Den Regionale Lægemiddelkomités arbejde suppleres af regionale specialistgrupper inden for de terapeutiske hovedområder (efter indikationer). Specialistgrupperne er grupper, der inviteres og involveres i komiteens arbejde med bl.a. lægemiddelrekommandationer, vejledninger og forslag til indsatser på lægemiddelområdet, både på hospitals- og praksisområdet.

Specialistgrupperne er bredt sammensatte, så de dækker arbejdet både i primær- og sekundærsektoren.

Udover specialistgrupper kan der etableres særlige arbejdsgrupper, som ikke er nedsat på baggrund af terapiområder, men kan være tværgående, fx arbejdsgruppen for medicineringsretningslinjer.

Opgaver for specialistgrupperne

 • Anbefaler sortiment (rekommandationer) på et rationelt, patientsikkert og økonomisk grundlag.
 • Tage initiativer og komme med forslag til indsatser på lægemiddelområdet.
 • Forholde sig til et lægemiddel, en mediebegivenhed eller et andet forhold, der vedkommer sygdomsområdet.
 • Inddragelse i implementeringsmøde omkring RADS- og KRIS-vejledninger.
 • Vurderer nye lægemidler og behandlinger i forhold til nuværende.
 • Forholde sig til og kommenterer forbrugsmønstre på præparater i det givne terapeutiske område, både i primær- og sekundærsektoren, med henblik på rationel farmakoterapi.

For den fulde ordlyd henvises til kommissorium for specialistgrupperne i menuen til højre.

 

Sammensætning

Specialistgrupperne sammensættes, så der sikres repræsentation fra relevante specialer og sektorer.

Specialist- og arbejdsgrupperne kan have deltagere med andre særlige indsigter og kan invitere specialister til særlige opgaver.   

Den enkelte specialistgruppe sammensættes af: 

 • Min. 3 speciallæger fra de involverede specialer med interesse i lægemiddelområdet udpeget af specialerådene. Min. 1 skal være medlem af specialerådet.
 • 1 praktiserende læge udpeget af PLO-Midtjylland (gerne praksiskonsulent) til de grupper, hvor det er relevant. I nogle af grupperne kan det være relevant, at den praktiserende læge alene deltager ad hoc.
 • 1 klinisk farmakolog fra Klinisk Farmakologisk Afdeling
 • 1-2 farmaceuter fra Hospitalsapoteket
 • 1 regional lægemiddelkonsulent fra Nære Sundhedstilbud, hvor det er relevant

Der henvises i øvrigt til medlemslisten i menuen til højre.

Formandskabet

Formanden i en specialistgruppe udpeges af Den Regionale Lægemiddelkomite blandt de lægelige medlemmer i specialistgruppen. Næstformand er den kliniske farmakolog.

Habilitet 

Ved indtrædelse i en specialistgruppe udfylder medlemmer en habilitetserklæring.

Se medlemmernes habilitetserklæringer her.

Mødefrekvens

Specialistgrupperne mødes mindst 1 gange årligt, bl.a. til en drøftelse af forbrugsanalyser og udarbejdelse af forslag til Den regionale Rekommandationsliste og Basislisten.  

Der holdes formøder mellem formanden, den klinisk farmakolog og farmaceut fra hospitalsapotek. 

Der er udarbejdet et notat om arbejdsgangene i forbindelse med specialistgruppemøderne. Notatet kan ses i menuen til hjøre.

 

Sekretariatsfunktionen

Specialistgrupperne sekretariatsbetjenes af specialistgruppe (SPG)-sekretariatet, som sammen med RLK-sekretariatet skal sikre, at der ydes kvalitet, fremdrift og kontinuitet i specialistgrupperne.

SPG-sekretariatet varetages af Hospitalsapoteket der betjener specialistgrupperne i forbindelse med møder om udarbejdelse af Rekommandationslisten og Basislisten.