Du kan herunder se dagsorden for eller referat fra det seneste møde

Du kan vælge at se referater fra andre møder ved at

 • Vælge år i boksen med årstal (klik på pilen)
 • Vælge mødedato i boksen med datoer (klik på pilen)
Abonnér

Vækstforum

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Vækstforum
den 20. december 2016 kl. 09:00
i Konferencelokale 1, Regionshuset i Viborg

Mødedeltagere:

Alette Algreen-Ussing, adm. direktør

Bent Hansen, regionsrådsformand

Brian Busk, direktør

Claus Wistoft, borgmester

Erik Flyvholm, borgmester

H. C. Østerby, borgmester

Harald Mikkelsen, rektor

Heine Bach, områdedirektør

Henrik Gottlieb Hansen, medlem af regionsrådet

Iver Enevoldsen, borgmester

Lars Aagaard, koncerndirektør

Niels Præstkær, murermester og skønsmand

Peer H. Kristensen, direktør

Thor Jensen, regionsformand, FTF

Ulla Diderichsen, medlem af regionsrådet

Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland

Jakob Beck Wätjen, observatør, RAR Østjylland

John Hermansen, observatør, RAR Vestjylland 

Fra Administrationen deltog:

Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør

Kim Kofod Hansen, udviklingsdirektør

Pia Fabrin, sekretariatet for vækstforum


Sagnr.: 1-33-87-2-15

1. Gensidig orientering

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

 

H. C. Østerby, Jakob Beck Wätjen (observatør), Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-87-2-15

2. Godkendelse af referat

Resume

Vækstforum afholdt møde den 25. oktober 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum godkender referat af mødet den 25. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-87-2-15

3. Tema: Mål, indsatser og effekt - 2015-2020

Resume

Med udgangspunkt i vækstforums beslutning på mødet den 25. oktober lægges her op til en drøftelse af effekter af den iværksatte indsats, herunder en vurdering af resultatkravene.

 

Grundlaget for drøftelsen er dels de netop offentliggjorte resultater af effektvurdering af 14 virksomhedsrettede projekter igangsat af Vækstforum for Region Midtjylland i perioden 2010-2012, dels en gennemgang af de målsætninger, som vækstforum har sat for indsatsområder i Vækstplan 2016-2020 og de effektkæder, som ligger til grund for de konkrete initiativer.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum drøfter effekten af den iværksatte indsats og de resultatkrav, som gælder for de iværksatte initiativer.

Sagsfremstilling

Effektanalyse

Effektanalysen ultimo 2016 gennemgås i punkt 4. Hovedpunkterne er følgende:

 

 • Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum for Region Midtjylland har igangsat i årene 2010-2012.
 • De 14 projekter er fordelt på seks indsatsområder (Energi og miljø, Fødevarer, Turisme, Innovation og forretningsudvikling, Iværksætteri, Uddannelse og kompetenceudvikling) og har et samlet budget på ca. 375 mio. kr.
 • I alt har ca. 4.000 private virksomheder deltaget i de 14 projekter.
 • Effektmålingen indikerer, at de midtjyske projekter har bidraget til at styrke både beskæftigelse og omsætning i de deltagende virksomheder.
 • I alt estimeres projekterne at have skabt ca. 1.800 nye private fuldtidsjob og øget omsætningen med ca. 3,4 mia. kr. i andet halvår 2015.
 • Indsatsområdet Iværksætteri har både styrket beskæftigelse og omsætning.
 • Indsatsområderne Innovation og forretningsudvikling og Uddannelse og kompetenceudvikling har ”kun” styrket beskæftigelsen.
 • Energi og miljø og Turisme har ikke haft målbare effekter på hverken beskæftigelse eller omsætning i andet halvår 2015.
 • Indsatsområdet Fødevarer er udeladt af effektmålingen pga. forholdsvis få private deltagervirksomheder.
 • Ingen af indsatsområderne har haft målbare positive effekter på de deltagende virksomheders produktivitet (målt som omsætning pr. medarbejder).

  

Konjunkturer i Region Midtjylland - 4. kvartal 2016

Regional Udvikling udgiver hvert kvartal 'Konjunkturer i Region Midtjylland', som tager den aktuelle temperatur på det midtjyske erhvervsliv. Publikationen beskriver kort den seneste udvikling i beskæftigelse, ledighed, omsætning og eksport og beskriver desuden de midtjyske virksomheders egne forventninger til det pågældende kvartal.

 

Beskæftigelsen stiger

Den midtjyske beskæftigelse fortsætter med at stige, og i 2. kvartal var antallet af lønmodtagere 8.000 personer højere end på samme tidspunkt sidste år. Fremgangen er stadig størst inden for erhvervsservice, bygge- og anlægsvirksomhed samt handel og transport, men for første gang i tre kvartaler vokser beskæftigelsen også i industrien. Inden for vækstforums fokusområder har den absolutte fremgang været størst netop i industrien, mens turismen har haft den største relative fremgang.

 

Ledigheden falder

Ledigheden falder fortsat, og den sæsonkorrigerede ledighed var i september måned på 3,6 procent af arbejdsstyrken mod et landsgennemsnit på 4,2 procent. Vestjylland har regionens laveste ledighed på 3,1 procent af arbejdsstyrken, og det seneste år er ledigheden også faldet relativt mere i Vestjylland end i Østjylland. Antallet af langtidsledige falder i hele regionen.

 

Både omsætning og eksport vokser

I 2. kvartal voksede de midtjyske virksomheders omsætning med 4,6 procent i forhold til 2. kvartal sidste år, mens eksporten voksede med 6,9 procent. I samme periode faldt eksporten i de øvrige regioner med 7,0 procent. For første gang i flere år voksede eksporten også i Vestjylland - endda med hele 11,9 procent.

 

Fald i industriens konjunkturindikator

Industriens konjukturindikatorer er faldet tilbage de seneste tre måneder. Det kommer efter en solid fremgang i årets første seks måneder. Der er positive forventninger til produktion, men der er negative forventninger til ordreindgangen og salgspriserne. Især forventningerne til ordreindgangen er faldet markant i forhold til samme tidspunkt sidste år. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder sniger sig kun lige over på den positive side. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel, som den største barriere for vækst, og i modsætning til forrige kvartal er der ingen nævneværdige tegn på rekrutteringsproblemer.

 

Byggeriet har positive forventninger og mangler arbejdskraft

Korrigeret for sæsonudsving fortsætter byggeriets sammensatte konjunkturindikator med at ligge højt. Der er dog negative forventninger til både byggeaktivitet og beskæftigelse i årets sidste tre måneder, og forventningerne er noget lavere end på samme tidspunkt sidste år. Der er dog fortsat knap fem måneders arbejde i ordrebøgerne, og mangel på arbejdskraft opleves nu som en begrænsning for vækst hos hver femte virksomhed, vægtet efter beskæftigelse.

 

Konjunkturindikatoren for serviceerhverv er nedadgående

Korrigeret for sæsonudsving fortsætter den nedadgående tendens i den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene. Indikatoren ligger dog fortsat over middelværdien for perioden 2011-2016. Der er positive forventninger til de kommende tre måneders forretningssituation og omsætning, om end forventningerne er på et noget lavere niveau end på samme tidspunkt sidste år. Manglen på efterspørgsel er på det laveste niveau siden 2011, og hver syvende virksomhed, vægtet efter beskæftigelse, oplever mangel på arbejdskraft.

 

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen med bemærkning om, at vækstforum ønsker at fortsætte drøftelsen på sit møde den 20. februar 2017 med inddragelse af anbefalinger og synspunkter fra de to oplæg under punkterne 4 og 5, herunder bl.a. ambitionsniveauet for vækstforums indsats, behov for større viden om og øget kommunikation af de regionale erhvervsfremmeinitiativer i forhold til virksomheder og aktører samt mulighederne for kapacitetsopbygning i det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-87-1-11

4. Effekten af den midtjyske erhvervsfremmeindsats

Resume

Der er foretaget en ny årlig effektmåling af vækstforums virksomhedsrettede projekter, som er medfinansieret af EU's strukturfonde. Denne måling fokuserer på de 14 virksomhedsrettede projekter, som er igangsat i perioden 2010-2012.

 

Effektmålingen indikerer, at de midtjyske projekter har skabt cirka 1.800 nye private fuldtidsjob og øget omsætningen med cirka 3,4 mia. kr.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager punktet til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en ny årlig effektmåling af vækstforums virksomhedsrettede projekter, som er medfinansieret af EU's strukturfonde. Denne måling fokuserer på de 14 virksomhedsrettede projekter, som er igangsat i perioden 2010-2012. I alt har cirka 4.000 private virksomheder deltaget i de 14 projekter. De projekter, som er igangsat før 2010 er allerede blevet effektmålt, mens det endnu er for tidligt at måle effekten af de projekter, som er igangsat efter 2012.

 

Projekterne inddeles i vækstforums strategiske indsatsområder:

 • Energi og miljø
 • Fødevarer
 • Innovation og forretningsudvikling
 • Iværksætteri
 • Turisme
 • Uddannelse og kompetenceudvikling

 

Alle projekter inden for samme indsatsområde effektmåles samlet. Desuden foretages en effektmåling på tværs af alle seks indsatsområder. Der er indrapporteret meget få private virksomheder i indsatsområdet Fødevarer, og indsatsområdet effektmåles derfor ikke særskilt. Deltagervirksomhederne indgår dog i den tværgående effektmåling. Dette skyldes alene, at målingen vedrører to projekter med en samlet økonomi på 6 mio. kr. Den øvrige fødevareindsats indgår i målingen for projekter før 2010 og i de efterfølgende målinger for projekter igangsat efter 2012.

