Abonnér
Dagsorden
til
mødet i HMU Socialområdet
den 7. december 2023 kl. 09:30
i Marselisborg Centret, Evald Kroghs Gade 6A, 8000 Aarhus C (Bygning 9)

 


Sagnr.: 1-13-3-105-22

1. Velkomst og kort præsentation af programmet (kl. 12.00-12.05)

Sagsfremstilling

HMU formandskabet byder velkommen og gennemgår kort programmet for HMU-mødet.


Jf. beslutningen fra seneste møde vedr. justering af forretningsordenen, er der på lederside udpeget viceområdechef Tommy Skaalum fra Specialområde Autisme.


Vedlagt er den reviderede forretningsorden samt en opdateret medlemsliste.


Afbud

Lina Sørensen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

2. Godkendelse af dagsordenen, inkl. orientering fra formødet for medarbejderside, og referatet fra seneste møde (kl. 12.05-12.15)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsordenen
 • godkender referaterne fra døgnseminaret 30. – 31. oktober

Sagsfremstilling

Medarbejderside orienterer fra formødet.


Desuden ønskes dagsordenen til mødet godkendt, såvel som referaterne (vedlagt) fra døgnseminaret.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

3. Præsentation/oplæg ved Specialområde Kommunikation og Undervisning (kl. 12.15-12.30)

Det indstilles, at HMU

 • tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

HMU har tidligere besluttet, at møderne i HMU holdes i de enkelte specialområder, hvor afholdelsesstedet/pågældende specialområde med afsæt i en fagfaglig-tilgang præsenterer og videndeler om fx:


 • Målgrupper, organisering, og udvalgte rå-data (fx antal ansatte og faggrupper)
 • Hvor lykkes vi?
 • Hvad optager os?
 • Hvad udfordrer os?


Louise Leturgie og Tine Beck Jensen er Specialområde Kommunikation og Handicaps repræsentanter i HMU.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

4. Godkendelse af mødeplan 2024 (kl. 12.30-12.35)

Det indstilles, at HMU

 • godkender mødeplanen for HMU for 2024
 • drøfter ifm. hvilket møde i HMU, at der kan afholdes et socialt arrangement

Sagsfremstilling

HMU formandskabet har som besluttet på seneste møde drøftet, hvorvidt der i 2024 skal være et ekstra møde, således der er fem møder i alt.


HMU formandskabet indstiller, at der reserveres et møde ultimo august, og at formandskabet på dets møde primo august her tager stilling til, hvorvidt mødet afvikles. Desuden stilles der forslag om, at der som afslutning på ét af de ordinære møder afholdes et socialt arrangement. Forslag til en revideret mødeplan for 2024 er vedlagt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

5. Drøftelse af input til årsplan 2024 (kl. 12.35-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • giver input til årsplanen 2024 for HMU

Sagsfremstilling

Vedlagt er udkast til en årsplan gældende for 2024. HMU formandskabet har besluttet, at ét af de faste temaer på alle møder er "rekruttering, onboarding og fastholdelse/arbejdsglæde". Herudover stiller formandsskabet forslag om, at emner/temaer på møderne i øvrigt tager afsæt i Visions- og Udviklingsplanen for Socialområdet (der forventes godkendt i december)


Desuden stilles der forslag om, at LMU formandskaberne inviteres ind til temadrøftelser den 6. juni. Temaet er endnu ikke besluttet.


Der ønskes på mødet en drøftelse af emner/temaer til årsplanen 2024. HMU formandskabet vil efterfølgende samle op og udarbejde en endelig årsplan.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

6. Drøftelse af risiko for en forrået kultur: Forebyggelse og håndtering (kl. 12.50-13.50)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter, hvordan risikoen for en forrået kultur kan undgås i Socialområdet, herunder vi bedst muligt arbejder forebyggende
 • drøfter, hvordan det håndteres, hvis der sker brud på ordentligheden?
 • drøfter, hvordan emnet kan italesættes og håndteres på specialområdeniveau, herunder overvejelser om, hvordan både ledelse og LMU-niveauet kan bidrage til dialogen.

Sagsfremstilling

TV2-dokumentaren Operation X har sat fokus på omsorgssvigt og psykisk vold på to bosteder for handicappede. Dermed er der sat fornyet fokus på, hvordan vi behandler de mennesker, der bor på de sociale tilbud. I Socialområdet i Region Midtjylland skal vi insistere på at vores borgere, og for den sags skyld både pårørende og kollegaer, behandles ordentlig til hver en tid. Det er vores kerneopgave.


Der er tidligere set lignende afsløringer, der har vist, at der nogle steder kan opstå en forrået kultur i de professionelle miljøer omkring socialt udsatte - forråelse kan således forekomme alle steder.


HMU formandskabet stiller forslag om, at HMU via LMU-formandskaberne skal bede alle LMU'er om, at der tages en lokal drøftelse af emnet, som minimum på LMU-niveau.


Proces på mødet

Socialdirektør Ann-Britt Wetche rammesætter drøftelserne, hvorefter der i mindre grupper ønskes en drøftelse af følgende to dialogspørgsmål:

 • hvordan kan vi forebygge, at der kommer en forrået kultur?
 • hvordan håndterer vi det i praksis hvis/når der sker brud på ordentligheden?


Der er afsat 30 min. til gruppedrøftelserne. Hver gruppe har efterfølgende 5 min. til at præsentere de væsentligste pointer/forslag, hvorefter der afslutningsvist er opsamling ved Ann-Britt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-16-22

7. Drøftelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatser for perioden 2024-2025 (kl. 14.00-14.35)

Det indstilles, at HMU

 • kort evaluerer temadrøftelserne fra HMU's døgnseminar d. 31. oktober
 • tager orienteringen om arbejdet med rekruttering, onboarding og fastholdelse til efterretning
 • tager orienteringen omkring fortsættelse af indsatser Pilotprojekt for seniorer og Flere pladser på merituddannelsen for pædagoger, som er udpeget indsatser for 2024 i Visions- og Udviklingsplanen, til efterretning
 • drøfter hvordan LMU'erne lokalt kan arbejde videre med fleksibel arbejdstidsplanlægning og reduktion af vikarforbrug i specialområderne
 • drøfter og prioritere indsatser for rekruttering, onboarding og fastholdelse, som kan igangsættes i 2024 med afsæt i driverdiagram(bilag 2) og inputs fra HMU og LMU's temadrøftelse(bilag 1)


Sagsfremstilling

Til HMU's temadrøftelse d. 31 okt. 2023, hvor LMU var inviteret med til at komme med forslag til at styrke rekruttering, onboarding og fastholdelsesindsatserne i Socialområdet, kom der mange forslag til at styrke indsatserne (bilag 1). Med afsæt i disse forslag er der igangsat et centralt arbejde med at udarbejde et idekatalog, som uddyber HMU og LMUs forslag til indsatser vedr. rekruttering, onboarding og fastholdelse. Af tidsmæssige årsager vil HMU først til næstkommende HMU-møde blive præsenteret for idekataloget samt drøfte hvilke indsatser, der skal igangsættes i perioden 2024-2025.


Vedlagt er:

 • Forslag til fremtidige indsatser inden for rekruttering, onboarding og fastholdelse (bilag 1)
 • Driverdiagrammet (bilag 2). Driverdiagrammet giver et samlet overblik over de fortløbende indsatser og forslag til nye indsatser med baggrund i HMU og LMUs temadrøftelse.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

8. Orientering om status på fælles pilotprojekt (IKH og DOK) om ordblinde screening af medarbejdere (kl. 14.35-14.40)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialområdet har medio 2023 iværksat et pilotprojekt for screening for læse/skrivevanskeligheder. Projektet gennemføres af Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) i samarbejde med Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK).


Projektet har til formål via en systematisk screening at identificere medarbejdere med læse/skrive-vanskeligheder og efterfølgende tilbyde dem kompenserende støtte i et målrettet forløb, så medarbejderens kompetencer til at håndtere de skriftsproglige krav øges.


Når disse kompetencer styrkes blandt medarbejderne kan det også medvirke til at øge medarbejdernes trivsel og derved fastholdelse i jobbet. Dette understøtter intentionerne om øget fokus på indsatser inden for rekruttering og fastholdelse, forbedret arbejdsmiljø og kompetenceudvikling i visions- og udviklingsplanen.


