Februar 2015

§ 1 Geografisk afgrænsning

Pr. 1. april 2006 nedsættes ét vækstforum, der dækker hele Region Midtjylland.


§ 2 Sammensætning og funktionsperiode

Vækstforum for Region Midtjylland har 21 medlemmer, der udpeges af Regionsrådet for Region Midtjylland. 

Vækstforum for Region Midtjylland sammensættes således:

  • 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ,
  • 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,
  • 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,
  • 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og
  • 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.


De Regionale Arbejdsmarkedsråd i henholdsvis Øst- og Vestjylland har hver en observatørpost i vækstforum.

Stk. 2
Regionsrådet udpeger, efter inddragelse af vækstforums medlemmer, vækstforums formand blandt vækstforums medlemmer.

I tilfælde af formandens forfald udpeger formandskabet selv en næstformand, der skal varetage formandens opgaver.

Stk. 3
Til at bistå formanden med forberedelse og opfølgning på møderne i Vækstforum for Region Midtjylland etableres et formandskab. Formandskabet vælges blandt medlemmerne af vækstforum og sammensættes således: en repræsentant for Regionen, en repræsentant for kommunerne, en repræsentant for erhvervsorganisationerne, en repræsentant for videninstitutionerne og en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Stk. 4
Vækstforums medlemmer udpeges for op til 4 år ad gangen. Nyudpegning skal dog altid finde sted i forlængelse af regionsrådsvalg. Formandskabet vælges for samme periode. 

Stk. 5
For medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 1, udpeges tillige suppleanter.

§ 3 Vækstforms opgaver og kompetencer

Det regionale vækstforum for Region Midtjylland har til opgave med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd,

  • at udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, inden for hele regionen,
  • at redegøre for de initiativer, som vækstfora vil foretage som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, 
  • at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder og 
  • inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

Stk. 2
Vækstforum afgiver indstilling, inden for de organisatoriske rammer som anden lovgivning og strukturfondsfinansierede programmer fastlægger, til staten om anvendelse af social- og regionalfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål, jf. Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling, § 10. 

Stk. 3
Vækstforum kan nedsætte arbejdsgrupper/dialogfora til at rådgive vækstforum og kan i den forbindelse inddrage en bredere kreds af aktører i og uden for regionen.


§ 4 Beslutningsdygtighed

Vækstforum er beslutningsdygtigt, når mindst 11 af dets medlemmer er til stede.

Stk. 2
Vækstforum træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 5 Møder
Der planlægges løbende møder for det kommende år.

Stk. 2
Materiale til møderne udsendes så tidligt som muligt, og senest 7 dage før mødet.

Stk. 3
Region Midtjylland, Regional Udvikling, udarbejder materiale til møderne samt referater fra møderne.

Stk. 4
I særlige situationer, hvor formanden finder det hensigtsmæssigt, kan vækstforum træffe beslutning ved skriftlig høring.

Stk. 5
Vækstforum bemyndiger formandskabet til at træffe afgørelse i hastende sager.


§ 6 Habilitetsregler
Deltagelse i vækstforums arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.

Stk. 2
Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af vækstforum modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller og drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.

Stk. 3
Efter Forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i vækstforummets behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.


§ 7 Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen af vækstforum forestås af Region Midtjylland, Regional Udvikling, i samarbejde med de medlemmer af vækstforum, som ønsker at stille bistand til rådighed.

-----------------------

Godkendt på vækstforums møde den 5. marts 2014. 

Tilføjelse af ny §2, stk. 5 godkendt på vækstforums møde den 28. oktober 2014.

Ændring af §2, stk. 1 vedr. observatørposter godkendt på vækstforums møde den 18. februar 2015.

Hent Forretningsorden (pdf, 31 KB)