Funktionsbeskrivelse for sygeplejestuderende

Afløserkontoret/Vikar Region Midt

 

Organisatorisk placering
Refererer til afdelingssygeplejersken

Refererer i det daglige arbejde til det enkelte afsnit/afdeling/institutions leder

 

Ansvarsområde og opgaver

 • Medansvarlig for den grundlæggende sygepleje i gruppen herunder tilrettelæggelse, koordinering, gennemførelse og evaluering af patientforløb
 • Medansvarlig for egen kliniske sygepleje hos tildelte patienter
 • Medansvarlig for dokumentation af egen planlagt og udført sygepleje
 • Medansvarlig for kontinuerlig udvikling og ændring af den grundlæggende sygepleje i afdelingerne på baggrund af relevant teoretisk viden
 • Medansvarlig for godt mono – og tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø
 • Medansvarlig for gode praktik – og studieforløb
 • Varetagelse af opgaver i forbindelse med fast vagt med selvstændigt ansvar relateret til faglige kompetencer

 

Faglig kompetence

 • Kendskab til Den Danske Kvalitetsmodel
 • Kan anvende e-Dok
 • Holde sig orienteret og checke informationer på e-mail (Outlook) jævnligt
 • Kan identificere sygeplejebehov, opstille mål og udføre ud fra afdelingens standarter og kliniske retningslinjer, herunder de aktuelle metoder
 • Kan dokumentere planlagt og udført pleje ved brug af EPJ

 

Kan observere, måle og vurdere, samt pleje patienter i relation til:

 • Puls, BT, temp., respiration, bevidsthedsniveau, smerter
 • Væskeindgift pr. os + i/v, udskillelse af affaldsstoffer
 • Ernæringstilstand, udregning af BMI, sondeernæring
 • Iltterapi, saturationsmåling, venflon, blærekath., stomi
 • Sårpleje og forbindskiftning. Seponering af dræn
 • Katerisation af kvinder og mænd
 • Lejring og forflytning, mobilisering
 • Kendskab til teorier om stress, sorg og krise hos patienter og pårørende
 • Være i stand til at vise empati og omsorg for patienter og pårørende

 

Personlig/professionel kompetence

 • Udøve ansvarlighed i forhold til at vise engagement og initiativ til at identificere nye sygeplejeopgaver og udvikling af sygeplejen
 • Udøve ansvarlighed i forhold til at sige fra, hvis der pålægges specielle sygeplejeopgaver, den enkelte ikke har viden om eller kendskab til
 • Have den fornødne robusthed til at imødegå udfordringerne
 • Udvise et menneske – og samfundssyn, der lægger vægt på: tillid, respekt, oprigtighed, positiv udvikling og forandring
 • Være i stand til at vise omsorg for kolleger
 • Være opmærksom på at humor kan bruges som redskab i samværet med andre
 • Udvise fleksibilitet og respekt i forhold til tværfagligt samarbejde, et godt arbejdsmiljø og hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer
 • Være opmærksom på at tavshedspligt også gælder ved brug af internet baseret medier

 

Kommunikation/formidling

 • Er opmærksom på udnytte praksissituationer til læring og evt. undervisning
 • Kan vejlede patienter og pårørende i forhold til basale sundhedsområder

 

Samarbejdskompetence

 • Udvise evne og vilje til at indgå i et udviklende samarbejde med gensidig respekt for andres kvalifikationer, kompetencer og holdninger

 

Ledelse – medledelse og administration

 • At forstå, forholde sig til og arbejde ud fra Vikar Region Midts værdigrundlag: Varetage patientens interesser og medvirke til et godt arbejdsmiljø
 • At strukturere, koordinere og organisere sit eget og evt. andres arbejde

 

Kvalifikationskrav

 • Bestået uddannelsesforløb til - og med 2. semester samt praktik på sengeafsnit og meget gerne anden relevant erfaring f.eks. fra plejehjem/hjemmeplejen

Faglig udvikling

 • Deltage i Afløserkontorets/Vikar Region Midts sygeplejefaglige og tværfaglige udviklingstiltag
 • Deltage i Afløserkontorets/Vikar Region Midts interne undervisningstilbud samt relevante kurser

 

Fandt du ikke hvad du søgte?

 

Retur til Funktionsbeskrivelser

Retur til Forbered dig til samtale

Se menuen Til dig, der er vikar i VRM