Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 21. august 2018 kl. 13:00
i Aarhus Universitetshospital, Indgang J, Platform 5, Konferencelokale J501-511


Sagnr.: 1-01-81-18-17

1. Besøg på Aarhus Universitetshospital

Sagsfremstilling

Patientinddragelsesudvalgets møde afholdes på Aarhus Universitetshospital, Palle-Juul Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

  

Mødet afholdes i Ældresygdommes konferencelokale J501-111 på plan 5 i bygning J.

 

Det nemmeste ville være, hvis I parkerer ved P-huset (det med den store helikopterplatform på toppen).

Gem p-billetten, og I vil få den refunderet sammen med kørselsafregning.

  

Program for mødet:

 

Kl. 13.00-13.30: Status på byggeriet på Aarhus Universitetshospital v/hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

 

kl. 13.30-14.00: Status på udflytningen af psykiatrien v/oversygeplejerske Inge Voldsgård, Afd. P, Psykiatrien.

 

Kl. 14.00-14.30: Overlæge Catherine Foss fortæller om arbejdet på afdelingen for Ældresygdomme

 

Kl. 14.30-15.00: Rundvisning - de nye bygninger ved Indgang J (Ældresygdomme og Fælles Akut Afdeling).

 

Kl. 15.00-16.00: Rundvisning og oplæg ved Afdelingsledelsen for Dansk Center for Partikelterapi.

 

Kl. 16.00-17.00: Møde i Patientinddragelsesudvalget.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-73-17

2. Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til indhold i den næste sundhedsaftale

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har den 6. juli 2018 udsendt vedlagte udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i den nye sundhedsaftale til politisk drøftelse i region og kommuner med mulighed for at afgive bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalget.

Administrationen indstiller,

at Sundhedskoordinationsudvalgets udspil om ny sundhedsaftale drøftes, og at der nedsættes en skrivegruppe, som udarbejder høringssvar.

Sagsfremstilling

Ny sundhedsaftale

Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlig for at udarbejde udkast til en ny sundhedsaftale. Sundhedsaftalen er en politisk aftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen og sætter retningen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri. I sundhedsaftalen udpeges visioner, mål og fælles indsatsområder, hvor der skal gøres en ekstra indsats, og der formuleres fælles principper for måden at arbejde sammen på om sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget skal i udarbejdelsen understøtte, at sundhedsaftalen kan godkendes af regionsrådet og de 19 byråd. Sundhedsaftalen 2019-2023 skal træde i kraft den 1. juli 2019, og en høringsversion skal ligge klar ultimo 2018.

 

Regionale bemærkninger til udspil

Sundhedskoordinationsudvalget har den 6. juli 2018 udsendt vedlagte udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i Sundhedsaftalen 2019-2023. Frem til den 17. september 2018 har regionsrådet, de 19 byråd og PLO-Midtjylland mulighed for at drøfte udspillet og indsende af bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Vedlagte udspil bygger på Sundhedskoordinationsudvalgets idé- og debatoplæg, som blev udsendt i maj 2018. Regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og PLO-Midtjylland deltog den 12. juni 2018 i en bred politisk debat af idé- og debatoplægget. Idé- og debatoplægget og input fra den politiske kick-off blev endvidere drøftet på regionsrådets temadag den 25. juni 2018.

 

Indhold i udspil

Sundhedskoordinationsudvalget peger i deres udspil på følgende:

 

Visioner

 • Mere lighed i sundhed
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene.

 

Indsatsområder

 • Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning
 • Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet
 • Den nære psykiatri - først med fokus på
  • at forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge
  • at forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

 

Bærende samarbejdsprincipper

 • Økonomi – udviklingen finansieres ud fra et princip om 'gynger og karruseller', hvor der over tid er en fair balance i økonomien mellem sektorerne
 • Kvalitet – høj og ensartet kvalitet i sundhedstilbud fra kyst til kyst med afsæt i fælles normkrav
 • At bryde med vanetænkningen – tænke 'ud af boksen' og ved behov udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer
 • Populationsansvar – mest mulig sundhed og en mere ligelig fordeling af sundhed i befolkningen gennem indsatser, der er målrettet udvalgte borgere
 • Tidlig og rettidig indsats – forebygge at sygdom opstår og tidlig opsporing af sygdom for at undgå, at sygdommen forværres
 • It, data og telemedicin på tværs – opprioritere digitale og telemedicinske løsninger og udfordre tekniske og lovgivningsmæssige barrierer for at dele data på tværs
 • Videndeling - sprede indsatser med god effekt og øge kendskab til og respekt for andre sektorers vilkår.

 

Der ønskes en drøftelse af, om der regionalt bakkes op om Sundhedskoordinationsudvalgets udspil, eller der er konkrete bemærkninger, der skal indsendes til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Fælles regionale mål for sundhedsaftaler

Sideløbende med den regionale forberedelse af en ny sundhedsaftale har Danske Regioners bestyrelse i juni 2018 godkendt seks fælles regionale mål for sundhedsaftaler. De vedlægges til orientering.

 

Den videre proces

Sundhedskoordinationsudvalget behandler på møde den 27. september 2018 indkomne bemærkninger fra de lokale politiske drøftelser. Derefter formuleres en høringsversion af sundhedsaftalen, der også vil indeholde et fælles målbillede og konkrete indikatorer på opstillede mål.

 

Sundhedsaftalen er i høring primo 2019. Herefter indstilles den til godkendelse, først i Sundhedskoordinationsudvalget og dernæst i regionsrådet og de 19 byråd, inden den kan træde i kraft den 1. juli 2019.  

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-81-18-17

3. Drøftelse af punkter til fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter emner til fællesmødet med Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 27. september afholdes fællesmøde mellem patientinddragelsesudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget, hvor der blandt andet er mulighed for at drøfte det nye udspil til sundhedsaftale.

 

Udspillet kan læses her: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/

 

Der er afsat en time til fællesmødet.

 

Formandskabet har foreslået, at nedenstående henvendelse til Patientinddragelsesudvalget drøftes:

"Hej. Jeg er geriatrisk sygeplejerske på Horsens sygehus (Klinik for ældresygdomme) og har ofte undret mig over, at der ikke er særlig god opfølgning og overgang for Parkinsonpatienter på tværs af sektorer og faggrupper.

 

Jeg er ikke klar over, om I er de rette til at tage problemstillingen op, men jeg forsøger alligevel at give jer mine tanker og bekymringer:

Jeg møder mange Parkinsonpatienter i mine tilsyn på akutafdelingen på Horsens sygehus. Ofte er det vanskeligt at finde frem til nyeste journalnotater, da de privatpraktiserende neurologer ikke skriver i vores system. Desuden bliver disse patienter ofte kastet rundt mellem forskellige specialeafdelinger, som ikke forholder sig til hinandens problemstillinger. Disse patienter har ofte flere, konkurrerende diagnoser men ingen griber fat i problemerne på tværs af diagnoserne. Det giver ofte længere og mere forvirrede indlæggelser samt genindlæggelser. Patienter og pårørende virker ofte fortvivlede og ved ikke, hvem de skal gå til.

 

Jeg har læst i Parkinsonbladet om hjemmesygeplejersker, der har fået en uddannelse med fokus på de komplicerede problemstillinger for Parkinsonpatienten. Jeg ved dog ikke, om det er alle kommuner, der har disse hjemmesygeplejersker med speciale i Parkinson. Jeg mener ikke, at nogen af vores fire kommuner har disse special-sygeplejersker. Jeg oplever dog et tiltagende behov for, at alle kommuner, på linje med demenskonsulenter og andre specialefunktioner, kunne ivaretage plejen og opfølgningen omkring Parkinson patienter på et højere niveau.

 

Som sundhedspersonale i hospitalsregi har jeg ofte en dårlig fornemmelse ved at udskrive Parkinsonpatienten til hjemmepleje, der ikke fagligt virker parat til at samle denne komplekse situation op fra en udskrivelse.

Kan der stilles noget op fra vores side på hospitalet, eller bør man italesætte overfor kommunerne omkring behovet for specialviden indenfor dette felt?

 

Jeg er ikke klar over, hvor meget Parkinsonforeningen arbejder på ovenstående problemstillinger.

 

Med venlig hilsen:

 

Maria Egholm Nielsen, Geriatrisk sygeplejerske ved Klinik for ældresygdomme, Horsens sygehus."

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-155-17

4. Orientering om implementeringsplaner for KOL, diabetes type 2 og kræftopfølgning i almen praksis

Administrationen indstiller,

at implementeringsplanerne for KOL, diabetes type 2 og kræftopfølgning i almen praksis tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte en ny overenskomst med almen praksis i kraft. Overenskomsten gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.

 

Hovedtemaet i den nye overenskomst med almen praksis er nærhed i sundhed. 

 

De Praktiserende Lægers Organisation, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner søger med aftalen, at borgere med kroniske sygdomme kan få behandling tættere på eget hjem hos deres praktiserende læge. Aftalen søger også at skabe en bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, ved at de praktiserende læger får en ny og styrket rolle med at følge op efter en hospitalsindlæggelse, blandt andet for kræftpatienter og for særligt sårbare borgere. Og ikke mindst vil lægerne tage på flere sygebesøg også til borgere, der har langt til lægen.

 

Overenskomsten betyder konkret, at en del af sundhedsbehandlingen for borgere med KOL, diabetes type 2 og opfølgning på prostata-, blære- og nyrekræft flyttes fra hospitalerne til almen praksis.

 

I overenskomstaftalen er det aftalt, at praksisplanudvalget i Region Midtjylland skal udarbejde og godkende lokale implementeringsplaner vedrørende flytning af en del af opgaverne vedrørende behandlingen af KOL, diabetes type 2 og kræftopfølgning til almen praksis.

 

Kræftopfølgning i almen praksis 

Overenskomstaftalen betyder, at almen praksis overtager nogle konkrete opfølgningsopgaver for patienter med prostata-, nyre- og blærekræft fra regionens hospitaler. Det betyder, at de kræftpatienter, som ikke har brug for hyppig opfølgning ved brug af billeddiagnostiske undersøgelser o.l., men mere har brug for rehabiliterende, palliative og psykosociale indsatser, kan varetages i almen praksis. 

 

Endvidere skal almen praksis derudover i højere grad varetage en generel opfølgningsindsats for kræftpatienter.

 

I Region Midtjylland er hovedparten af patienterne, i forbindelse med implementering af Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogrammer i 2015, allerede flyttet til almen praksis. Overenskomstsaftalen er derfor en formalisering af den flytning, som allerede er sket i Region Midtjylland.

 

Den videre opfølgning på behandlingsaktiviteter og behandlingskvalitet vil ske via de nystartede kvalitetsklynger i almen praksis, hospitalsklyngerne og almen praksis' kvalitetsorganisation, Midtkraft.   

 

Implementeringsplanen blev godkendt af praksisplanudvalget den 6. april 2018, hvorefter aftalen trådte i kraft (vedlagt som bilag).

 

Behandling af KOL og diabetes type 2 i almen praksis

Overenskomstaftalen betyder, at almen praksis overtager nogle konkrete behandlingsopgaver vedrørende patienter diagnosticeret med visse former for KOL og diabetes type 2.

 

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen søgt at afdække antallet af patienter, der kan flyttes til almen praksis. Registreringerne på regionens hospitaler kan desværre ikke bruges til at skelne mellem patienter, der forbliver i hospitalsregi og patienter, der skal varetages i almen praksis. Forventningerne er dog, at antallet af patienter i Region Midtjylland er mindre end det omfang, som er beskrevet i overenskomstaftalen med almen praksis, fordi en del af patienterne i Region Midtjylland er flyttet i forbindelse med implementering af regionens forløbsprogrammer i 2015.

 

Implementering af opgaverne i almen praksis stiller store krav til samarbejdet mellem den alment praktiserende læge og hospitalernes speciallæger. Kommunikationen mellem sektorerne skal fungere ved, at speciallægerne ved afslutning af patienten til almen praksis udfærdiger en individuel behandlingsplan, som kan vejlede den praktiserende læge i patientens behandling. Hospitalerne skal derudover stå til rådighed for almen praksis med specialistvejledning.

 

De patienter, som med aftalen overgår til almen praksis, afsluttes fra hospitalerne i perioden fra 1. september 2018 til 1. september 2019. Herefter vil behandlingsansvaret for patientgrupperne være samlet i almen praksis. 

 

Implementeringsplanen er godkendt af praksisplanudvalget den 28. maj 2018 og træder i kraft den 1. september 2018 (vedlagt som bilag).

 

Økonomi

Overenskomstaftalen med almen praksis påregner, at opgaverne til almen praksis overføres gradvist, hvorfor budgettet hæves med 29,5 mio. kr. i 2018, 33,6 mio. kr. i 2019 og 35,8 mio. kr. i 2020.  

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-81-18-17

5. Tid til debat

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter aktuelle emner.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af patientinddragelsesudvalget kan fremadrettet indsende emner til Tid til debat, som ønskes drøftes, senest fire dage før mødets afholdelse. Der afsættes max 5-10 minutter til hvert emne.

 

Ønsker til emner

Formand Lillian Andersen og næstformand Ralph Jørgensen orienterer om møde med hospitalsudvalget i Region Midtjylland, herunder patientinddragelsesudvalgets deltagelse i brugergrupper i forbindelse med hospitalsbyggerier.

 

Orientering fra LUP styregruppen - bilag med orientering fra tidligere næstformand i patientinddragelsesudvalget, Jens Erik Madsen.

Tilbage til toppen