Vækstforum Midtjylland markerer starten af sin store er-hvervssatsning på energi og miljø ved konference i Herning Kongrescenter onsdag den 14. november. Målet er mere erhvervsud-vikling og renere miljø.

Vækstforum Midtjylland markerer starten af sin store erhvervssatsning på energi og miljø ved konference i Herning Kongrescenter den 14. november. Målet er mere erhvervsudvikling og renere miljø.

På konferencen vil politikere og eksperter fremlægge visioner, problemstillinger og løsningsmetoder til opnåelse af det ambitiøse mål om at gøre Region Midtjylland til energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Vært for konferencen er Vækstforum Midtjylland, som består af politikere og repræsentanter for erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vækstforum har udpeget energi og miljø, som en af de store tværgående satsninger i erhvervsudviklingsstrategien for Region Midtjylland.

Både erhverv og miljø
– Region Midtjylland har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøområdet. Denne position ønsker Vækstforum at styrke yderligere gennem en fælles, koordineret indsats, hvor alle gode kræfter i regionen kan bidrage. Vækstforum har reserveret ca. 50 mio. kr., som kan anvendes som tilskud til aktiviteter inden for nærmere specificerede indsatser på området, siger Bent Hansen, formanden for Vækstforum Midtjylland, og fortsætter:
– Ud over at udvikle regionen erhvervsmæssigt vil de nye tiltag også give os en række miljømæssige forbedringer gennem øget anvendelse af vedvarende energi. Desuden vil vores ideer også indbefatte forbedringer af vores vandmiljø.

Konferencen er startskud for indkaldelse af forslag, som i første omgang vil blive vurderet af et ekspertråd med direktør i Bank Invest, Poul Erik Schou-Pedersen i spidsen. Ekspertrådet er rådgivende for Vækstforum i den faglige vurdering af de indkomne projektforslag.
Vækstforum indkalder projektforslag, som kan fremvise energiteknologi i større bygninger og anvendelse af vedvarende energi til forsy-ning af byområder. Vækstforum vil bl.a. støtte et antal byer og landsbyer som særlige vedvarende energibyer, og mindst én by i re-gionen skal være blandt de mest energieffektive i Danmark.
Med indsatsen ønsker Vækstforum bl.a. at gøre Region Midtjylland til udstillingsvindue for energi- og miljøteknologi i forbindelse med FN’s klimakonference i København i 2009.

Svar på global udfordring
Region Midtjylland er allerede nået langt med hensyn til udnyttelse af vindenergi. Omkring 26% af det samlede el-forbrug i regionen stammer fra vindmøller. En andel man regner med kommer op på 40% i 2025. Denne stigende anvendelse af vindkraft, som også er en global udvikling, skaber behov for udvikling af teknologi og metoder til ind-pasning i de eksisterende energisystemer, så vindenergien udnyttes optimalt. Vækstforum ønsker igangsat et antal demonstrationsprojekter med fokus på dette område.
I den forløbne uge kunne Region Midtjylland melde ud at kødaffald omdannet til diesel er på vej til de midtjyske tankstationer.
Også anvendelse af biobrændsel er et højaktuelt emne, som bliver taget op på konferencen. Vækstforum ønsker igangsat demonstrationsprojekter med særlig fokus på anvendelse af den naturlige vege-tation fra engområder og deciderede energiafgrøder til energiproduktion. En målrettet anvendelse af afgrøder gør det f.eks. muligt på samme tid både at høste energi, reducere udvaskningen af næringsstoffer, høste økologisk gødning og skabe erhvervsudvikling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Til konferencen er inviteret fagfolk og politikere fra energisektoren, erhvervslivet, forsknings- og udviklingsinstitutioner, kommuner, region, interesseorganisationer, m.fl. Der er fortsat mulighed for at til-melde sig konferencen ved henvendelse til Regional Udvikling under Region Midtjylland. Ligesom også pressen er velkomne til at overvære konferencen.

Yderligere oplysninger:
Bent Hansen, regionsrådsformand og
formand for Vækstforum Midtjylland, tlf. 8728 5010, 4031 3707.
Poul Erik Schou-Pedersen, formand for
”Råd for energi- og miljøteknologi”, tlf. 77309000, 40577611
Kontaktperson i Region Midtjylland, Regional Udvikling:
Henrik Brask Pedersen, tlf. 8728 5170
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.


Materiale og foto fra konferencen fås ved Jørn Gade, Kommunikation, Region Midtjylland, tlf. 8728 5823.

Program for konferencen.