 

Resultater

Effektmålingen indikerer, at de 14 projekter generelt har bidraget til at styrke både beskæftigelse og omsætning i de virksomheder, der har deltaget.

 

På tværs af indsatsområderne estimeres projekterne samlet at have skabt cirka 1.800 nye private fuldtidsjob og øget omsætningen med cirka 3,4 mia. kr. i 2. halvår 2015.

 

Målingen indikerer, at der i 2. halvår 2015 har været en positiv beskæftigelseseffekt i indsatsområderne Innovation og forretningsudvikling, Iværksætteri samt Uddannelse og kompetenceudvikling. Målingen på indsatsområdet Turisme indikerer, at der har været en beskæftigelseseffekt efter to år men ikke efter 1 år eller 3 år. Denne gang kan der ikke påvises en beskæftigelseseffekt i indsatsområdet Energi og miljø.

 

Målingen indikerer desuden, at indsatsområdet Iværksætteri har bidraget til at styrke deltagernes omsætning. I indsatsområdet Uddannelse og kompetenceudvikling er der tegn på omsætningseffekter efter 2 år (og tæt på signifikante effekter efter 3 år). Der kan ikke påvises omsætningseffekter i de øvrige indsatsområder.

 

Det kan synes paradoksalt, at den estimerede meromsætning er betydeligt større i den tværgående måling i forhold til summen af indsatsområderne, hvor kun Iværksætteri synes at have haft positive effekter efter 3 år. Forskellen kan sandsynligvis tilskrives den lavere statistiske usikkerhed, som er forbundet med at måle på alle deltagervirksomheder samlet i stedet for at opdele på indsatsområder.

 

Tabel 1: Effekter målt i 2. halvår 2015 (3 år) fordelt på indsatsområde

Indsatsområde

Antal virk-somheder

Samlet projekt-sum (mio. kr.)

Antal skabte job (årsværk)

 

Pris pr. skabt

job (kr.)

Skabt merom-sætning (mio. kr.)

Energi og miljø

61

20,2

-

-

-

Innovation og forretningsudvikling

279

53,4

652

80.000

-

Iværksætteri

495

215,5

464

460.000

509

Turisme

162

31,7

-

-

-

Uddannelse og kompetenceudvikling

3.299

47,9

947

Ikke beregnet

-

Tværgående måling, ekskl. dubletter

3.804

374,7

1.832

200.000

3.358

Anm.: Ved beregning af sml. projektbudget er det forudsat, at EU-medfinansiering udgør 50% af det sml. budget.

Der er ikke beregnet en gennemsnitlig pris pr. skabt job for indsatsområdet Uddannelse og kompetenceudvikling,

da indsatsen i det målte projekt begrænser sig til opsøgende aktiviteter og hjælp til uddannelsesplanlægning, der

ikke i sig selv kan forventes at have effekt på virksomhedernes beskæftigelse og omsætning. Kun når den opsø-

gende indsats og uddannelsesplanlægningen efterfølges af faktisk uddannelses- og kompetenceudviklingsaktivi-

teter kan der forventes en effekt på virksomhedernes beskæftigelse og omsætning. Disse 'ekstraudgifter' kendes

ikke, hvorfor det ikke er muligt at beregne prisen pr. skabt job for denne type projekter.

 

Metode

Den anvendte metode er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen, regionerne og Bornholms Regionskommune.

 

De deltagende virksomheders faktiske udvikling i beskæftigelse, omsætning og produktivitet følges i perioden 2012-2015 (pt. seneste data) med Danmarks Statistiks registeroplysninger. Effekterne måles ved at sammenligne deltagervirksomhedernes udvikling med en kontrolgruppe. Hvis deltagerne klarer sig bedre end kontrolgruppen, indikerer dette, at indsatsen har haft positive effekter.

 

Effektmålingen skal tolkes med en vis forsigtighed, da der kan være vigtige karakteristika, der ikke tages højde for i dannelsen af kontrolgruppen. Det kan være uobserverbare karakteristika som virksomhedernes motivation, engagement og vækstorientering. Det kan også være, at virksomhedernes projektdeltagelse ikke er tilfældig, men afhænger af udvælgelseskriterier, enten i form af projektets screening af potentielle deltagere, eller ved at bestemte virksomheder aktivt vælger projektdeltagelse til. Det kan ikke udelukkes, at en høj vækst hos deltagerne kan tilskrives sådanne forhold snarere end effekter af at deltage i projekterne.

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-31-76-2-16

5. Justering af strategi for programmerne for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Resume

I foråret 2016 har bestyrelsen for Væksthus Midtjylland stået i spidsen for en proces med det formål at indhente eventuelle synspunkter på strategien ”Det midtjyske Vækstunivers”, som vækstforum vedtog i i 2013. Strategien "Det midtjyske Vækstunivers" udstikker rammerne for, hvordan virksomheder og aktører i erhvervsservicesystemet skal samarbejde i Region Midtjylland om at ”træne” virksomheder til vækst. Strategien har til formål at sikre, at virksomhederne i de regionale programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling skal opleve en endnu mere professionel vejledning og sparring fra vækstkonsulenter med henblik på at få kvalificeret rådgivning fra private konsulenter og at accelerere deres vækst.

 

Jens Nyholm, IRISgroup, har forestået processen og vil præsentere konklusioner og anbefalinger på vækstforums møde den 20. december 2016.

 

Der lægges således op til en drøftelse og godkendelse af en række forslag til justeringer, inden strategien implementeres i 2017. Hvis strategien vedtages, vil den være grundlaget for de fremtidige regionale iværksætter- og virksomhedsprogrammer.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum godkender justeringen af strategien "Det midtjyske Vækstunivers" som grundlag for programmerne inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, og
at vækstforum anbefaler en videreudvikling af mit.imidt.dk med henblik på at understøtte det sammenhængende erhvervsservicesystem.

Sagsfremstilling

I april 2013 godkendte vækstforum strategien "Det midtjyske Vækstunivers" for de regionale programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Vækstforum har i sin indsats i forhold til udviklingen af det regionale erhvervsfremme- og innovationssystem haft fokus på effekt, overskuelighed og sammenhæng i initiativer på lokalt, regionalt og statligt niveau samt i opgavefordelingen mellem aktører, hvor de offentlige konsulenter tager sig af den indledende vejledning, potentialeafklaring og afdækning af vækstambitioner hos virksomhederne, mens de private konsulenter, rådgivningsfirmaer og GTS-institutter gennemførerf.eks. træningsforløb og rådgivning.

 

En række aktører fra uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervssystemet har peget på følgende:

 

 • At der er skabt et nyt mindset i tråd med strategiens styrende principper, men at dialogen og samarbejdet mellem aktørerne i erhvervsservicesystemet halter.
 • At det er en udfordring at afdække, om virksomhederne organisatorisk er klar til et vækstforløb og ligeledes, om iværksættere er det.
 • At det nye værktøj, vækstcamps, er et nyttigt supplement til individuel og kollektiv rådgivning, men at de bør planlægges og systematiseres mere med afsæt i lokale behov og udfordringer.
 • At vækstplanen er et godt værktøj til dialog med virksomhederne.
 • At MEA, Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi, tilbyder relevant kompetenceløft til virksomhedskonsulenterne til gavn for deres vejledning af virksomheder. MEA styrker relationerne mellem aktørerne, men der er også forbedringsmuligheder.

 

På den baggrund foreslås nedenstående justeringer af strategien:

 

Vækstpotentiale - Bedre informationsdeling via mit.imidt.dk og tættere samarbejde i erhvervsservicesystemet f.eks. via flere sambesøg og fælles brug af CRM-system.

 

Vækstværktøjer - Nyt profilanalyseværktøj til identifikation af vækstboblere, styrkelse af samarbejdet i erhvervsservicesystemet, herunder mulighed for informationsdeling via mit.imidt.dk samt anvendelse af vækstpaneler bestående af udvalgte konsulenter, eksperter med flere, som giver sparring alt efter den enkelte virksomheds behov.

 

Vejledning - Revitalisering af styregruppen for MEA, MEA Akademiråd, som består af repræsentanter fra erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet, relancering af basismodul i MEA, som omhandler en introduktion til aktører i erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet samt todelt konsulentuddannelse: 1) En formel uddannelse med eksamen som en diplomuddannelse, 2) Moduler med nye vækstproblematikker/vigtige trends.

 

Medfinansiering - Fortsættelse af kontant medfinansiering. De deltagende virksomheder i programmerne for iværksætteri og virksomhedsudvikling har som hovedregel bidraget med kontant medfinansiering. Det har styrket deres engagement og har sikret, at der er blevet taget udgangspunkt i deres behov for udvikling.

 

Det foreslås, at strategien, efter behandling hos KKR Midtjylland og vækstforum, vil blive forankret i en aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2017, således at den justerede strategi er klar til implementering fra januar 2017.

 

Udkast til aftale er vedhæftet som bilag sammen med evalueringen af 'Det midtjyske Vækstunivers'.

 

mit.imidt.dk

I dag markedsfører hjemmesiden www.imidt.dk alle de regionale iværksætter- og virksomhedsprogrammer. Mit.imidt.dk kan blive en del heraf som et værktøj til informationsdeling og virksomhedskontakt. Mit.imidt.dk vil blive en online portal på linje med netbank, netbutikker med videre, hvor den enkelte virksomhed får en personlig indgang til erhvervsservicesystemet, og hvor de administrative processer digitaliseres. Adgangen til de regionale programmer vil ikke blive betinget af, at virksomhederne benytter sig af mit.imidt.dk. Mit.imidt.dk finansieries inden for den eksisterende ramme for erhvervsfremmeindsatsen.

 

Hvis mit.imidt.dk udvikles, får den enkelte virksomhed adgang til relevante arrangementer, personlig adgang til en konsulent samt mulighed for at ansøge om vækstinvesteringer fra de regionale programmer. Hele ansøgningshistorikken vil være tilgængelig for virksomheden, således at den aktuelle status og næste skridt er synlige. 'mit.imidt.dk' understøtter strategien ved at skabe adgang til et sammenhængende system, målrette tilbuddene til virksomhederne og understøtte virksomhederne i deres vækst og udvikling. 

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-76-15-14

6. Resultatkontraktopfølgning september 2016

Resume

Resultatkontraktopfølgningens mål er at give et overblik over de initiativer, vækstforum og regionsrådet har igangsat på baggrund af handlingsplaner for perioden 2007-2014, Handlingsplan 2015 samt Vækstplan 2016-2020.

 

Opfølgningen er opdelt i to notater. Et notat for projekter igangsat med udgangspunkt i handlingsplaner for perioden 2007-2014. Her er projekterne alle på vej mod afslutning, og sekretariatet vurderer, at projekterne er gennemført med gode resultater, og at eventuelle tilbageløb af uforbrugte midler er indgået i rammen for hhv. Handlingsplan 2015 og Vækstplan 2016-2020.

 

Et andet notat vedrører projekter igangsat med udgangspunkt i Handlingsplan 2015 og Vækstplan 2016-2020. Til støtte for overblikket i dette notat er udarbejdet trafiklys for de enkelte projektafrapporteringer.

  

Generelt gennemføres projekterne tilfredsstillende. I forhold til Handlingsplan 2015 har opstarten af en ny strukturfondsperiode betydet en forsinket projektstart. I forhold til Vækstplan 2016-2020 vurderes denne del at være afhjulpet, således at projekterne iværksættes som planlagt.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager punktet til orientering.

Sagsfremstilling

Projektopfølgningen understøttes af 'trafiklys' for de enkelte projektafrapporteringer. Grønt trafiklys viser, at projektet afvikles tilfredsstillende både i forhold til aktiviteter og økonomi. Gult trafiklys viser, at der er opmærksomhedspunkter i forhold til projektets afvikling, og rødt trafiklys angiver, at projektet ikke afvikles tilfredsstillende. Ved gult og rødt trafiklys er der tilknyttet bemærkning om årsagen hertil samt hvilke initiativer/ændringer, der er iværksat med udgangspunkt i vurderingen. Disse projekter samt projekter, som er startet siden seneste opfølgning, som slutevalueres eller ønsker en forlængelse udover 6 måneder, uddybes i sagsfremstilling.

 

Projektperioden 2007-2014

Her er der ingen bemærkninger til de enkelte opfølgninger, som primært vedrører den endelige afrapportering. I forhold til EU Strukturfondsperioden 2007-2014 skal det nævnes, at det endelige hjemtag af midler når op på 99,5 %.

 

Handlingsplan 2015 

I forbindelse med EU Strukturfondsperioden 2014-2020 er der indgået en aftale mellem de fem regioner og Erhvervsstyrelsen (ERST) om en fælles evalueringsramme for projekter, som finansieres af bl.a. EU Strukturfonde. Formålet er at

 • styre og få størst mulig værdi ud af det enkelte projekt,
 • opsamle og formidle læring fra projekterne, som aktivt kan bruges af de regionale sekretariater, ERST og fremtidige ansøgere til at skabe endnu bedre projekter, og at
 • dokumentere den regionale indsats’ effekter.

 

Der er gennemført en udbudsrunde i forbindelse med evalueringsarbejdet, og COWI varetager opgaven på tværs af de fem regioner.

 

I Region Midtjylland er projektet Future Food Innovation (FFI) – styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur – 2015 slutevalueret under den fælles evalueringsramme. Slutevalueringen viser, at projektet har været veltilrettelagt og velimplementeret. De deltagende virksomheder har gennemgående oplevet projektets aktiviteter som værdiskabende og af høj kvalitet. Projektet opnåede de opstillede aktivitetsmål og i flere tilfælde væsentligt højere målopnåelse end forventet. På trods af den gode evaluering fremgår projektet med en gul markering i trafiklysoversigten. Dette skyldes, at projektet endnu ikke er afsluttet regnskabsmæssigt i forhold til udbetaling af EU midler.

 

Projektet Virksomhedsprogrammet 2015, hvis formål er at øge antallet af vækstvirksomheder i regionen, er ligeledes et projekt, der er igangsat efter Handlingsplan 2015 men endnu ikke afsluttet. Projektet er medfinansieret af EUs regionalfond. Projektets reelle opstart var i oktober 2015, og projektet forventes afsluttet med udgangen af 2016. Projektet forløber tilfredsstillende. Fra projektets opstart til afrapporteringen ultimo september har projektet bl.a. gennemført og afsluttet basismoduler, træningscamps samt individuelle rådgivnings- og vækstforløb.

  

Iværksætterprogram 2015, hvis mål er at øge andelen af vækstiværksættere samt øge overlevelsesraten for nye virksomheder, blev igangsat i efteråret 2015.  Programmet har ønsket en forlængelse og forventes afsluttet medio 2017.

 

To projekter fremgår i oversigten med rød markering. Det er to turismeprojekter "Kystoplevelser på Djursland" og "Stærke feriekompetencer". Begge projekter er afsluttet i foråret 2016, men manglede ved afrapporteringen at indsende slutregnskab.

 

Vækstplan 2016-2020.

Flere nye projekter er i perioden igangsat med udgangspunkt i Vækstplan 2016-2020. Flere projekters opstart har været så sent på året, at de først bliver en del af afrapporteringen for marts 2017.

 

Rethink Business – Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceudnyttelse er et projekt igangsat i 2016 med udgangspunkt  i Vækstplan 2016-2020. Projektets fokus er at identificere og hjælpe virksomheder til at skabe grønne forretningsmodeller med afsæt i bedre design og ressourceoptimering. Projektet har opnået medfinansiering fra EUs regionalfond.

 

Fødevaresatsningen – Future Food Innovation er ligeledes igangsat med tre nye projekter i løbet af 2016 med det mål at styrke innovation hos og rådgivning af små og mellemstore virksomheder med tilknytning til fødevareområdet i regionen. Projektet er skabt med udgangspunkt i erfaringerne fra det etårige projekt under Handlingsplan 2015. Projekterne har opnået medfinansiering fra EUs regionalfond.

 

Midtnet Kina er endnu et eksempel på et igangsat projekt i 2016. Programmet startede i august 2016 og har som mål at styrke innovation blandt midtjyske virksomheder, der har Kina som eksportmarked for deres produkter. Projektet har opnået medfinansiering fra EUs regionalfond.

 

Rummelig imidt er igangsat i sommeren 2016. Projektet er kommet godt fra start med strategiprocesser i regionens syv arbejdskraftoplande for de definerede særligt udsatte målgrupper, som der skal arbejdes videre med og udvikles virksomhedsrettede indslusningsforløb til. Projektet har opnået medfinansiering fra EUs socialfond.

 

Generelt vurderes projekterne til at forløbe planmæssigt og tilfredsstillende.

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen med følgende bemærkninger:

Socialfondsbevillingen til projekt Kompetenceforsyningmidt 1.0  nedskrives med 300.000 kr. på socialfondens akse 1. Vækstforum indstiller, at projektet i stedet bevilges 300.000 kr. på socialfondens akse 4. Dette sker for at sikre muligheden for at gennemføre flere af de aktiviteter, som efterspørges og som alene kan gennemføres under akse 4.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-76-14-16

7. Status for den vestdanske samarbejdsaftale

Resume

Der gives en status på Det vestdanske Samarbejde, hvor formandskaberne for de tre vestdanske vækstfora har afholdt deres første møde. Næste politiske møde vil blive afholdt i marts 2017.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager orientering om status på Det vestdanske Samarbejde, herunder referat og handlingsplan fra det første politiske styregruppemøde, til efterretning.

Sagsfremstilling

De tre vestdanske regioner har siden 2013 arbejdet sammen om at skabe bedre rammer for de vestdanske virksomheder, så de i højere grad får adgang til et sammenhængende og koordineret erhvervsfremmesystem byggende på de forskellige globale styrker og potentialer på tværs af administrative grænser i Vestdanmark.

 

De tre vestdanske vækstfora besluttede i juni 2016, at formandskaberne skulle udpeges som medlemmer af en fælles tværregional politisk styregruppe for det vestdanske erhvervssamarbejde. Første politiske styregruppemøde blev afholdt den 10. november 2016 i Billund med Syddansk Vækstforum som vært. Referat er vedlagt som bilag. Vækstforum for Region Midtjylland var repræsenteret ved Bent Hansen, Lars Aagaard og Peer H. Kristensen.

 

På mødet blev udkast til vision, perspektiver og handlingsplan 2017 for et styrket vestdansk samarbejde drøftet. Et udkast til handlingsplanen er vedlagt som bilag. I handlingsplanen lægges op til, at der igangsættes fælles erhvervsinitiativer inden for indsatsområderne: Fødevarer, Energiteknologi, Sundheds- og velfærdsteknologi samt Fremtidens industri. Derudover blev udkast til vedtægter (se bilag) og organisering godkendt. Endelig blev samarbejdets navn drøftet, og der var enighed om, at navnet Det vestdanske Samarbejde stadig skal bruges, dog ikke i international sammenhæng, hvor der skal findes et nyt navn.

 

Næste møde i den politiske styregruppe afholdes i marts 2017, hvor formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland er vært.

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen med bemærkning om, at der her ikke er tale om et nyt 'lag' i erhvervsfremmesystemet; men om synliggørelse og øget effekt af eksisterende initiativer på tværs af de tre vestdanske regioner.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-87-2-15

8. Indstillinger - økonomi og status for vækstforums indsats pr. 20. december 2016

Resume

Til nærværende møde er der indstillinger om bevilling til fire projekter for 32,5 mio. kr. inden for vækstplanen. Derudover er der indstillinger for i alt 8 mio. kr. til fire projekter uden for vækstplanen.  

 

I alt er der således indstillinger til bevilling for 40,5 mio. kr.

Den administrative styregruppe indstiller,

at økonomistatus tages til orientering.

Sagsfremstilling

 

Region Midtjyllands budgetramme til erhvervsudvikling er i 2017 på 116 mio. kr. I 2018 forventes budgetrammen til erhvervsudvikling at være på 116 mio. kr.

 

Til nærværende møde er der indstillinger om bevilling til fire projekter for 32,5 mio. kr. inden for vækstplanen. Derudover er der indstillinger for i alt 8 mio. kr. til fire projekter uden for vækstplanen.  

 

I alt er der således indstillinger til bevilling for 40,5 mio. kr.

 

Følges indstillingerne vil der være 417.000 kr. til nye projekter i 2017. I forbindelse med resultatkontraktopfølgningen fra september 2016 er der projekter, der er på vej til at lukke. Det vurderes, at der i den forbindelse kan realiseres et tilbageløb på minimum 3-4 mio. kr., hvoraf de 3 mio. kr. er indregnet i økonomioversigten. På mødet i februar 2017 vil det konkrete beløb blive forelagt vækstforum.

  

Nedenfor vises en kort oversigt over rammen og forbrug i 2017-2018 vedr. erhvervsudviklingsmidlerne.

 

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-1-15

9. Bevilling til turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Møde- og Erhvervsturisme

Resume

Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af selskaberne i 2017 og 2018. Danske Regioners bestyrelse anbefaler, at regionerne via indstilling til vækstfora fortsætter medfinansiering af selskaberne på samme niveau som hidtil i 2017 og 2018.

 

Danske Regioner har i 2014 indgået en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om etablering af de tre landsdækkende turismeudviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Storbyturisme. Etableringen er fastlagt i Lov om dansk turisme. Erhvervs- og Vækstministeriet og de danske regioner har efter aftale medfinansieret Dansk Kyst- og Naturturisme i 2015 og 2016.

 

Regional medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark efter 2018 aftales med Erhvervs- og Vækstministeriet i efteråret 2018, hvor der også skal gennemføres en evaluering af de to selskaber.

 

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 bevilges i alt 5 mio. kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme som Region Midtjyllands bidrag til medfinansiering af selskabet Dansk Kyst- og Naturturisme. Bevillingen fordeles med 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018.

 

Sagsfremstilling

De regionale udviklingsselskaber for turisme er etableret i medfør af lov om dansk turisme fra 2014. Af lovens § 7 fremgår det, at regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) mens udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen.

 

I aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner fra 2014 om de tre regionale udviklingsselskaber for turisme blev finansieringen af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark fastlagt for 2015 og 2016. Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af selskaberne i 2017 og 2018. Danske Regioners bestyrelse besluttede den 29. september at anbefale, at regionerne via indstilling til vækstfora fortsætter medfinansiering af selskaberne på samme niveau som hidtil i 2017 og 2018.

 

I deres fremtidige arbejde skal udviklingsselskaberne tage afsæt i "Den nationale strategi for dansk turisme" samt de regionale vækst- og udviklingsplaner, ligesom de vil have en væsentlig rolle i gennemførelsen af den nationale turismestrategis initiativer. De nationale mål for dansk turisme for 2025 er en vækst i overnatninger med 1/3 (fra 49 mio. overnatninger i 2015 til 66 mio. overnatninger), en stigning i turismeomsætning fra 95 mia. kr. til 140 mia kr. samt at turisternes tilfredshed er mindst på samme niveau som gennemsnittet i Nordeuropa. Der bliver indgået aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og de tre udviklingsselskaber om deres bidrag til at nå målene i 2025.

 

Regionerne vil i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDanmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med klare målsætninger og indikatorer, der måler effekten af initiativerne.

 

Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT)

Dansk Kyst- og Naturturisme er etableret som en fond, der har til formål at fremme og styrke udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark, og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og nye markedsandele. Fonden ledes af en bestyrelse med udpegede regionale repræsentanter. Dansk Kyst- og Naturturisme har i august 2015 vedtaget en strategi for deres arbejde og har i marts 2016 fremlagt deres handlingsplan for kyst- og naturturismen for perioden 2016-2018. De overordnede mål for Dansk Kyst- og Naturturisme fremgår af bilag.

 

Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan indeholder følgende indsatsområder: Masterplan for destinationsudvikling, program for kompetenceudvikling, program for markedsføring, partnerskab for Vestkystturisme (vækstprogram for Vestkystturisme) samt partnerskab for Østersøturisme (Vækstprogram for Østersøturisme).

 

Dansk Møde- og Erhvervsturisme (MeetDenmark)

MeetDenmark er etableret som en forening med sekretariat hos Wonderfull Copenhagen. Foreningens medlemmer er de fem regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet. MeetDenmark har til formål at fremme dansk erhvervs- og mødeturisme, herunder at styrke den private og offentlige indsats for at tiltrække flere internationale møder og kongresser til Danmark, for dermed at skabe vækst og udvikling i turisterhvervet. MeetDenmark har i 2016 vedtaget en strategi med adskillige indsatsområder.

 

MeetDenmarks tre kerneområder er: Udvikling og eksekvering af fælles national strategi for at øge og strukturere indsatsen i Danmarks kongres- og mødedestinationer, bearbejdning og rekruttering af potentielle nationale kongresværter i samarbejde med regionale og lokale videnmiljøer og videntunge erhvervsklynger samt kommunikationsindsats over for internationale beslutningstagere med udgangspunkt i dansk forsknings styrkepositioner (udvikles i samarbejde med VisitDenmark)

  

Økonomi

Det er aftalt mellem regionerne, at Region Midtjyllands andel af medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme udgør 2,5 mio. kr. pr. år. Erhvervs- og Vækstministeriets medfinansiering er i finanslovsforslaget reduceret fra 10 mio. kr. om året i perioden 2015-2016 til nu 6,5 mio. kr. om året i perioden 2017-2018. Dansk Kyst- og Naturturisme forventer en statslig tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. for de kommende to år, således at statens medfinansiering er uændret.

 

Det er aftalt mellem regionerne, at Region Midtjyllands bidrag til MeetDenmark udgør 350.000 kr. pr. år. Erhvervs- og Vækstministeriet har øget medfinansieringen til MeetDenmark med 250.000 kr. om året i forhold til perioden 2015-2016. Det samlede årlige budget for MeetDanmark er 3,75 mio. kr. Bidraget er at betragte som et kontingent og finansieres administrativt.

 

 

 

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-15-1-76-16-12

10. Ansøgning - The Animation Workshop – Partnerskab for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling

Resume

The Animation Workshop og VIA UC søger om 1 mio. kr. til medfinansiering af Media Society Denmark (MSDK), som er et initiativ udviklet af et konsortium med deltagelse af Filmby Aarhus, Copenhagen Filmfund, FilmFyn og Interactive Denmark, Den Vestdanske Filmpulje og Producentforeningen.

 

Initiativet har til formål at styrke og udbygge den digitale, visuelle industri i Danmark og skal ses i sammenhæng med øvrige erhvervsinitiativer som More.Creative og Smart Industri, hvor fokus er på potentialet i de kreative erhverv og udnyttelsen af bl.a. digitale løsninger.

Den administrative styregruppe indstiller,

at værkstforum indstiller til regionsrådet, at der i 2017 bevilges 1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til The Animation Workshop, VIA University College, til den fortsatte udvikling af en national satsning for den digitale visuelle industri, Media Society Denmark, og
at vækstforum anbefaler, at konsortiet involverer relevante virksomheder i sit arbejde med det formål at sikre størst mulig effekt for virksomhederne.

Sagsfremstilling

The Animation Workshop og VIA UC har taget initiativ til konsortiet bag Media Society Denmark (MSDK) med Filmby Aarhus, Copenhagen Filmfund, FilmFyn og Interactive Denmark, Den Vestdanske Filmpulje og Producentforeningen.

 

Konsortiet har indsendt et fælles forslag til Erhvervsministeriet om midler til styrkelse og udbygning af den digitale, visuelle industri i Danmark. Konsortiet søger Region Midtjylland om 1 mio. kr. i 2017 til den fortsatte udvikling af en national satsning for den digitale visuelle industri, Media Society Denmark.

 

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, 'at fremtidens digitale verden kræver nye løsninger i alle erhvervssektorer, uanset om det handler om disruption af en forretningsmodel, effektive undervisningsmidler eller opretholdelse af et højt serviceniveau i sundhedssektoren. Digitaliseringen er i stigende grad en forudsætning for at overleve, og koblingen mellem teknologiske platforme, kunde- og markedsforståelse stiller nye krav til danske private og offentlige virksomheder.'

 

Effekter

Konsortiet angiver i ansøgningen følgende målsætninger for MSDK, som forventes at

 

 • Gøre Danmark til et kraftcenter for den globale digitale udvikling og industri.

 

 • Udnytte potentialet i den digitale visuelle industri som driver af produktivitetsforbedringer og innovation på tværs af erhvervssektorer ved at skabe forudsætningerne for at langt flere private og offentlige virksomheder udnytter det digitale potentiale i den digitale visuelle industri.

 

 • Etablere fundamentet for eksponentiel vækst gennem udvikling af stærke danske digitale visuelle produktioner og bringe Danmark i samme liga som Finland og Sverige.

 

 • Skabe 2.500 nye jobs og ny omsætning på 3,8 mia. kr. frem til og med 2021, hvoraf 1/3 vil komme fra eksport.

 

Set i lyset af de øvrige initiativer inden for vækstforums fokuserede indsatsområde Kreative erhverv, ikt og turisme vurderes initiativet at være relevant i forhold til More.Creative, ligesom initiativet vil kunne knyttes til en regional indsats i forhold til Smart Industri, hvor anvendelse af digitale løsninger indgår.

 

Økonomi

Der ansøges om 1 mio. kr. i 2017 til til den fortsatte udvikling af en national satsning for den digitale visuelle industri, Media Society Denmark.

Indsatsen udvikles i samarbejde med VIA University College og Viborg Kommune. 

 

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

Harald Mikkelsen deltog ikke i mødet under behandlingen af dette punkt.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-23-2-16

11. Bevilling til Fonden Aarhus 2017

Resume

Kulturhovedstad 2017 starter fredag den 20. januar 2017. Allerede i 2011 gav vækstforum og regionsrådet en 'sindet erklæring' om at bevilge 20 mio. kr. af kulturmidlerne og 35 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til Kulturhovedstad Aarhus 2017.

 

Der er allerede bevilget 28 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne, og der resterer således 7 mio. kr., som nu indstilles til bevilling.

 

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 bevilges sidste rate på 7 mio. kr. til Fonden Aarhus 2017 til gennemførelse af projekter i Kulturhovedstaden, der understøtter vækstforums Vækstplan 2016-2020.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på sit møde den 30. maj 2012 vedtaget en samlet bevillingsplan for Region Midtjyllands tilskud til Fonden Aarhus 2017 til gennemførelse af projekter, der fremmer Region Midtjyllands kulturpolitik og vækstforums handlingsplaner for vækst og udvikling.

 

Aktiviteter for erhvervsudviklingsmidlerne

De regionale erhvervsudviklingsmidler, som bevilges til Aarhus 2017, understøtter vækstforums indsats inden for de kreative erhverv.

 

Aarhus 2017 indgår et samarbejde med eksterne operatører inden for de kreative erhverv om at udvikle og afvikle en række internationale og nyskabende begivenheder og arrangementer (events) under programmet for Aarhus 2017, hvor der skabes samspil mellem erhverv, kreativitet og kultur.

 

Der er tale om events, der synliggør regionens kreative styrkepositioner inden for arkitektur, design, mode og visuelle digitale medier i More Creative. Det er f.eks. arkitektfestivalen "Rising", Design ugen "New Danish Modern", modeevent og –projekt "Aarhus Walk on Water" og det internationale filmsamarbejde og -event "New Nordic Noir".

 

En del af midlerne bliver også brugt til at afholde den internationale konference "Creativity World Forum" for netværket "Districts of Creativity", som Region Midtjylland er medlem af. Endelig vil der blive udviklet og afholdt events, der understøtter 'European Region of Gastronomi 2017', som Region Midtjylland også tager aktivt del i sammen med en lang række af de vigtigste aktører under Fødevareindsatsen.

 

Aarhus 2017 vil opsamle erfaringerne fra gennemførelsen af de mange events og afrapporterer ved udgangen af 2018. Opsamlingen vil blive forankret i regionens strategiske udvikling af nye events, der skaber erhvervsmæssig, kreativ og kulturel værdi i fremtiden.

 

Økonomi

Den samlede forventede bevilling til Kulturhovedstad Aarhus 2017 er på 55,5 mio. kr fordelt på 20,5 mio. kr. fra kulturmidlerne og 35 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne. Der er allerede bevilget 28 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne, og der resterer således 7 mio. kr.

  

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-3-17

12. Bevillinger fra og justering af kriterier for eventpuljen

Resume

Formandskabet har behandlet ansøgninger til den regionale eventpulje fra Herning Kommune til gennemførelse af EM i Cykling i 2017, fra AROS til gennemførelse af The Garden i 2017 og 2018 samt fra Herning Kommune til gennemførelse af VM i Håndbold for herrer i 2019.

 

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager formandskabets beslutning om bevillinger til hhv. Herning Kommune og AROS til efterretning, samt
at vækstforum herefter sætter eventpuljen i bero frem til udgangen af 2017, og at der efterfølgende udarbejdes nye og klare kriterier, hvor der bl.a. sikres et strategisk fokus, således at eventuelle ansøgninger søges fremsendt 1 år forud for eventens afholdelse.

Sagsfremstilling

Formandskabet har behandlet ansøgninger til den regionale eventpulje fra Herning Kommune til gennemførelse af EM i Cykling i 2017, fra AROS til gennemførelse af The Garden i 2017 og 2018 samt fra Herning Kommune til gennemførelse af VM i Håndbold for herrer i 2019.

 

Da der har været behov for en hurtig tilbagemelding til ansøgerne, er ansøgningerne behandlet i formandskabet, som har beslutttet følgende:

 

at indstille til regionsrådet, at der i 2017 bevilges 2 mio. kr. til Herning Kommune til gennemførelse af EM i Cykling 2017,

 

at indstille til regionsrådet, at der i 2017 bevilges 2 mio. kr. til AROS til gennemførelse af The Garden i 2017 og 2018, og

 

at indstille til regionsrådet, at der gives en forhåndsgodkendelse af en bevilling på 4 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af VM i Håndbold for herre i 2019.

 

I alle tre tilfælde skal det sikres, at ansøger kan redegøre for de turismeøkonomiske effekter i form af samlet antal dagsbesøg/nætter, omkostningsdækning via turismeomsætning og antal genererede jobs i Region Midtjylland per omkostningsmillion samt sammenhængen til en eller flere af de regionale styrkepositioner.

 

Økonomi

Vækstforum besluttede tilbage i 2014, at der skulle afsættes 40 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Midlerne skulle tages af råderummet.

 

Der er indtil nu bevilget midler til følgende events:

 

Event

Bevilling og modtager

EM i Håndbold for kvinder 2015

2 mio. kr. til Herning Kommune

VM i ishockey for herrer 2018

5 mio. kr. til Herning Kommune

VM i sejlads 2018

5 mio. kr. til Aarhus Kommune

EM for Masters 2016

0,5 mio. kr. til Aarhus Kommune – vedrører fødevareområdet

Sport Accord Convention 2017

2 mio. kr. til Aarhus Kommune

I alt

14,5 mio. kr.

 

Med de ovenstående indstillinger vil der være tale om yderligere 8 mio. kr. til Events og hermed i alt 22,5 mio. kr.

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen med tilføjelse af fremsendt, som hovedregel, 1 år forud for eventens afholdelse.

 

Jacob Stengaard Madsen deltog ikke i mødet under behandlingen af dette punkt.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-17-16

13. Indsats for kriseramte virksomheder - Early Warning

Resume

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Midtjylland søger om i alt 3 mio. kr. til medfinansiering af en indsats for kriseramte virksomheder - såkaldt "Early Warning". Her ydes gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise. Den danske indsats har kørt siden 2007 og foreslås fortsat og udbygget med et internationalt initiativ.

 

Erfaringen med Early Warning er, at der er et sundt forretningsgrundlag i cirka halvdelen af de truede virksomheder, og at de kan hjælpes til overlevelse, hvorved mere end halvdelen af arbejdspladserne og næsten hele eksporten i disse virksomheder kan bevares. Fortsættelse af det danske projekt og opbygning af en lignende organisation/model i fire lande vil kunne hjælpe 250 danske virksomheder til overlevelse og desuden kunne tiltrække et sekretariat for det internationale projekt til Holstebro med i alt 4,5 årsværk med synergi i forhold til Midtjysk Iværksætterfond og Scale-Up Denmark i Innovationsmiljøet Nupark.

Formandskabet indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i 2017 bevilges 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en indsats for kriseramte virksomheder - Early Warning. Bevillingen fordeles med 0,55 mio. kr. i 2017, 0,55 mio. kr. i 2018 og 0,55 mio. kr. i 2019 til en national indsats "EarlyWarning.dk samt 0,45 mio. kr. i 2017, 0,45 mio. kr. i 2018 og 0,45 mio. kr. i 2019 til en international indsats "EarlyWarningEurope.eu.

Sagsfremstilling

Vækstforum har modtaget en ansøgning fra Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Midtjylland om medfinansiering af en indsats for kriseramte virksomheder, såkaldt "Early Warning". Ansøgningen er opdelt i i et nationalt og et internationalt projekt.

 

Baggrund og formål

Det nationale projekt "Early Warning" yder gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise. Formålet er enten en rekonstruktion eller hurtig nedlukning af virksomhederne.

 

Målgruppen for indsatsen kan opdeles i to grupper.

 

 • Kriseramte virksomheder uden overlevelsesmuligheder (søges afviklet med mindre gæld end ellers).
 • Kriseramte virksomheder, der er ramt af likviditetsmæssige udfordringer, men hvor der er et sundt forretningsgrundlag og i mange tilfælde betydelige vækstmuligheder, som kan videreføres.

 

Siden 2007 har mere end 5.000 kriseramte virksomheder, årligt omkring 500, fået hjælp fra Early Warning.dk. Erfaringen er, at ca. halvdelen af virksomhederne kan videreføres med et sundt forretningsgrundlag. Den nationale indsats har nu dannet inspiration til et fælles europæisk pilotprojekt.

 

Aktiviteter

Aktiviteterne foregår i hele Danmark med udgangspunkt i de fem væksthuse og under ledelse af Væksthus Midtjylland. Der er to hovedtyper af aktiviteter:

 

 • Vejledning og sparring (indledende screening og kontakt til frivillige rådgivere) fra otte ansatte Early Warning konsulenter i de fem væksthuse. Konsulenterne er vækstkonsulenter, der er specialiseret i håndtering af/-assistance til kriseramte virksomheder og deres ejere/ledere.
 • Rådgivning fra ca. 100 frivillige rådgivere over hele landet. De frivillige rådgivere er både tidligere og nuværende erhvervsaktive ressourcepersoner, som rykker ud til de screenede virksomheder med kort varsel

 

Early Warning har dannet inspiration til et fælles europæisk hvor EU COSME finansierer 75 % af omkostningerne i perioden frem til 31. december 2019. Aktiviteterne foregår i en række europæiske lande og omfatter:

 

 • Opbygning af en lignende organisation/model ved hjælp af uddannelse/-træning i fire lande: Grækenland, Italien, Spanien og Polen.
 • Etablering af en international Early Warning-platform (videncenter i Danmark), der systematisk skal opsamle, formalisere og formidle viden.

 

Væksthus Midtjylland er konsortieleder/bevillingshaver, og Erhvervsstyrelsen er partner i det europæiske projekt.

 

Effekt

Effekten af Early Warning er blevet dokumenteret flere gange, senest af konsulentfirmaet E-statistik, som sommeren 2015 har afsluttet en større effektmåling og evaluering der konkluderer, at

 

 • Blandt de virksomheder, hvor man beslutter at gøre et forsøg på at redde virksomheden, overlever en større andel end hidtil. Blandt de virksomheder, der har deltaget i perioden 2012-2014, fastholdes 55 procent af beskæftigelsen, 60 procent af omsætningen og 86 procent af eksporten i de virksomheder, som kan videreføres.
 • Den samlede gæld (skat og moms) til det offentlige blandt lukkede virksomheder, der har gjort brug af Early Warning, var alene i 2013 kr. 18 mio. mindre end en sammenlignelig kontrolgruppes.

 

Såfremt det samlede kapitalbehov til begge projekter tilvejebringes, indeholder Early Warning følgende mulighed:

 

 • En fortsat slagkraftig indsats i Danmark, der hjælper 500 kriseramte virksomheder årligt.
 • En international/europæisk indsats, hvor der efter dansk model opbygges lignende organisationer/tilbud i fire EU-lande.
 • En internationale Early Warning-platform (videncenter).
 • Placering af sekretariatet i Nordvestjylland/Holstebro med forventeligt 4,5 årsværk.

 

I forhold til innovationsmiljøet i Nordvestjylland (Nupark) kan indsatsen have synergi med øvrige indsatser, som er forankret i dette miljø. Her tænkes blandt andet på Den midtjyske Iværksætterfond og aktiviteter i Scale Up Denmark.

 

Budget

Region Midtjyllands søges om medfinansiering af det nationale initiativ over 3 år på 1,64 mio. kr. eller 0,55 mio. kr. årligt. Erhvervsstyrelsen har i de senere år haft udfordringer med at forestå finansieringen på indtil nu 7,5 mio. kr. årligt og er fremover indstillet på at yde 4,0 mio. kr. årligt, hvorfor blandt andet væksthusene i 2016 også har medfinansieret. Ud over den viste finansiering er der behov for at rejse yderligere 1,4 mio. kr. for at kunne fortsætte indsatsen i uændret omfang. Hvis der ikke kan opnås yderligere medfinansiering kan indsatsen skaleres ned. En finansieringsmulighed, som er ved at blive afsøgt, er involvering af landbrugserhvervet i Early Warning, hvor behovet er til stede. Dette er et højt prioriteret ønske i Erhvervs- og Vækstministeriet, og en dialog herom med landbrugsorganisationerne er i proces. En anden mulighed kan være, at Væksthusene medfinansierer.

 

Region Midtjyllands søges også om medfinansiering af det internationale initiativ over 3 år på 1,36 mio. kr. eller 0,45 mio. kr. årligt. Der er medfinansiering fra øvrige lande på 2,36 mio. kr. årligt og fra Erhvervsstyrelsen på 0,37 mio. kr. årligt. En samlet dansk medfinansiering på 0,82 mio. kr. årligt, vil kunne udløse 9,5 mio. kr. årligt svarende til 75 % af de samlede udgifter, fra EU programmet COSME.

 

Budget

 

Early Warning - nationalt projekt

 

Early Warning - EU projekt 

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

H. C. Østerby deltog ikke i mødet under behandlingen af dette punkt.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-21-6-16

14. Valg af operatør og bevilling til program for Smart Industri 2017-2019

Resume

Vækstforum godkendte på møde den 25. oktober 2016 annoncering efter operatør til "Program for Smart Industri 2017-2019". Formålet med initiativet er at sprede viden om og fremme anvendelsen af Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder (SMV). Initiativet skal via innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner medvirke til at øge antallet af innovative SMVer i alle led af værdikæden for derigennem at øge produktivitet, vækst og jobskabelse.

 

Der er indkommet to ansøgninger til operatørrollen fra henholdsvis Aarhus Universitet (AU), Institut for Ingeniørvidenskab, og Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) ved CenSec. Ud fra en samlet vurdering indstilles AU, Institut for Ingeniørvidenskab som operatør på initiativet med et samlet budget på 25 mio. kr. fordelt med 6,1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, 10,9 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 8 mio. kr. i privat medfinansiering.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum godkender Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, som operatør på "Program for Smart Industri 2017-2019",
at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i 2017 bevilges 6,1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til programmet fordelt med 1,3 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019,
at vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der i 2017 bevilges 10,9 mio. kr. af midlerne fra EU's Strukturfonde 2014-2020, Regionalfonden, prioritetsakse 1a, til programmet fordelt med 2,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 4,4 mio. kr. i 2019, og
at vækstforum giver afslag til Innovationsnetværket for Produktion ved CenSec.

Sagsfremstilling

Vækstforum har annonceret efter en operatør til gennemførsel af "Program for Smart Industri 2017-2019", som skal sprede viden om og fremme anvendelsen af Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder i alle led af værdikæden fra produktudvikling til tæt på marked. Der er indkommet to ansøgninger fra henholdsvis Aarhus Universitet (AU), Institut for Ingeniørvidenskab, og Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) ved CenSec.

 

De to ansøgninger er blevet vurderet i et vurderingsskema med fem kategorier: Organisering, faglige kompetencer, aktiviteter, effekter og økonomi. På én af de fem kategorier er ansøgningerne lige gode, mens AU klarer sig bedst i de resterende kategorier. Nedenfor fremgår en opsummering af vurderingen. Samlet vurderer administrationen, at ansøgningen fra AU er den mest kvalificerede og bedst imødekommer vækstforums annonceringsmateriale.

 

Organisering og faglige kompetencer

AU, Institut for Ingeniørvidenskab er hovedansøger på den ene ansøgning i tæt partnerskab med otte andre partnere. Det er DAMRC; Væksthus Midtjylland; fire innovationsnetværk: Infinit (it), RoboCluster, Dansk Materiale Netværk, Inbiom (biomasse); samt de to midtjyske Business Regions: Business Region Aarhus og Business Region MidtVest.

 

AU tilbyder et stærkt partnerskab. Ansøgningen demonstrerer en særdeles god forståelse af opgaven og stor faglig viden om Industri 4.0. Der beskrives spændende perspektiver i et samarbejde mellem MADE, Horizon 2020 og Smart Industri. Adgangen til målgruppen af virksomheder er god, og der er sikret betydelige ressourcer, hvor AU har afsat en fuldtidsstilling til projektadministration, og DAMRC har afsat ressourcer til koordinering af facilitatorer i forhold til de 10 innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, der skal gennemføres.

 

Inno-Pro ved CenSec er hovedansøger på den anden ansøgning i tæt partnerskab med 14 andre partnere. Det er Væksthus Midtjylland; VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling; fire innovationsnetværk: CLEAN (cleantech), Dansk Materiale Netværk, Lifestyle & Design Cluster, RoboCluster; CAPNOVA (innovationsmiljø); Dansk Produktions Univers; Center for Industri; tre videninstitutioner: Aalborg Universitets Institut for Mekanik og Produktion, VIA University College, Mercantec; FORCE Technology samt Teknologisk Institut.

 

Inno-Pro tilbyder ligeledes et stærkt partnerskab, dog savnes en uddybning af de enkelte partneres bidrag til initiativet. Adgangen til rekruttering af virksomheder vurderes god. Opgaven er forstået, men der demonstreres ikke en lige så god viden om Industri 4.0, som i ansøgningen fra AU. De tre videninstitutioner giver god bredde, og det vurderes positivt, at de vil inddrage uddannelse af nye medarbejdere i initiativet.

 

Aktiviteter

Begge ansøgninger indeholder de ønskede aktiviteter: Rekruttering af virksomheder (konferencer og vækstkortlægninger), henvisninger, ansøgninger til innovationssamarbejde, gennemførelse af 10 innovationssamarbejder samt opfølgning og henvisning.  

 

AU demonstrerer en realistisk tidsplan i forhold til, at de forventer, at et innovationssamarbejde vil vare fra 5-9 måneder og max 2 år. Ansøgningen beskriver detaljeret, hvordan virksomheder og forskere kan få mere ud af samarbejdet f.eks. ved gensidige besøg. Der fokuseres på områderne: Industri, energi og farming, som er relevante i forhold til styrkepositionerne i Region Midtjylland. Der er en solid beskrivelse af plan for formidling og videnspredning. Der savnes dog en beskrivelse af henvisning af virksomheder til andre relevante ordninger i rekrutteringsfasen, og en beskrivelse af hvordan andre videninstitutioner end AU vil blive inddraget i innovationssamarbejderne - alt afhængigt af virksomhedernes behov.

 

I ansøgningen fra Inno-Pro vurderes tidsplanen for optimistisk i forhold til, hvor hurtigt initiativet ventes at komme i gang og i forhold til afslutning af initiativet. Beskrivelsen stemmer overens med annonceringsmaterialet, men der er ikke tilføjet yderligere ideer til løsning af opgaven. Plan for formidling og videnspredning er kun beskrevet i begrænset omfang.

 

Effekt og budget

I ansøgningen fra AU beskrives en tilfredsstillende effektkæde for initiativet, som bidrager til en målbar erhvervsøkonomisk vækst og øget eksport i regionen. Aktiviteter og budgetposter stemmer overens. Det vurderes positivt, at der flyttes midler fra projektledelse over til rekruttering af virksomheder.

 

Inno-Pro har vedlagt en ufuldstændig effektkæde, hvor der mangler angivelse af fordeling af aktiviteter og output pr. halvår. Af regionalfondsansøgningen fremgår effektkæden indirekte, og den vurderes som tilfredsstillende. Aktiviteter og budgetposter stemmer overens, men den ligelige fordeling af udgifter i de tre år virker ikke realistisk.

 

Økonomi

Hvis AU godkendes som operatør, vil det samlede budget udgøre 25 mio. kr., og der vil blive ansøgt om 6,1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 10,9 mio. kr. fra EU's Regionalfond. Dertil kommer privat medfinansiering fra virksomheder på 8 mio. kr..

 

 

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

Harald Mikkelsen deltog ikke i mødet under behandlingen af dette punkt.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-14-16

15. Valg af operatør og bevilling til program for Eksport og internationalisering 2017-2019

Resume

På baggrund af vækstforums annoncering efter en operatør til initiativet "Program for eksport og internationalisering 2017-2019 - GLOBALmidt 2.0" er der indkommet én ansøgning fra Væksthus Midtjylland.

 

Den grundlæggende tanke er, at GLOBALmidt 2.0 skal give små og mellemstore virksomheder mulighed for at udnytte deres internationaliseringspotentialer. Dette gøres ved at understøtte virksomhedernes brug af blandt andet rådgivning om eksportstrategier og markeder samt kompetenceudvikling af ledere og nøglemedarbejdere via både kollektive og individuelle forløb. Desuden er der i programmet en fokuseret indsats på Tyskland. Denne specifikke indsats vil blive udmyntet i samarbejde med en følgegruppe.

 

Der vil være aktiviteter for virksomheder både med og uden eksporterfaring. Programmet er rettet mod alle brancher, men vil især fokusere på virksomheder inden for regionens fokusområder.

 

Væksthus Midtjylland indstilles som operatør for programmet, der har et samlet budget på 37,4 mio. kr. fordelt med 14,4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, 9,9 mio. kr. fra EU's Strukturfonde, Regionalfoden og 13,1 mio. kr. i privat medfinansierng.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør på "Program for eksport og internationalisering 2017-2019 - GLOBALmidt 2.0",
at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i 2017 bevilges 14,4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til programmet fordelt med 4,3 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019, og
at vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der i 2017 bevilges 9,9 mio. kr. af midlerne fra EU's Strukturfonde 2014-2020, Regionalfonden, prioritetesakse 2, til programmet fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Formål

I forbindelse med annoncering af "Program for eksport og internationalisering 2017-2019" er modtaget én ansøgning. Ansøger er Væksthus Midtjylland.

 

Det overordnede formål med programmet er at skabe vækst, styrke konkurrenceevnen og øget antallet af internationalt konkurrerende virksomheder. Denne indsats har i sidste ende til formål at skabe arbejdspladser og økonomisk udvikling i region Midtjylland.

 

De direkte mål er at udløse eksportpotentialet hos små- og mellemstore virksomheder, at øge virksomhedernes opmærksomhed på internationale innovations- og forskningsaktiviteter samt at identificere og øge anvendelsen af professionelle internationale samarbejdspartnere, rådgivere og netværk.

 

Aktiviteter

I dette nye 3 årige program for eksport og internationalisering skal der gennemføres aktiviteter både i kollektive og individuelle forløb. Dette med henblik på at virksomhederne kan udløse deres internationale vækstpotentiale via støtte til blandt andet rådgivning om eksportstrategier og markeder samt kompetenceudvikling af ledere og nøglemedarbejdere.

 

Programmet indeholder 6 konkrete aktiviteter i perioden fra 2017-2019 med følgende aktivitetsmål: 6 kollektive basecamps med deltagelse af 150 virksomheder, 9 kollektive workshops med deltagelse af 135 virksomheder, 3 kompetenceudviklingsforløb med deltagelse af 33 virksomheder med særligt internationalt potentiale, 125 individuelle vækstforløb med privat rådgivning omkring internationalisering, 30 individuelle eksportmentorforløb samt 9 kollektive markedsbesøg med deltagelse af 72 virksomheder. Der vil desuden være en fokuseret indsats i Tyskland. Denne indsats er endnu ikke beskrevet detaljeret, men de konkrete initiativer vil blive udmyntet af en følgegruppe med Væksthus Midtjylland som facilitator.

 

Aktiviteterne vil blive gennemført i et partnerskab med Agro Business Park og Central Denmark EU Office. Fordelingen af opgaver mellem partnerne vil blive aftalt nærmere.

 

Effekt

Det forventes, at den samlede beskrevne indsats vil skabe ca. 50 nye vækstvirksomheder, generere 814 nye fuldtidsjobs og skabe en omsætning på 428 mio. kr.

 

Evalueringer og effektmålinger af tidligere indsatser på eksport og internationalisering har vist, at indsatserne virker og har en effekt ift. virksomhedernes vækstskabelse, så det er også forventningen i dette nye program.

 

 

Økonomi

Der ansøges om 9,9 mio. kr. fra EU's Strukturfonde 2014-2020, Regionalfonden, prioritetsakse 2 og 14,4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Dertil kommer privat medfinansiering på 13,1 mio. kr.

 

 

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-22-3-16

16. Forprojekt - Inklusion via uddannelse for unge med særlige udfordringer

Resume

I Region Midtjylland er op mod en tredjedel af arbejdsstyrken uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Samtidig falder antallet af ufaglærte arbejdspladser. En særlig sårbar gruppe i den sammenhæng er de unge, som har særlige udfordringer for at kunne gennemføre en uddannelse, og deres risiko for at ende udenfor arbejdsmarkedet er stor. Dette er ikke kun en udfordring for den enkelte unge. Også for kommunerne kan det skabe store udfordringer og udgifter til forsørgelse, hvis de unge ikke inkluderes i uddannelse og derefter på arbejdsmarkedet. Endelig er der i regionen virksomheder, som efterspørger kompetent arbejdskraft. Det er derfor afgørende at arbejde for, at disse unge får den nødvendige hjælp til at blive inkluderet på arbejdsmarkedet via uddannelse. Indsatsen skal bidrage til effekterne i den regionale vækstplan under Viden og Kompetencer.

 

EU har afsat 20 % af den samlede socialfond for 2014-2020 til inklusion af udsatte grupper. Midlerne skal anvendes til at sikre inklusion via uddannelse eller beskæftigelse. Vækstforum har igangsat et projekt, som skal inkludere flere i beskæftigelse - Rummelig imidt. Administrationen foreslår nu, at der nedsættes en forprojektgruppe, som skal beskrive et program til inklusion af unge med særlige udfordringer via uddannelse.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum nedsætter en forprojektgruppe bestående af tre repræsentanter for kommuner, fire repræsentanter for ungdomsuddannelser, én repræsentant for målgruppen, én repræsentant for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, én repræsentant for Region Midtjylland samt arbejdsmarkedets parter,
at forprojektgruppen udarbejder et projektforslag til behandling i vækstforum medio 2017 og forventet igangsættelse ultimo 2017.

 

Sagsfremstilling

Der er i Midtjylland stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Antallet af ufaglærte beskæftigede er fra 2008 til 2014 faldet med 13 %, mens den samlede beskæftigelse kun er faldet med 3 %. Det er derfor vigtigt, at der bliver gjort en ekstra indsats for, at så mange unge som muligt får en uddannelse. Det er en opfølgning på vækstplanens afsnit Viden og kompetencer, som netop skal bidrage til opkvalificering og udvidelse af arbejdsstyrken.

 

Målgruppen for en indsats skal hovedsageligt findes blandt unge ledige på offentlig forsørgelse og blandt unge på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. I juni 2016 var 26.086 unge i aldersgruppen 16-29 år på offentlig ydelse (uden SU) i Region Midtjylland. Gruppen er steget med 1,8 % det seneste år, og blandt disse unge er kun 10 % jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate (se bilag). De øvrige 90 % vurderes af kommunerne til ikke umiddelbart at kunne gå i gang med en uddannelse. Disse unge kan kæmpe med meget forskelligartede udfordringer. Der vil være nogle med faglige udfordringer kombineret med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som betyder, at de ikke kommer videre i deres uddannelsesliv.

Derudover vil der gå elever på ungdomsuddannelserne, som er i risiko for at falde fra og miste tilknytningen på grund af udfordringer af samme karakter, som de unge på offentlig forsørgelse har. Disse unge vil det give god mening at støtte og hjælpe med at håndtere deres udfordringer, så de fortsat er inkluderet i uddannelserne.

Der er høstet forskellige erfaringer fra uddannelsespuljen om, hvordan disse målgrupper kan støttes. Det forventes, at forprojektgruppen tager udgangspunkt i disse erfaringer.

 

Det foreslås derfor, at der nedsættes en forprojektgruppe, som skal udarbejde et programforslag til, hvordan de unge med særlige udfordringer understøttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forprojektgruppen skal bestå af:

 • Tre repræsentanter for kommunerne, som skal kunne repræsentere målgruppen bredt i den kommunale organisering: f.eks. uu, jobcenter og socialforvaltning
 • Fire repræsentanter for uddannelsesinstitutioner: produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse, VUC og erhvervsuddannelse
 • Én repræsentant for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 • Én repræsentant for Region Midtjylland
 • Én repræsentant for de unge med særlige udfordringer, evt. en repræsentant fra En af os.
 • arbejdsmarkeds parter

 

 Det forventes, at en forprojektgruppe kan afrapportere til vækstforum medio 2017.

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-13-16

17. Samarbejdsaftale med Innovationsfonden om Innobooster

Resume

I nu ét år har Region Midtjylland haft en samarbejdsaftale med Innovationsfonden og Erhvervsstyrelsen om at etablere en regional indgang til den nationale innovationsordning InnoBooster, der er en landsdækkende innovationsordning, der investerer i små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Via InnoBooster kan en virksomhed opnå en investering mellem 50.000 kr. og 5.000.000 kr. i nyskabende produkt- eller procesorienterede projekter med et stærkt forretningsmæssigt potentiale, hvor ny viden bringes i spil.

 

Denne aftale ønskes nu udbygget og fortsat i en 3-årig aftale fra 1. januar 2017 til 31. december 2019  mellem Region Midtjylland, Innovationsfonden og Væksthus Midtjylland. Det ønskes for yderligere at forenkle og fokusere erhvervsfremmeindsatsen, så virksomhederne fremover oplever den bedst mulige sammenhæng mellem regionale og nationale ordninger. Samarbejdet udmøntes via Væksthus Midtjylland og en række regionale og lokale samarbejdspartnere.

 

Regionsrådet har på mødet den 23. november 2016 bevilget 3,5 mio. kr. til implementering af aftalen.

 

Den administrative styregruppe indstiller

at vækstforum godkender, at der indgås en samarbejdsaftale om Innobooster mellem Innovationsfonden, Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

I nu ét år har Region Midtjylland haft et samarbejdsaftale om at etablere en regional indgang til den nationale innovationsordning InnoBooster, der er en landsdækkende innovationsordning, der investerer i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere for at omsætte spændende ideer til vækst og beskæftigelse ved at investere i udvikling af nye produkter eller en ny service. Via InnoBooster kan en virksomhed opnå en investering mellem 50.000 kr. og 5.000.000 kr. i nyskabende produkt- eller procesorienterede projekter med et stærkt forretningsmæssigt potentiale, hvor ny viden bringes i spil.

 

Denne aftale ønskes nu udbygget og fortsat i en 3-årig aftale fra 1. januar 2017 til 31. december 2019 i en aftale mellem Innovationsfonden, Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland. Baggrunden for aftalen er, at vi véd, at øget brug af erhvervsfremmeordninger bidrager til midtjyske virksomheders vækst. En ny analyse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser dog, at der fortsat er behov for at forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet og skabe bedre sammenhæng på tværs af operatører og myndigheder.

 

Parternes fælles konkrete formål med samarbejdet er at skabe større synergi mellem Innovationsfondens ydelser og en række regionale tiltag og ordninger, så der via samarbejdet sker en mere effektiv udnyttelse af parternes ressourcer i den nationale og regionale erhvervs- og innovationsfremmeindsats.

 

Som en del af aftalen placeres en medarbejder fra Innovationsfonden i Væksthus Midtjylland til at varetage rekruttering og vejledning i forhold til ordningen i samarbejde med Væksthuset og lokale erhvervsserviceenheder.

 

Kvaliteten af den vejledning, som de midtjyske virksomheder modtager om InnoBooster ordningen, skal hæves, så både kvaliteten af projekter og kvaliteten af ansøgninger fra regionens virksomheder øges. Region Midtjylland vil som internt mål have, at dette arbejde medfører en lavere afslagsprocent.

 

Virksomhedernes brug af Innovationsfondens ydelser kan sammentænkes med at deltage i øvrige regionale ordninger, særligt en indsats hvor InnoBooster ordningen sammentænkes med de regionale tilbud både før, under og efter et bevilget InnoBooster forløb. Det sker via etablering af et fælles overblik over igangsatte forløb, således at det er muligt løbende at følge op hos de deltagende virksomheder.

 

Der afholdes i øvrigt i regi af Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi (MEA) 2 årlige InnoBooster træningsseminarer for de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører, hvor Innovationsfondens medarbejdere underviser og instruerer i regler og processer, muligheder, ansøgningsmateriale mv.

 

Parterne bidrager hver især med en række konkrete opgaver, der fremgår af vedhæftede samarbejdsaftale.

 

Der aftales i øvrigt en detaljeret tids- og procesplan, herunder hvordan en medarbejder fra Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland samt Innovationsfondens medarbejder løbende gensidigt informerer hinanden i forbindelse med, at Innovationsfonden er til stede i Væksthus Midtjylland i Aarhus og Herning.  

 

Det er aftalt, at parterne i løbet af perioden og inden afslutningen evaluerer samarbejdet med henblik på en eventuel tilpasning og videreførelse.

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-76-13-15

18. Målrettet erhvervsfremmeindsats - bevilling til Skive Kommune - Green Lab Skive

Resume

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget Skive Kommune samt Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner som de første områder, hvor der igangsættes en målrettet erhvervsindsats.

 

Regeringen engagerer sig i Skives projekt om at etablere erhvervsparken ”Green Lab Skive”. Der tildeles knap 9 mio. kr. til samarbejdet. Erhvervsparken vil udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionsmiljø for virksomheder inden for fremstilling af fx biogas, solenergi, vind og balancering af energisystemer.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager punktet til orientering.

Sagsfremstilling

Alle regioner i Danmark har kunnet indstille områder, som regeringen har udpeget som områder med svag vækst og med behov og ønske om en særlig målrettet indsats.

 

Udpegningen af Skive Kommune og Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner er således sket på baggrund af indstillinger fra vækstfora i Region Midtjylland og Region Sjælland.

 

Ud over de to områder, hvor der umiddelbart sættes gang i en målrettet erhvervsindsats, vil Erhvervsstyrelsen arbejde videre med det nordjyske område med henblik på en eventuel senere udpegning.

 

Skive Kommune har modtaget bevilling til at understøtte en stor erhvervspolitisk satsning i kommunen ”GreenLab Skive Erhvervs-park”. Indsatsen vedrører planlægning af den fysiske infrastruktur (symbiosenet) og udvikling af den organisatoriske platform, for samarbejdet mellem de virksomheder, som etablerer sig i en kommende erhvervspark for grøn energi og cirkulær økonomi.

 

Det erhvervspolitiske sigte med projektet er at skabe innovative og optimale rammebetingelser for en række virksomheder, som ønsker at investere i erhvervsparken. Gennem etableringen af en industriel symbiose om et Power-to-gas anlæg, hvor virksomhederne udnytter hinandens overskydende ressourcer og restprodukter, skabes merværdi og vækstmuligheder for de deltagende og kommende virksomheder i GreenLab Skive. Med etableringen af det kommende Power-to-Gas anlæg, som investorer i øjeblikket planlægger, kan der skabes unikke muligheder for lokale virksomheder, og erhvervsparken har potentialet til at blive et fyrtårn, der vil tiltrække nationale og internationale virksomheder og forskningsinstitutioner relateret til grøn gas, VE-teknologier og cirkulær økonomi.  

 

 

 

Beslutning

Vækstforum vedtog indstillingen.

 

Brian Bech Nielsen, Jacob Bundsgaard, Jørgen Gaarde, Kirsten Holmgaard og Nicolai Hansen var forhindrede i at deltage i behandlingen af dette punkt.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-33-87-2-15

19. Eventuelt

Beslutning

Lars Aagard foreslog, at et tema for et kommende møde i vækstforum kunne være Aarhus Universitets strategi for samarbejde med erhvervslivet.

 

Tilbage til toppen