Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 17. august 2017 kl. 12:30
i DNU, Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N


Sagnr.: 1-40-70-1-14

1. Aktiv patientstøtte (12.30-12.55)

Administrationen indstiller,

at oplægget om aktiv patientstøtte tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har, i samarbejde med de øvrige regioner, igangsat indsatsen Aktiv Patientstøtte. Aktiv Patientstøtte er en indsats, der er udviklet og afprøvet i Sverige med rigtig gode resultater. Det er her lykkedes at sænke antallet af indlæggelser for dem, der modtager tilbuddet, samtidig med at deres livskvalitet øges.

 

I Aktiv Patientstøtte identificeres borgere med mange kontakter til sundhedsvæsenet, eller som har forhøjet risiko for at få behov for det. Erfaringer fra både Sverige og Region Sjælland viser, at det ofte er borgere med en eller flere kroniske sygdomme, især KOL, hjertelidelser, diabetes og generelle eller uspecifikke smertelidelser. Disse borgere bliver kontaktet og inviteret til et indledende møde med sygeplejersken, som skal stå for den fremtidige støtte. Derefter foregår kontakten med en fast tilknyttet sygeplejerske via telefonen. Støtten varer ca. seks til ni måneder og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker.

 

Tilbuddet er ikke en klinisk indsats, hvilket betyder, at sygeplejersken ikke udfører eller afprøver nogen former for behandling af patienten. Indsatsen skal ses som et supplement til den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på hospital og/eller kommune og almen praksis. Sygeplejersken støtter og coacher borgeren med det formål at styrke dennes egenomsorg, øge deres sygdomsindsigt samt styrke deres evne til at navigere i sundhedssystemet. 

 

Indsatsen følges tæt af et fælles forskningsprojekt på tværs af de fem regioner, som undersøger virkningen af Aktiv Patientstøtte.

 

På mødet vil Kristine Lindeneg Drejø, Projektleder for Aktiv Patientstøtte i Region Midtjylland, fortælle om indsatsen.

Beslutning

Udvalget tog oplægget til efterretning. Oplægget vedlægges referatet som bilag.

 

Udvalget spurgte ind til perspektiverne i initiativet i forhold til principperne om lighed i sundhed og det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Udvalget drøftede de stramme rammer i forhold til organiseringen, som er sat ned over forskningsprojektet. Navnlig blev der sat spørgsmålstegn ved det forhold, at indledende samtaler kun kan holdes på det kommunale sundhedscenter og ikke i borgerens eget hjem.

 

Der var enighed i udvalget om, at projektet med aktiv patientstøtte har potentiale til at blive til et positivt supplement til eksisterende tilbud.

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-40-70-1-14

2. Psykiatrien i Nordvest (12.55-13.20)

Administrationen indstiller,

at oplægget om psykiatrien i nordvest tages til efterretning.

Sagsfremstilling

"Psykiatrien i Nordvest" er et nyt samarbejdsprojekt mellem Region Midtjylland og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer samt almen praksis, som forventes etableret i begyndelsen af 2018.

 

Visionen er at etablere en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet. Derudover er der stort fokus på forebyggelse. "Psykiatrien i Nordvest" er tænkt som et nyt stærkt samarbejde, hvor kommuner, region og praktiserende læger med udgangspunkt i borgerens behov arbejder sammen om indsatsen – både i forhold til ambulant behandling, social indsats samt uddannelse og job.

 

Som en del af ”Psykiatrien i Nordvest” etableres et fælles ”hus” i Center for Sundhed i Holstebro. I "huset" etableres otte ambulante pladser og nogle fælles funktioner, som skal kobles sammen med og række ud til indsatser og tilbud, som foregår uden for huset.

 

På mødet vil Gry Brun Jensen, AC-Fuldmægtig i Sundhedsplanlægning, holde oplæg om projektet.

Beslutning

Udvalget tog oplægget til efterretning. Et skriftlige oplæg, der er principgodkendt af regionsrådet, og som oplægget baserede sig på, vedlægges referatet som bilag.

 

Organiseringen og den videre proces for psykiatrien i nordvest blev drøftet. På trods af en relativt komprimeret proces er det lykkedes at holde én workshop med blandt andre otte brugerrepræsentanter. Gry Brun Jensen redegjorde for udkommet af workshoppen. Udvalget drøftede tillige de relevante cases og arbejdsgruppernes bemærkninger fra nævnte workshop.

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-40-70-1-14

3. Afrapportering fra Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (13.20-13.35)

Administrationen indstiller,

at den skriftlige orientering om aftalen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner aftalte i forbindelse  med økonomiaftalerne 2016 at nedsætte et udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget fik til at opgave at komme med anbefalinger til en styrkelse af indsatsen i forhold til:

 

 • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
 • Rette kompetencer til rette opgaver
 • Ensartet kvalitet over hele landet
 • Bedre digital understøttelse og brug af data.

 

Den 26. juni 2017 blev udvalgets afrapportering offentliggjort. Afrapporteringen er vedlagt.

 

Afrapporteringen består af en vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025, der udfoldes med en række skridt, som sundhedsvæsenet skal lykkes med for at realisere visionen.

 

Udvalget har opstillet målsætninger for tre målgrupper:

 

 • Den ældre medicinske patient.
 • Patienter med kroniske sygdomme.
 • Mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med samtidigt misbrug.

 

Med henblik på at skitsere vejene til at opnå visionen og målsætningerne er udvalget enige om 20 anbefalinger, der skal bidrage til et stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Udvalgets forslag kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsministeren har i forbindelse med offentliggørelsen af afrapporteringen meldt ud, at regeringen til efteråret kommer med et politisk udspil, hvor mange af anbefalingerne vil blive omsat til konkret politik.

 

Vision og målsætninger

Udvalgets vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025 er:

 

 • Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højst mulig livskvalitet.

 

For at realisere visionen er der behov for, at sundhedsvæsenet lykkes med følgende:

 

 • Høj, ensartet kvalitet ud fra rette kompetencer, rådgivning og data er grundlæggende for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Indsatserne skal leveres af høj og ensartet kvalitet, både klinisk og borgeroplevet i hele landet og være baseret på den bedst faglige viden. Det kræver blandt andet, at sundhedsvæsenets otte nationale mål forankres, blandt andet gennem lokale mål og indsatser, at relevante faglige standarder og vejledninger følges samt at relevante data deles.

 

 • Systematisk styrkelse af patientens håndtering af egen sygdom er en forudsætning for, at patienten kan leve et liv med højst mulig livskvalitet. Derfor skal udgangspunktet for sundhedsvæsenet være den enkelte patients individuelle behov, ressourcer og målsætninger. Det kræver, at patienten og patientens netværk systematisk og aktivt bliver involveret.

 

 • En fælles tilgang til patienten er afgørende for, at patienten oplever et sammenhængende forløb og ressourcerne i sundhedsvæsenet udnyttes optimalt. Derfor er der behov for at øge fokus på, at hele sundhedsvæsenet tilrettelægger indsatserne med henblik på at optimere det samlede forløb.

 

 • En populationsbaseret tilgang, dvs. tilrettelæggelse af indsatserne ud fra tilpasning til patientpopulation på baggrund af patienternes behov og risikoprofiler, skal bidrage til at sikre lighed i sundhed, økonomisk holdbarhed, og at patientens individuelle behov understøttes. En populationsbaseret tilgang kræver blandt andet overblik og viden om populationen, som indsatserne derefter tilrettelægges efter. Alle patienter skal tilbydes de indsatser, de har brug for under hensyntagen til individuelle ressourcer, uden at alle patienter nødvendigvis skal tilbydes samme indsats. Derfor skal sundhedsvæsenet differentiere indsatserne.

 

 • Levering af indsatser på det laveste, effektive omsorgs- og omkostningsniveau (LEON-princippet) skal i højere grad være med til at sikre økonomisk holdbarhed og hensynet til mindst mulig indgriben i patientens hverdag. Derfor skal indsatserne tilbydes i patientens nærmiljø, når det er fagligt og økonomisk begrundet.

 

Udvalget har særligt haft fokus på tre patientgrupper, der ofte har forløb på tværs af sektorer - den ældre medicinske patient, patienter med kroniske sygdomme og mennesker med psykiske lidelser. Til hver patientgruppe er der opsat følgende målsætning.

 

 • Forebyggende indsatser, behandling, pleje og rehabilitering i forhold til den veludredte ældre medicinske patient sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025.

 

 • Forebyggende indsatser, behandling og rehabilitering i forhold til borgere med de mest hyppige kroniske sygdomme sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025.

 

 • Mennesker med psykiske lidelser oplever en sammenhængende indsats og understøttes i selv at tage aktiv del i arbejdet hen imod bedring.

 

Anbefalinger

Rapporten angiver følgende anbefalinger fra udvalget:

 

 1. Kommuner og regioner, herunder praksissektoren, skal afprøve og udbrede integrerende samarbejdsmodeller, eksempelvis fælles finansiering, ledelse og planlægning

 

 1. Håndtering af hjælpemidler og behandlingsredskaber skal forbedres

 

 1. Kommuner og regioner, herunder praksissektoren, skal systematisk øge fokus på somatiske lidelser hos mennesker med psykiske lidelser og kognitiv funktionsnedsættelse

 

 1. Kommuner og regioner skal sikre forløbskoordination for relevante patienter med forløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis

 

 1. Regioner og kommuner skal forbedre brugen af planer, der sikrer koordination af indsatserne for mennesker med psykiske lidelser og mennesker med samtidigt misbrug

 

 1. Det hensigtsmæssige i en ændret ansvarsfordeling for misbrugsbehandling af en mindre del af gruppen af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug skal vurderes

 

 1. Sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikre bedre rammer for, at regionerne og kommunerne laver forpligtende aftaler om opgaver på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis

 

 1. Reglerne om benyttelse af medhjælp skal revideres, så de understøtter klare og fleksible rammer for varetagelse af delegerede opgaver

 

 1. Reglerne for hjemmesygeplejen skal afspejle hjemmesygeplejens centrale rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 

 1. Regionernes rådgivningsforpligtelse skal tilpasses udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 

 1. Kommuner og regioner skal løfte kompetencerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt understøttelse af komplekse patientforløb

 

 1. Der skal etableres en specialuddannelse til en mindre gruppe sygeplejersker i kommuner og almen praksis målrettet borgere med forløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis

 

 1. Sundhedsstyrelsen skal udvikle en national model for kvalitetsplanlægning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 

 1. Almen praksis skal styrke og ensarte kvaliteten samt udvikles til at varetage flere opgaver fx i forhold til patienter med kroniske sygdomme

 

 1. Sundhedsvæsenet skal differentiere indsatserne ud fra patientens individuelle behov, ressourcer og målsætninger, blandt andet gennem involvering af patienten, egenmestring og en populationsbaseret tilgang

 

 1. De effektive indsatser af høj kvalitet for mennesker med psykiske lidelser og samtidig misbrug skal dokumenteres og udbredes

 

 1. Det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske udfordringer skal styrkes

 

 1. Digitale løsninger, der understøtter patientens mulighed for aktivt at tage del i egen behandling, skal udbredes til hele landet

 

 1. Patienter og relevante sundhedspersoner skal have adgang til relevante oplysninger på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis

 

 1. Der skal være synlighed om aktivitet og resultater for alle aktører på tværs af sundhedsvæsenet.

 

Regional strategi

Anbefalingerne fra det nationale udvalg vil hen over efteråret 2017 blive omsat til en ny bekendtgørelse og vejledning for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Den 25. januar 2017 godkendte regionsrådet "Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen". Heri indgik, at når der foreligger en ny bekendtgørelse og vejledning, skal det vurderes, om det giver anledning til at tilpasse den regionale strategi.

Beslutning

Udvalget tog den skriftlige orientering angående udvalg om det nære og sammenhængene sundhedsvæsen til efterretning. 

 

Udvalget drøftede de forskellige målsætninger og visioner. Gennemgående var der enighed om, at der er formuleret meget fornuftige principper heri, men at det store arbejde ligger i at leve op til disse principper i praksis.

 

Udvalget drøftede princippet om, at ældre medicinske patienter og patienter med kroniske sygdomme skal behandles i nærområdet. Det udestår at blive defineret, hvad der kvalificerer til at være nærområdet.

 

Udvalget drøftede den manglende lighed i sundhed, som forskellene ved indlæggelse på hospital og på kommunal akutplads giver i forhold til transport, forplejning mv., ligesom udvalget drøftede, at forskellig kommunal praksis kan føre til geografisk ulighed i sundhed.

 

Hvad angår de konkrete anbefalinger efterlyste udvalget, at man i det videre arbejde bliver mere konkret på, hvordan de forskellige principper og overordnede anbefalinger kan føres ud i livet.

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-40-70-1-14

4. Gensidig orientering (13.35-13.45)

Administrationen indstiller,

at en gensidig orientering gives.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Udvalget besluttede, at man på næstkommende møde ønsker en skriftlig orienteringssag om organiseringen af vagtlægeordningen i Region Midtjylland. Særligt er udvalget interesseret i, hvad borgeren kan forvente i forhold til betjening og hvor langt det forventes, at borgeren kan og skal rejse for at komme til vagtlægen. Herunder kan det belyses, hvilke instruktionsmuligheder regionen har i forhold til ordningen.

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen