Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Sundhedsbrugerrådet
den 17. august 2017 kl. 14:00
i DNU, Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

Alle medlemmer var mødt undtagen Anni Faarup Christensen, Jan Madsen, Lis Jakobsen og Lars Spliid Nielsen, der havde meldt afbud.


Sagnr.: 1-01-72-35-14

1. Tema: De store sygehusbyggerier

Administrationen indstiller,

at orienteringerne om de store sygehusbyggerier tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bemærk: Mødet indledes ved indgang J. Se mere i bilaget "Adgangsforhold til mødet".

 

Her vil blive introduceret til principperne for "Way Finding" på det nye Aarhus Universitetshospital, og den nye akutmodtagelse vises frem.

Præsentation af byggeriet ved DNU gives af konsulent Kaspar Bo Laursen.

 

Efterfølgende gives en præsentation af byggeriet ved DNV ved Ida Götke, sygeplejefaglig direktør samt Michael Hyllegaard, projektchef, DNV.

Beslutning

Rådet tog oplæggene til efterretning.

 

Anni Faarup Christensen, Jan Madsen, Lis Jakobsen og Lars Spliid Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-35-14

2. Børn med sjældne sygdomme

Administrationen indstiller,

at oplægget om sjældne sygdomme drøftes.

Sagsfremstilling

Oplæg om sjældne sygdomme hos børn, herunder organisation i hospitalsvæsenet, udfordringer samt aktuel status og visioner.

 

Kirstine Stochholm, afdelingslæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling & Center for Sjældne Sygdomme, vil holde oplæg.

Beslutning

Rådet tog oplægget til efterretning.

 

Rådet drøftede finansieringen af dette område sammenlignet med behandlinger til patientgrupper, der er større offentlig opmærksomhed omkring.

 

Anni Faarup Christensen, Jan Madsen, Lis Jakobsen og Lars Spliid Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-35-14

3. Tid til debat

Administrationen indstiller,

at Sundhedsbrugerrådet drøfter aktuelle emner.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Sundhedsbrugerrådet har på forhånd indsendt emner, som ønskes drøftet under punktet Tid til debat. Der afsættes 5-10 minutter til orientering om det pågældende emne til debat.  

 

Foreløbigt er følgende punkter indkommet:

 

Alice Holst Brask har meldt følgende emner ind forud for seneste møde (emnerne blev udsat til dette møde grundet afbud fra Alice):

 • Friere besøgstider
 • Frivillige på sygehusene: opgaver? mentorordninger?
 • Fremtidens forskningsområder, såvel somatisk som psykiatrisk?
 • Pakker eller Planer? (Kræft og Hjerte) fremtidens krav og udvikling?
 • Fremtidsperspektiv for Patienternes Hus i Skejby?
 • Fremtid for Ovartaci-værkerne, art fra aktuelle patienter og de museale stuer efter flytning?

 

Forud for dette møde har Alice Holst Brask tillige meldt følgende punkter ind:

 • Sidste nyt vedrørende patienternes Hus.
 • Sidste nyt vedrørende Ovartaci-Museet.

 

Lilian Andersen har meldt følgende emne ind:

 • Aarhus og Randers kommuners opsigelse af aftalen om IV-behandling i hjemkommunen.

 

K. B. Nielsen og Jan Madsen har tillige rundsendt beretninger angående kørselskontoret og lægevagten til drøftelse.

Beslutning

Alice Holst Brask redegjorde for sine indmeldte punkter og rådet drøftede disse. I den forbindelse blev det aftalt, at administrationen fremsender den pressemeddelelse, som er udsendt om mammografisagen fra Regionshospitalet Viborg.

 

Rådet bad herudover om en mail med en orientering om hvilke pakkeforløb, der er vedtaget på sundhedsområdet.

 

Lillian Andersen redegjorde for sine indmeldte punkter, og udvalget drøftede disse. Hun bragte Randers og Aarhus kommunes opsigelse af aftalen om IV-behandling i eget hjem til debat. Charlotte Kristiansen redegjorde for nyt i sagen, herunder at det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet holder møde med sundheds- og omsorgsudvalget i Aarhus Kommune den 11. september 2017.

 

Rådet ønsker et svar fra administrationen om, hvor tæt man er på en ny aftale mellem regionen og kommunerne med hensyn til en ny aftale om IV-behandling i hjemmet. Herunder ønskes det belyst, hvilke kommuner det stadig foregår i.

 

K. B. Nielsen frafaldt sine punkter vedrørende kørselskontoret og lægevagtsordningen.

 

Anni Faarup Christensen, Lis Jakobsen, Lars Spliid Nielsen og Jan Madsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 0-3-1-16

4. Sammenlægning af patientinddragelsesudvalg og sundhedsbrugerråd i næste valgperiode

Resume

Administrationens forslag om at sammenlægge sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalget i den kommende valgperiode drøftes.

Administrationen indstiller,

at forslaget om at sammenlægge sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med arbejdet med at forberede den kommende valgperiode foreslået, at sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalget sammenlægges.

 

På et møde mellem gruppeformændene for de politiske partier repræsenteret i regionsrådet blev det besluttet at indhente eventuelle bemærkninger i sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalget til administrationens forslag. Med forslaget vil der alene være et patientinddragelsesudvalg i Region Midtjylland, og de sager, som ellers ville være rejst i sundhedsbrugerrådet, vil i stedet blive dagsordenssat i patientinddragelsesudvalget.

 

Forslaget er begrundet i følgende forhold:

 

 • Der er i stort omfang personsammenfald mellem sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalgets medlemmer, og foraene har samme formand og næstformand. Det har betydet, at det har været svært at adskille det ene forum fra det andet.

 

 • Det er administrationens vurdering, at det har været svært for de indstillende organisationer at finde medlemmer og suppleanter til to fora.

 

 • Det fremgår af bekendtgørelsen for patientinddragelsesudvalg, at udvalget kan drøfte og kommentere emner, som udvalget finder relevante for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud. Det vurderes, at denne passus i bekendtgørelsen giver hjemmel til, at patientinddragelsesudvalget kan tage de sager op, som sundhedsbrugerrådet har haft på dagsordenen.

 

 • På baggrund af ovennævnte sammenfald mellem de udpegende organisationer og medlemmerne af de to fora, vurderes det, at der vil kunne sammensættes et patientinddragelsesudvalg med den fornødne bredde.

 

Med henblik på at skabe sammenhæng til det politiske system forslås det også, at patientinddragelsesudvalget får et tættere samarbejde med sundhedskoordinationsudvalget og i den forbindelse afholder et årligt møde med sundhedskoordinationsudvalget samt at patientinddragelsesudvalget afholder et årligt fællesmøde med relevante rådgivende udvalg.

 

Forslaget vil med eventuelle bemærkninger indgå i en ny drøftelse på et gruppeformandsmøde den 19. september 2017.

Beslutning

Charlotte Kristiansen redegjorde for baggrunden for administrationens indstilling om sammenlægning af udvalgene, samt hvilke drøftelser, der har været i gruppeformandskredsen.

 

Rådet enedes om at fremsende følgende bemærkninger til gruppeformandskredsen:

 

"Det vil være både uklogt og i høj grad ramme nærdemokratiet i en så stor organisation, som regionerne har udviklet sig til, hvis det påtænkes at nedlægge sundhedsbrugerrådet.

 

Dette råd er i høj grad den menige borgers røst og bidrag til embedsmænd, men endnu vigtigere til regionens politikere.

 

Når man ser på sammensætningen i sundhedsbrugerrådet, er der tale om en utrolig bred vifte af talerør med fingeren på pulsen i forhold til, hvordan sundhed for milliarder bliver omsat til gavn for den enkelte borger ned til ”gulv-plan”.      

 

Ingen politikere har så stor en berøringsflade som Sundhedsbrugerrådets medlemmer, og gang på gang har man da også hørt positive udtalelser både fra regionens borgere og regionsrådspolitikere om denne store kontaktflade.

 

Derfor er det vigtigt at bibeholde sundhedsbrugerrådet. 

 

Sundhedsbrugerrådet består af 13 medlemmer:

Danske Patienter repræsenterer ca. 100.000 medlemmer med fem patientområder: Crohnsforening, Sjældne diagnoser, Colitis-Crohns- forening, Bedre Psykiatri og LMS.

Regionsældrerådet (udpeget af 19 ældreråd) repræsenterer ca. 318.000 medlemmer

Ældre Sagen repræsenterer 164.195 medlemmer.

 

Desuden er følgende repræsenteret i rådet:

Danske Handicaporganisationer ved to patientområder: Gigtforeningen og Sind.

Hjerteforeningen.

Diabetesforeningen.

Hjerneskadeforeningen.

Nyreforeningen."  

 

Øvrige bemærkninger

Der var herudover enighed i kredsen om, at en eventuel sammenlægning bør føre til, at patientinddragelsesudvalget udvides i antal medlemmer, så det dækker samme antal medlemmer og organisationer som det nuværende sundhedsbrugerråd.

 

Kredsen ønskede det videre afdækket, hvorvidt patientinddragelsesudvalgets kommissorium kan indrettes, så det dækker de samme arbejdsområder, som det nuværende sundhedsbrugerråd behandler. Charlotte Kristiansen oplyste, at det er administrationens opfattelse, at patientinddragelsesudvalget kan de tage de samme sager op, som sundhedsbrugerrådet hidtil har haft på dagsordenen.

 

Der var enighed blandt rådets medlemmer om, at sundhedsbrugerrådets arbejde er mere kendt i offentligheden end patientinddragelsesudvalgets.

 

Anni Faarup Christensen, Jan Madsen, Lis Jakobsen og Lars Spliid Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-35-14

5. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at en gensidig orientering gives.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Jens Erik orienterede om, at patientinddragelsesudvalget har ønsket en orientering om vagtlægeordningen på deres næstkommende møde.

 

Der blev spurgt til, om der er planer om at holde et fællesmøde med formandskaberne for patientinddragelsesudvalgene i regionerne inden udløbet af denne valgperiode. Formandskabet og sekretariatet afklarer dette.

 

Birgit Hagen orienterede om, at hun den 23. august er blevet inviteret til at deltage i et gåhjemmøde på Aarhus Universitetshospital. Hun har været med på lignende temamøder på Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest.

 

Som opfølgning på det seneste møde, hvor rådet aftalte en vidensindsamling angående praksis for tildeling af kontaktpersoner i de forskellige hospitalsenheder, meldte Lillian Andersen tilbage med praksis for Hospitalsenheden Horsens. Hun har fået følgende svar fra Kommunikationschef Mette Vestergaard Rasmussen:

 

"Vi kan bekræfte, at vi har en kontaktpersonordning, som følger den regionale retningslinje for ordningen. Den kan du se her: http://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open.

Du spørger, hvornår ordningen træder i kraft. Det gør den f.eks. for indlagte patienter, når behandlingsforløbet strækker sig over mere end to døgn, dvs. senest på 3. dagen.
Retningslinjen definerer også, at bestemte patientgrupper skal tildeles en kontaktperson inden for 24 timer efter indlæggelsen. Det gælder f.eks. patienter med bl.a. cancer, hjerteinsuffiens, KOL og type-2 diabetes.

Når det er sagt, så ved du måske også allerede, at kontaktpersonordningen er på vej til at blive udfaset og erstattet af en ny ordning, der hedder ’patientansvarlig læge’.

Hvis du er interesseret i flere og mere detaljerede oplysninger om, hvordan kontaktpersonordningen virker/har virket på et konkret hospitalsafsnit/afdeling, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kirsten Lysdahl, Hjertemedicinsk Afsnit, og/eller oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen, ortopædkirurgiske afdeling".

 

Svar angående de øvrige enheder kan fremsendes til rådets sekretær med henblik på samlet udsendelse.

 

Anni Faarup Christensen, Lis Jakobsen, Lars Spliid Nielsen og Jan Madsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen