansvarlig, når projektet udføres i regi af Region Midtjylland, og der sker anvendelse af Region Midtjyllands ressourcer (pc’er, servere, printere, ”mandetimer” mv.).

 

Anmeldelse af nye projekter og ændringer

Anmeldelse af nyt forskningsprojekt

      Vejledning til anmeldelse af forskningsprojekt

Sagsmappe (Anmeldelse af ændringer til forskningsprojekt)

      Vejledning til sagsmappen

Anmeldelse af nye forskningsprojekter og anmeldelse af ændringer inkl. forlængelser skal foretages af den projektansvarlige.

Det er kun den projektansvarlige, der kan se forskningsprojektet i sagsmappen.

Systemkrav

For at få adgang skal du anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP). Du logges automatisk på vha. regionsID og adgangskode.

Det anbefales at anvende Internet Explorer.

Anmeldelse af ændringer

Ændring inkl. forlængelse af forskningsprojekter anmeldt efter 1. januar 2013, skal anmeldes som en ændring til forskningsprojektet i databasen. 

Såfremt projektet er anmeldt før 1. januar 2013, skal det genanmeldes i databasen som et nyt forskningsprojekt.

Ændring af projektansvarlig for forskningsprojektet anmeldes via e-mail til: forskningsprojekter@rm.dk
Anmelder bedes oplyse sagsnr. (1-16-02-xx-xx), projekttitel og den nye projektansvarliges regionsID, samt kontaktoplysninger (ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnr.).

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 1 - 8 uger.

Når Regionssekretariatet har modtaget en anmeldelse, bliver der fremsendt en automatisk genereret kvittering for modtagelsen. Efter endt sagsbehandling vil forsker modtage svar vedr. projektets registering på den interne fortegnelse.

 

Databaser/biobanker til fremtidig forskning

Databaser/biobanker der etableres med henblik på fremtidig forskning skal anmeldes særskilt.
Hvis overskydende materiale fra et anmeldt og godkendt projekt ønskes opbevaret efter dette projekts afslutning, skal der anmeldeles en særskilt database/biobank til fremtidig forskning. 
For yderligere oplysninger, se vejledning til anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt.

 

Særligt om de kliniske kvalitetsdatabaser

Anmeldelsen kan kun indgives af Fællessekretariatet for De kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), ligesom ansøgning om godkendelsen af databasen også kun kan indsendes til Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med RKKP.