Region Midtjyllands styrkede indsats for unge med erhvervet hjerneskade eller svære følger efter hjernerystelse, 2013-16

 

 

Hvordan er projektet kommet igang?

Der er bevilget satspuljemidler på i alt 100 mill. kr. til deling de 5 regioner imellem til målgruppen 15-30 årige med erhvervet hjerneskade – periode 2013-2016. Region Midtjylland (RM) har fået tildelt 21 mill. kr. af de 100 mill. kr. Baggrunden for at ansøgningen blev lavet er de anbefalinger der er kommet fra Sundhedsstyrelsen i form af medicinsk teknologvurdering (MTV) på hjerneskadeområdet og forløbsprogrammer for rehabilitering af børn, unge såvel som voksne.I projektet i RM er der derudover planlagt et forskningsprojekt, hvor formålet er at udvikle og undersøge effekten af et tidligt behandlingsprogram til unge med svære følger efter nyopstået hjernerystelse.

Hvad skal projektet opnå?

  • at unge hurtigt får tilbud om genoptræning og rehabilitering, så de kan generhverve tabte funktioner og på bedst mulig vis klare dagligdagen, deltage i det sociale liv, uddannelse eller arbejdsliv.
  • at effekt af de valgte indsatser/interventioner kan måles ud fra den faglige og samfundsøkonomisk monitorering, der er en del af projektet.

Hvem er parter i projektet?

De 19 kommuner i RM, almen praksis, social specialområde i regionen, brugerorganisationerne: Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt hospitalssektoren.

Hvordan er organisering og arbejdsmetoder?

Der er nedsat en styregruppe, følgegruppe og en projektgruppe. Følgegruppen har i efteråret 2013 nedsat fire arbejdsgrupper med repræsentanter fra de involverede parter; arbejdsgrupper har udarbejdet 14 interventioner der forventes implementeret 1. marts 2014 og tilbydes målgruppen som behandlingsprogram indtil 30.6.2016.

Arbejdsprocessen i arbejdsgrupperne har været innovativ med henblik på at styrke det grænsekrydsende samarbejde mellem de involverede sektorer. Fokus for arbejdet har været sammenhængende og koordineret patient forløb.
Kontakt

Henvendelser sendes til:
 bristede.droemme@midt.rm.dk

Tlf. til ambulatoriet er: 78419 588

Henvisninger kan ske elektronisk fra:

  • hospitalslæge 
  • praktiserende læge
  • privatpraktiserende speciallæge

VIGTIGT: 

Henvisning til Klinik for hjernerystelse mærkes tydeligt med dette kliniknavn og traumedato 

Henvisningen kan sendes elektronisk via MidtEPJ

på lokatinsnummer: 66.30.40.V

eller edifact nummer: 5790001999865

eller fax: 78 41 96 82:

eller mail: FRV@midt.rm.dk

Tværfaglig ambulatorium

Sådan arbejder ungementorerne

Generel video om projektet

Hjernerystelser

En ung fortæller sin historie