Planen var at IKH skulle give en evaluering af pilotprojektet på HMU d. 7. december. Siden orienteringen på HMU d. 30. oktober, har der åbnet sig en potentiel mulighed for deltagerne i pilotprojektet kan teste programmet AppWriter, som er et læse-skriveprogram til ordblinde. IKH har derfor valgt at skubbe den endelige evaluering til januar 2024, for at kunne tilbyde AppWriter til medarbejderne der modtager et individuelt vejledningsforløb.


HMU vil derfor i stedet blive orienteret om den aktuelle status på projektet, samt en foreløbig evaluering af hvilke erfaringer IKH har gjort sig, som vil være relevante, hvis projektet skal implementeres på Socialområdet fremadrettet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-4-80-23

9. Skriftelig orientering vedr. udbud af socialfagligt it-system (kl. 14.40-14.45)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om status på udbudsprojektet vedr. nyt socialfagligt it-system

Sagsfremstilling

Offentliggørelse af udbudsmateriale

Fredag den 17. november 2023 rundede udbudsprojektet en vigtig milepæl, da udbudsmaterialet blev offentliggjort på EU-Tidende. EU-Tidende er en hjemmeside, der er oprettet af EU, hvor alle udbud i Europa offentliggøres.

Offentliggørelsen af udbudsmaterialet betyder, at leverandørerne nu kan læse de specifikke krav, som vi stiller til et nyt socialfagligt it-system.

Udbudsprojektet er med offentliggørelsen gået ind i en ny fase af projektet, hvor den formelle udbudsproces er igangsat. Det betyder at alle henvendelser og komunikation med potentielt interesserede levenrandører skal henvises til de formelle kanaler.


Interessede leverandører skal inden udgangen af i år tilkendegive om de ønsker at give et tilbud, som i sidste ende skal føre til en kontraktindgåelse mellem Socialområdet og en af leverandørerne.

Styregruppen for udbuddet har forinden givet endelig godkendelse af al udbudsmaterialet på styregruppemøde den 1. november.

Styregruppen udtrykte tilfredshed med den involverende proces omkring udarbejdelsen af materialet, hvor flere fagprofessionelle fra specialområderne, de faglige netværk og projektgruppen for udbuddet har været med til at sikre den brede involvering fra alle specialområder.

Vi forventer fortsat, at kunne underskive en kontrakt efter sommerferien 2024 jf. vores tidsplan.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-25-2-23

10. Ny takststruktur: Status og erfaringer fra SVO - til orientering (kl. 14.45-14.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager status på takstprojektet til orientering
 • tager SVOs erfaringer til orientering

Sagsfremstilling

Strategisk Chefforum besluttede på sit møde i november, hvordan arbejdet i det kommende år med at implementere ny takststruktur i specialområderne (alle specialområder bortset fra SKH og pilotområdet SVO) skal tilrettelægges. Det kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem specialområderne og socialstaben.


Den nye takstmodel træder i kraft i SVO pr. 1. januar 2024 og skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2025 i DOK, Holmstrupgård, SBU, SAU, SOH og SUA.


Lars Bording-Machon vil på mødet orientere om SVOs erfaringer med at implementere ny takststruktur.


På HMUs møde i februar 2024 vil der blive afsat tid til en mere grundig orientering og dialog om takstprojektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-87-23

11. Orientering om Arbejdsmiljøtemadagen 2024 (kl. 14.50-14.55)

Det indstilles, at HMU

 • Tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Socialområdets arbejdsmiljøtemadag afholdes næste gang 2. maj 2024 i Messe Center Herning, Vardevej.

Formålet med temadagen er at sikre, at arbejdsmiljøgrupperne tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse i henhold til lovgivningen. Arbejdsmiljøtemadagen skal samtidig dagsordenssætte arbejdsmiljøarbejdet i specialområderne og bringe inspiration og viden til AMG, LMU- og HMU-medlemmer. Arbejdsmiljøtemadagen er gratis og der er max 240 pladser efter først til mølle-princippet.


Temaet i 2024 er "Psykisk arbejdsmiljø for alle".

Dagen er tilrettelagt med 1 fælles plenumoplæg efterfulgt af en række workshops omhandlende forskellige vinkler ind i det psykiske arbejdsmiljø - både for medarbejdere og ledere. Områderne skal slutteligt have områdeopdelt arbejdstid, som sikrer tid til refleksion og videndeling. Områderne skal på den måde tage nogle fælles overskrifter med hjem til eget område.


Det forventes, at der åbnes for tilmelding i Plan2Learn ultimo januar/primo februar 2024. Tværgående arbejdsmiljøkoordinator orienterer områderne, når tid er.


Programudkast:

Velkomst: v/ Ann-Britt Wetche

Plenumoplæg: Henrik Krogh, Kernetrivsel - foredrag om langtidsholdbar arbejdsglæde

Workshops formiddag:

 • Anneke Dapper-Skaaning, Afmagt og forråelse i arbejdet med sårbare borgere
 • Projektet M.E.F, Menneskesyn, Etik og Faglighed, Projektgruppe hos Filadelfia
 • SBU, Simulationstræning
 • Elsebeth Hauge, Lederskam

Workshops over middag:

 • Anneke Dapper-Skaaning, Afmagt og forråelse i arbejdet med sårbare borgere
 • Projektet M.E.F, Menneskesyn, Etik og Faglighed, Projektgruppe hos Filadelfia
 • SBU, Simulationstræning
 • Magtanvendelser og perspektiver ind i det psykiske arbejdsmiljø – Social- og boligstyrelsens Rejsehold (samt evt. repræsentanter fra SPO'erne og Socialstaben)

Tid i eget område: Videndeling og take aways
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-73-15-23

12. Status på økonomien på socialområdet - til orientering (kl. 14.55-15.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager status på socialområdets økonomi for 2023 til orientering

Sagsfremstilling

Økonomiprognosen for 2023 pr. oktober (med disponeringer foretaget i november) viser et forventet resultat for socialområdet på 30,3 mio. kr.


Fordelt på hovedområder viser prognosen:

 • Specialområder 11,9 mio. kr.
 • Fællespuljen 11,8 mio. kr.
 • Øvrige enheder og kalkulatoriske omkostninger 4,2 mio. kr.
 • Sikret pulje: 2,4 mio. kr.


For specialområderne hver for sig ser den aktuelle økonomiprognose således ud:

 • DOK: 0,6 mio. kr.
 • HOL: 9,0 mio. kr.
 • SBU: 0,0 mio. kr.
 • SKH: 2,5 mio. kr.
 • SAU: 0,5 mio. kr.
 • SOH: -2,5 mio. kr.
 • SUA: 1,6 mio. kr.
 • SVO: 0,2 mio. kr.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

13. Orienteringer fra RMU (kl. 15.05-15.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstformand René Lodal giver en mundtlig tilbagemelding på drøftelserne fra de seneste møder i RMU-regi.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

14. Kommunikation fra mødet (kl. 15.10-15.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter og beslutter, hvad der skal kommunikeres fra dagens møde til LMU-formandskaberne

Sagsfremstilling

På seneste møde blev det besluttet, at der på alle fremtidige møder i HMU som afslutning på mødet laves en video med de væsentligste pointer fra mødet, som sendes til LMU-formandskaberne.


HMU formandskabet vil ifm. nærværende møde stå for videooptagelsen, hvor der bl.a. bliver sendt en tak til LMU-formandskaberne for deres deltagelse på temadagen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

15. Gensidig orientering og eventuelt (kl. 15.15-15.25)

Det indstilles, at HMU

 • gensidig orienterer hinanden
 • drøfter om der er yderligere punkter, der ønskes behandlet på næstkommende møde i HMU


Sagsfremstilling

Der ønskes en gensidig orientering samt en drøftelse af forslag til emner/punkter til HMU-mødet den 28. februar.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

16. Evaluering af mødet - og god jul (kl. 15.25-15.30)

Det indstilles, at HMU

 • evaluerer mødet

Sagsfremstilling

Som afslutning på mødet vil der mulighed for at ønske hinanden en god jul. Der serveres æbleskiver, småkager eller andre godter.

Tilbage til toppen