Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 11. december 2018 kl. 13:00
i Regionshospitalet Viborg, Patienthotellet, lokale 81, Ll. Sct. Mikkelsgade 2B, 8800 Viborg

Der var afbud fra Ulla Dyhr.


Sagnr.: 1-01-81-18-17

1. Tema: Kvalitetsfondsbyggerier kl. 13.00-14.00

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Mødet afholdes på Regionshospitalet Viborg, patienthotellet, lokale 82, LI. Sct. Mikkelsgade 2, 8800 Viborg.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 12.55.

 

Program for mødet er:

 

kl. 13.00-14.00: Tema om kvalitetsfondsbyggeriet. Oplæg v/projektchef Jeppe Juhl Hansen, Regionhospitalet Viborg.

 

kl. 14.00-14.45: Oplæg om patientkontoret i Region Midtjylland v/patientvejleder Rikke Bang.

 

kl. 14.45-15.15: Oplæg om InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling v/centerleder, Berit Wheler

 

kl.15.15- 16.00: Tid til debat.

Beslutning

Oplæg ved lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen og projektleder Jeppe Juul Hansen om kvalitetsfondsbyggeriet. I forbindelse med byggeriet har man været i løbende dialog med patientforeningerne og klinikken omkring indretning af forhallen på akutcentret og wayfinding. Her har man arbejdet med kunst, farver og navngivning af områder til at hjælpe patienterne med at finde vej på hospitalet. Derudover er der Røde Kors frivillige i forhallen, som hjælper med at vise vej.

 

På akutcentret er man klar til at modtage de første patienter primo maj 2019. Rammerne for centret er nu på plads, og man kan begynde at få afdelingerne etableret med fast inventar og it.

 

Tanken bag

Akuthospitalet skal være skræddersyet til de moderne behandlingsformer og gennemtænkt med udgangspunkt i patienternes forløb. Det skal være imødekommende og ikke for sterilt, og der er fokus på fleksibilitet i rummene, så der ikke skal bygges nyt hele tiden.

 

Alle rummene i hospitalet er patienternes rum. Det kræver et tæt samarbejde mellem specialerne, og at medarbejderne bliver gode til at bruge hinandens fagligheder til gavn for patienterne.  

 

Ulla Dyhr var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

2. Oplæg om Patientkontoret

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Patientvejleder Rikke Bang fortæller om arbejdet i Patientkontoret i Region Midtjylland.

Beslutning

Oplæg ved Rikke Bang om arbejdet i Patientkontoret.

 

Patientvejlederne har en sygeplejefaglig baggrund. Der er 12 vejledere, en sekretær og en jurist. Patientkontoret informerer, vejleder og rådgiver om sundhedsvæsenets ydelser. I Region Midtjylland hjælper kontoret også med visitation og omvisiteringer, hvilket er politisk besluttet.

 

Patientkontoret oplever, at hovedvægten er spørgsmål, der drejer sig om den centrale omvisitering, herunder hvilke muligheder patienterne har.

 

Rikke Bang fortalte herunder om forskellige cases med patienter, som har haft brug for vejledning fra Patientkontoret, herunder om muligheder og rettigheder, så patienten er klædt på til at træffe et kvalificeret valg om den videre behandling eller patientforløb.

 

Patientinddragelsesudvalget oplever, at befordringsproblematikker fylder meget hos borgerne.

  

Ulla Dyhr var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

3. Oplæg om Center for Alternativ Kræftbehandling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Oplæg om arbejdet på informationsCenter for Alternativ Kræftbehandling v/centerleder Berit Wheler.

Beslutning

Oplæg v/centerleder Berit Wheler om Informationscenter for alternativ kræftbehandling. Centret rådgiver og vejleder patienter, som ønsker at vælge alternativ kræftbehandling sideløbende med deres behandling på hospitalet. Centret har fungeret i 18 år og bygger bro mellem det alternative og konventionelle sundhedssystem. Medlemmerne af bestyrelsen er fra patientforeninger, og der sidder lige nu to medlemmer fra patientinddragelsesudvalget. Centret er bemandet af frivillige.

 

Ulla Dyhr var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

4. Godkendelse af mødeplan for patientinddragelsesudvalget 2019

Administrationen indstiller,

at udkast til mødeplan for patientinddragelsesudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalget og udvalgets kommissorium er der udarbejdet et udkast til mødeplan. Der tages udgangspunkt i, at udvalget skal inddrages systematisk i forbindelse med praksisplan for almen praksis og sundhedsaftalen. Endvidere skal der afholdes et årligt fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt.

 

Ulla Dyhr var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

5. Tid til Debat

Sagsfremstilling

Formand, Lillan Andersen fortæller om :

 

Opfølgning på fællesmødet med Sundhedskoordinationsudvalget

  • Fællesmødet for formandskaberne i patientinddragelsesudvalgene den 16. november 2018.
  • Aktiv patientstøtte
  • Rehabilitering, Human First.

 

Liselotte Westly oplyser, at Region Midtjyllands tilskud til ICAK er fjernet efter besparelsesrunden, og hun ønsker en drøftelse af, hvordan patientinddragelsesudvalget stiller sig til det?

 

"Region Midtjylland har fjernet tilskuddet til ICAK i deres besparelsesrunde. Mit spørgsmål er, hvordan patientinddragelsesudvalget stiller sig til det? ICAk bliver formodentlig en anden konstellation efter dette og er PIU’s deltagelse udløst af, at Region Midtjylland har støttet ICAK – eller er det uafhængigt af dette? I ICAK’s vedtægter står der, at der skal være 2 repræsentanter---eller i hvert fald 1 fra PIU (tidligere var det sundhedsbrugerrådet).

 

Jeg spørger for at finde ud af, hvem jeg repræsenterer i forbindelse med konstellationen af en ny bestyrelse samt at der skal skrives nye vedtægter for ICAK fremadrettet dvs fra 01.01.2019 ". (Liselotte Westly).

Beslutning

Human First

Lillian Andersen fortalte om deltagelse på døgnseminar om rehabiliteringsprojektet Human First, hvor Ralph Jørgensen og Ulla Dyhr fra patientinddragelsesudvalget også deltog. Det var rigtig spændende, fordi der var mange fagligheder repræsenteret på seminaret.

 

Lillian Andersen fortalte, at de drøftede manglende opdatering af fælles medicin kort (FMK), da det ikke er alle læger, som får skrevet i FMK. Det er endvidere et  problem, at der er tænkt for lidt rehabilitering ind i sundhedsuddannelserne. På seminaret var enighed på seminaret om, at det skal tænkes ind i alle dele af uddannelsen samt at der bør etableres forløbsprogram for multisyge med funktionsbeskrivelse.

 

Der er i dag konflikter mellem sundhedsloven og socialloven og på seminaret talte man om, at det er vigtigt at få inddraget pårørende, og at ambitionerne er at reducere social ulighed i sundhed.

 

Fællesmøde med patientinddragelsesudvalgene i regionerne

Lillian Andersen har deltaget i et fællesmøde for alle formandskaberne i patientinddragelsesudvalget i regionerne. Her udvekslede man erfaringer fra arbejdet med sundhedsaftalen og praksisplanen i regionerne. Der bliver arrangeret et fællesmøde for alle medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i regionerne i 2019.

 

Aktiv patientstøtte

Lillian Andersen fortalte om konferencen om aktiv patientstøtte den 21. november 2018. Aktiv patientstøtte er et tilbud med rådgivning via telefon til patienter, som har hyppige genindlæggelser. Hun nævnte endvidere, at manglende adgang til data på tværs af sektorer er en udfordring for aktiv patientstøtte.

 

ICAK bestyrelsesposter

Patientinddragelsesudvalget ønsker stadig at være repræsenteret i ICAK og vil foreslå, at dette fremgår af ICAK's vedtægter. Det blev aftalt, at vedtægterne sendes til administrationen, som undersøger det juridiske.

 

Sundhedsaftalen

Det blev aftalt, at administrationen vender tilbage med et svar på, hvordan Patientinddragelsesudvalget inddrages i behandlingen af samarbejdsaftalerne. Herunder om udvalget må at komme med høringssvar, inden samarbejdsaftalen godkendes politisk.

 

Det blev aftalt, at der nedsættes en skrivegruppe til høringssvar for sundhedsaftalen med deltagelse af  Lillian Andersen, Ralph Jørgensen og K.B. Nielsen.

 

Ulla Dyhr var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen