03.02.2016

Et solcelleanlæg på taget af Sundhedshus Ringkøbing har på mindre end et halvt år produceret lige så meget strøm som fem almindelige danske husstande bruger på et helt år

”Sol, sol kom igen, solen er min bedste ven... ” Sådan lyder refrænet til en gammel slager – og sådan lyder det også fra Sundhedshus Ringkøbing, der i sommer fik installeret et 425 kvadratmeter stort solcelleanlæg med i alt 260 solcellepaneler.

Anlægget har på mindre end et halvt år produceret godt 27.000 kWh., hvilket svarer til det årlige elforbrug i mere end fem almindeli-ge danske husstande. Samtidig har det medvirket til at skåne miljøet for et CO2-udslip på næsten otte tons. Målsætningen er, at anlægget årligt skal producere 56.000 kWh.

- På hverdage bruger lejerne i sundhedshuset selv al den strøm, an-lægget producerer – og i weekender og andre perioder, hvor strøm-forbruget er lavt, afsætter vi overskudsstrømmen til det offentlige net. Dermed sparer vi miljøet for en betragtelig mængde CO2 samti-dig med, at solcelleanlægget giver os en økonomisk og driftsmæssig fordel, fortæller Søren Krogh Christiansen, sektionsleder i Teknisk Afsnit i Hospitalsenheden Vest.

En årlig besparelse på 100.000 kroner

Solcellerne, der er monteret på taget af den del af sundhedshuset, som huser de praktiserende læger (den sydlige fløj i retning mod havnen og centrum), har kostet godt 800.000 kroner i anskaffelse og har en tilbagebetalingstid på cirka otte år. Under forudsætning af, at pris og forbrug forbliver uændret, vil det over en periode på 20 år give en besparelse på godt 1 million kroner – eller en årlig netto be-sparelse på el svarende til 100.000 kroner

Selvom solcelleanlægget på Sundhedshus Ringkøbing kun har været i drift i ganske kort tid, tegner der sig et billede af, at det på alle må-der er en fornuftig investering. Hospitalsenheden Vest undersøger derfor, om det er muligt at opsætte et tilsvarende anlæg på Regions-hospitalet Lemvig.

- Vi er i gang med at undersøge om det er muligt at opsætte et til-svarende solcelleanlæg i Lemvig. Om det lader sig gøre afhænger blandt andet af tagets konstruktion og af, om der er et tilstrækkeligt antal soltimer på den del af taget, hvor det i givet fald kan lade sig gøre at montere solcellerne, tilføjer Søren Krogh Christiansen.

Erfaringerne bringes videre til DNV

Det er planen, at erfaringerne med solcelleanlægget i Ringkøbing og eventuelt også i Lemvig, skal bringes videre til DNV-Gødstrup. Det Nye hospital i Vest bygges nemlig efter bestemmelserne i ”Bygnings-klasse 2020”, som stiller særlige krav til bæredygtighed, lavt energi-forbrug og lille miljøbelastning. I den forbindelse opføres der i tilknyt-ning til hospitalet en energipark med et solcelleanlæg på cirka 4200 kvadratmeter. Energiparken, der årligt skal producere strøm svaren-de til 700.000 kWh., skal stå færdig i løbet af 2016, sådan at den kan levere grøn energi – både til byggepladsen, mens DNV-Gødstrup op-føres – men også til den løbende drift, når det færdige hospital står klar i 2019.

Med solcelleanlæggene i Ringkøbing, eventuelt i Lemvig samt med opførelsen af energiparken i Gødstrup, lever Hospitalsenheden Vest op til Region Midtjyllands netop reviderede og offentliggjorte Agenda 21 handle- og strategiplan, der vægter samfundsansvar og bæredyg-tighed – blandt andet ved at fokusere på energiforbruget og ved at minimere miljøbelastningen. Det overordnede ønske er, at Region Midtjylland skal gå forrest, når det gælder energiforhold i bygninger. Samtidig er det ønsket at fremtidssikre bygningerne gennem øget brug af vedvarende energi til gavn for både miljøet, klimaet og øko-nomien.

 

Flere oplysninger

  • Læs mere om energiparken ved DNV-Gødstrup her
  • Se Region Midtjyllands reviderede og netop offentliggjorte Agenda 21 handle- og strategiplan her

Kontaktpersoner

  • Jens Peter Østergaard, driftschef i Hospitalsenheden Vest, jenoes@rm.dk eller tlf. 7843 3910
  • Søren Krogh Christiansen, sektionsleder i Teknisk Afsnit i Hospitalsenheden Vest, soercr@rm.dk eller tlf. 7843 8822

Foto

  • Det vedhæftede foto kan frit anvendes i forbindelse med om-tale af denne pressemeddelelse (Foto: KlimaEnergi A/S)