01-02-08I 2008 tager Jord & Råstoffer fat på undersøgelse af 225 grunde, som er kortlagt som mulige forureninger.


Overordnet er Region Midtjyllands opgave på jordforureningsområdet at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord. Formålet med arbejdet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Regionen udfører indledende undersøgelser på grunde, som er kortlagt som muligt forurenede. På de grunde, hvor der ved en undersøgelse er konstateret en forurening, udfører regionen yderligere undersøgelser for at afgrænse forureningen, og for at vurdere om forureningen udgør en risiko overfor grundvand eller menneskers sundhed. Hvis forureningen udgør en risiko, rydder regionen op.

Eksempler fra aktivitetsplanen

I 2008 udfører regionen undersøgelse på to børnehaver, som er kortlagt som mulig forurenet. For Region Midtjylland har det høj prioritet at undersøge jorden i børnehaver, som er kortlagt som muligt forurenede. Hvis der findes en forurening i jorden på en børnehave, vil der blive ryddet op så hurtigt som muligt.

– Vi går også i gang med at undersøge en stor forurening i Trige, hvor Dammann-Luxol A/S i 1939 startede en produktion af tjæreprodukter. En del af forureningen blev fjernet af i 1988 af Superfos, som på dette tidspunkt havde overtaget virksomheden. Vi skal udføre videregående undersøgelser, da det er usikkert om den efterladte restforurening kan udgøre en risiko for grundvandet, fortæller Claes Esben Olsen fra Jord og Råstoffer i Region Midtjylland.

Et andet eksempel er Høfde 42 depotet ved Thyborøn, som er forurenet med pesticidrester. Det blev indspunset i 2006 for at forhindre udsivning til havet. Det forventes at spunsen kan holde i 15 år. Inden da skal forureningen være fjernet. Derfor gennemføres et pilotprojekt i 2008, for at teste de forskellige metoders anvendelighed. Pilotprojektet skal være færdigt i slutningen af året, og derefter kan man tage stilling til hvordan og hvornår Høfde 42 forureningen skal oprenses.

På en grund i Dortheasminde i nærheden af Uldum er der en massiv tjære- og benzinforurening i jorden og i det øverste grundvand. Forureningen stammer fra en nedlagt asfaltfabrik. I 2008 planlægger regionen et samarbejde med Geofysisk afdeling på Aarhus Universitet om at afprøve nye metoder for at afgrænse forureningen. Der er i forvejen iværksat en oppumpning af forurenet grundvand for at sikre, at forureningen ikke spredes. I 2008 skal det vurderes, hvordan den fremtidige indsats på grunden skal være.

 

Her planlægger Region Midtjylland at udføre forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i 2008:

Yderligere oplysninger:
Rolf Johnsen, geolog