Folkesundhed i Midten forventes at have godt 2,5 mio. kr. til rådighed i 2018 til medfinansiering af forskning. Der ydes støtte til følgende: 

A. Forskningsprojekter, som er praksisnære og anvendelsesorienterede.

Der ydes fortrinsvis støtte til forskningsprojekter, som gennemføres af postdoc-forskere. Der gives støtte i størrelsesordenen 500.000 kr. pr. ansøgning.

B. Udarbejdelse af protokol til ph.d.-forløb.

Der ydes støtte til lønudgifter til den person, der ønsker at gennemføre et ph.d.-projekt. Der kan maksimalt ydes støtte med 100.000 kr. pr. ansøgning.  

For begge typer formål gælder, at ansøgningsfristen er

den 26. september 2018 kl. 12.00.

Ansøgninger skal udarbejdes i Region Midtjyllands webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges det skema, der gælder for det formål, som man ønsker at søge om støtte til.

Udfyldningen af skemaerne indebærer i visse tilfælde blandt andet, at CV for andre end ansøgerne skal indtastes, og at man skal relatere ansøgningen til Sundhedsaftalen 2015-2018. Ligeledes skal en række ledelsesrepræsentanter afgive erklæringer. Det anbefales derfor, at man starter arbejdet med ansøgningen i god tid før den 26. september.

Forskningsprojekterne og de kommende ph.d.-projekter skal hver især opfylde en række betingelser, som er nævnt nedenfor for hver type.

 

Ad A. Forskningsprojekter, som er praksisnære og anvendelsesorienterede

Ansøgeren skal være kommune(r), en klynge (jf. Sundhedsaftalen 2015-2018) eller en afdeling/institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland. Enkeltpersoner kan således ikke ansøge om denne type støtte fra Folkesundhed i Midten.

Forskningsprojektet skal falde indenfor et eller flere af følgende temaområder:

 • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere lighed i sundhed

Ansøgningen skal indeholde en uddybende beskrivelse af, hvilke(t) af de tre temaområder forskningsprojektet tilhører.

I ansøgningen skal der endvidere være en særskilt beskrivelse af, hvordan projektet relaterer sig til Sundhedsaftalen 2015-2018.

Forskningsprojektet skal have udgangspunkt i en eller flere kommuner i Region Midtjylland, praksissektoren i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland.

I ansøgningen skal der være en beskrivelse af, hvor forskningsprojektet har sit udgangspunkt.

Forskningsprojektet skal indebære samarbejde på tværs af mindst to af følgende organisatoriske enheder: 1) Region Midtjylland, 2) praksisområdet, 3) kommunerne. Det indebærer, at medarbejdere fra mindst to af de nævnte enheder skal bidrage aktivt til forskningsprojektet. Det kan eksempelvis være gennem aktiv deltagelse i arbejds- og/eller styregrupper, der nedsættes som en del af forskningsprojektet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem de organisatoriske enheder.

Der skal være brugerinddragelse i forskningsprojektet, eksempelvis ved at brugere er repræsenteret i styregrupper mv.

Ansøgningen skal indeholder en beskrivelse af, hvordan brugere inddrages i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet skal omfatte samarbejde med et eller flere forsknings- og vidensmiljøer, som bedriver aktiv forskning. Forsknings- og vidensmiljøer kan eksempelvis være universitetsafdelinger og institutioner, der bedriver aktiv forskning på det område, som forskningsprojektet omhandler.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet.

Der skal være dokumenteret medfinansiering/ tilsagn om medfinansiering af forskningsprojektet fra andre end Folkesundhed i Midten. Bevillingsbrev(e) eller tilsagn om medfinansiering skal vedlægges ansøgningen.

Bevilgede midler fra Folkesundhed i Midten skal anvendes til dækning af udgifter, som afholdes efter 1. januar 2019.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal i øvrigt indeholde en beskrivelse af følgende:

 • Forskningsprojektets formål
 • Forskningsprojektets baggrund
 • Det forventede udbytte af forskningsprojektet
 • Den anvendte metode i forskningsprojektet
 • Dataanalyse og anvendelse af data
 • Tidsplanen for forskningsprojektet
 • Status for forskningsprojektet
 • Hvordan forskningsprojektets resultater skal formidles til kommunerne, praksissektoren og institutioner/afdelinger i Region Midtjylland.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal desuden indeholde følgende:

 • Referenceliste
 • CV for den/de ansvarlige for forskningsprojektet
 • CV for hovedvejleder, herunder en beskrivelse af hovedvejlederens erfaring inden for forskningsområdet, hvis der indgår et ph.d.-forløb i forskningsprojektet.
 • Budget for forskningsprojektet
 • Ledelseserklæring fra de involverede organisatoriske enheder (mindst 2), om at de støtter gennemførelse af projektet

Ad B. Udarbejdelse af ph.d.-protokol

Ansøgeren skal være den person, som ønsker at gennemføre et ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektet skal falde indenfor et eller flere af følgende temaområder:

 • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgere
 • Mere lighed i sundhed

Ansøgningen skal indeholde en uddybende beskrivelse af, hvilke(t) af de tre temaområder ph.d.-projektet tilhører.

I ansøgningen skal der endvidere være en særskilt beskrivelse af, hvordan ph.d.-projektet relaterer sig til Sundhedsaftalen 2015-2018.

Ph.d.-projektet skal have udgangspunkt i en eller flere kommuner i Region Midtjylland, praksissektoren i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland.

I ansøgningen skal der være en beskrivelse af, hvor ph.d.-projektet har sit udgangspunkt.

Ledelsen for de(n) afdeling(er)/institution(er), hvor ph.d.-projektet har sit udgangspunkt, skal anbefale gennemførelse af ph.d.-projektet.

Ph.d.-projektet skal indebære samarbejde på tværs af mindst to af følgende organisatoriske enheder: 1) Region Midtjylland, 2) praksisområdet, 3) kommunerne. Det indebærer, at medarbejdere fra mindst to af de nævnte enheder skal bidrage aktivt til ph.d.-projektet. Det kan eksempelvis være gennem aktiv deltagelse i arbejds- og/eller styregrupper, der nedsættes som en del af ph.d.-projektet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem de organisatoriske enheder.

Der skal være brugerinddragelse i ph.d.-projektet, eksempelvis ved at brugere er repræsenteret i styregrupper mv.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan brugere inddrages i ph.d.-projektet.

Ansøgeren skal have de fornødne kompetencer til at kunne gennemføre et ph.d.-projekt. Den forventede universitære hovedvejleder skal anbefale, at ansøgeren påbegynder et ph.d. forløb.

Bevilgede midler fra Folkesundhed i Midten kan kun anvendes til dækning af lønudgifter til ansøgeren efter 1. januar 2019.

Ansøgninger om støtte til udarbejdelse af ph.d.-protokol skal i øvrigt indeholde følgende:

 • En beskrivelse af det kommende ph.d.-projekt.
 • En særskilt beskrivelse af den forventede dataanalyse og anvendelsen af data i det kommende ph.d.-projekt.
 • CV for ansøger.
 • CV for ph.d.-projektets hovedvejleder, som indeholder en beskrivelse af hovedvejlederens kompetencer inden for forskningsområdet.

Bedømmelse af ansøgninger

Ansøgninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Forskningsprojektets relevans for kommunerne og for Region Midtjylland
 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
 • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført, herunder tages der bl.a. hensyn til det faglige miljø, som projektet gennemføres i, ansøger(ne)s kompetencer til at gennemføre projektet og om der findes den fornødne videnskabelige vejledning.

Bedømmelse af ansøgningerne vil dels blive foretaget af Det videnskabelige bedømmelsesudvalg og dels af Prioriteringsudvalget i Folkesundhed. Folkesundhed i Midtens bestyrelse træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Hjælp til udformning af forskningsprojekt

Der kan søges om støtte til udformning af forskningsprojekt hos Folkesundhed i Midten. Ansøgningsskema samt nærmere beskrivelse af muligheden for hjælp, fremgår af dette link: Støtte til udformning af projektbeskrivelse.

Det anbefales endvidere, at læse ”Den danske kodeks for integritet i forskning”. (Efter vejledningen er publiceret, kan der være sket ændringer i lovgivningen. Ansøgerne bør derfor altid orientere sig i den aktuelle lovgivning.) 

Endelig står professor Claus Vinther Nielsen fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet til rådighed, såfremt der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer mv.