Effekt af autismetilbud overrasker. Det viser en veldokumenteret undersøgelse som Marsellisborgcentret - en af regionens instituoner har været med til at udarbejde.

Forældre til børn med autisme får mere støtte og bliver bedre inddraget, hvis børnene træner efter den intensive træningsmetode, ABA (Applied Behavior Analysis). Samtidig udvikles børnenes evne til social kontakt. Til gengæld udvikler de almindelige tilbud børnene mere hvad angår IQ, sprogligt niveau og selvhjælpsfærdigheder – og for færre økonomiske midler.

Det fremgår af en netop offentliggjort evaluering af en række førskoletilbud til børn med diagnoser inden for det autistiske spektrum, udført af MarselisborgCentret i samarbejde med AKF, Anvendt Kommunalforskning, i perioden 2005-2006. Den forskningsbaserede evaluering, har især fokuseret på forskellen mellem de tilbud, der almindeligvis gives børnene i Danmark, og de særlige forsøg med ABA-tilbud. Evalueringen er gennemført på basis af en bevilling fra SATS-puljen 2005.

I alt 54 børn indgår i evalueringen, hvoraf 15 børn har modtaget ABA-tilbud. De øvrige 39 børn indgår i det, man kan kalde det almindelige tilbud i Danmark. Dette tilbud består af støtte til børn med særlige problemer i almindelig børnehave samt forskellige specialtilbud, der retter sig mod børn med særlige problemer.

Den del af evalueringen, der omhandler familiens situation, viser at forældrene ofte mangler viden om, hvordan de skal forholde sig til børnenes problemer, samt hvilke hensyn de skal tage og hvilke krav de bør eller kan stille til børnene. Evalueringen peger på et udækket behov for information og rådgivning blandt forældre i de øvrige tilbud, hvorimod tilfredsheden med dette er stor inden for ABA-tilbud.

I den del af evalueringen der omhandler børnenes udvikling, viser evalueringen entydigt, at børnene i de almindelige tilbud udvikler sig mere, hvad angår IQ, sprogligt niveau og selvhjælpsfærdigheder end børnene i ABA-tilbuddet. Derimod udvikler børnene i ABA-tilbud sig mere, når det drejer sig om social kontakt.

Den økonomiske del af evalueringen viser, at det almindelige tilbud i Danmark gennemsnitligt koster det offentlige mellem 286.000,- og 580.000,- kr. pr. barn pr. år alt afhængig af institutionstype og graden af retardering. ABA-tilbuddet i nærværende evaluering er gennemsnitligt 2-3 gange dyrere.

Evalueringen rejser en række spørgsmål vedrørende styrken i de almindelige tilbud i Danmark og funktionen af forældreinddragelse, som peger på yderligere undersøgelser af datamaterialet og på nye teoretiske overvejelser såvel som udviklingsarbejder inden for tilbuddene til førskolebørn med autisme.

Evalueringen skal ses som led i MarselisborgCentrets flerårige engagement i at dokumentere og forbedre indsatsen for børn med forskellige former for funktionsnedsættelse og deres forældre. Rapporten: ”ETIBA, en forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)”, MarselisborgCentret, 2007, kan downloades på MarselisborgCentrets hjemmeside www.marselisborgcentret.dk/autisme eller rekvireres fra MarselisborgCentret.Yderligere oplysninger om evalueringens faglige indhold kan rettes til:

Seniorforsker, Ph.D., Kjeld Høgsbro, AKF, der har været faglig ansvarlig projektleder for og hovedforfatter til evalueringen, tlf. 33110300.

Cand.mag. Karen Wessel Fyhn, MarselisborgCentret, medlem af projektgruppen, deltaget ift. dataindsamling og analyse af visitationspraksis, tlf. 8949 1296, mail: kwf@marselisborgcentret.dk

Om evalueringens overordnede tilrettelæggelse og organisering: Cand.mag. Betty Nørgaard Nielsen, MarselisborgCentret, 20991259