31-03-2008


Med udgangspunkt i DAKAs nye biodieselanlæg støtter Vækstforum i Region Midtjylland et fuldskalaforsøg med at forsyne samtlige 65 tankstationer i Århus-området med biodiesel. Derudover skal biodieselen distribueres til busserne fra De Grønne Busser og Århus Sporveje, lastbiler fra Arla Foods og Daka samt andre med egne tankanlæg.

Det skal foregå fra et blandingsanlæg på Århus Havn, hvor olieselskabernes tankvogne kan afhente biodiesel og distribuere den.
Forsyningen til de 65 tankanlæg svarer til en tredjedel af det samlede dieselforbrug til transport i hele Region Midtjylland.

Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Region Midtjylland, Daka Biodiesel a.m.b.a. samt Oliebranchen i Danmark og bakkes op af Landbrugsrådet og FDM.

Af de budgetterede omkostninger ved projektet på i alt 30 mio. kroner bidrager Region Midtjylland med op til 5 mio.

Krav til brændstof

Med dette nye projekt vil Region Midtjylland gå forrest og sikre, at der sker noget på to felter:

 1. At biodiesel kommer ud i danske brændstoftanke
 2. At det offentlige går forrest for at skabe et miljøvenligt brændstof. I første omgang busserne fra De Grønne Busser og Århus Sporveje

I Vækstforums megasatsning hedder det, at når vi bestiller kollektiv trafik, vil vi være foregangsregion og stille krav til brændstoffet, som busserne skal køre på. Derfor giver det mening at hjælpe et marked for biodiesel på benene – sidegevinsterne er miljøfordelene, bæredygtighed, forsyningssikkerhed, uafhængighed, fortrængning af fossilt brændstof, som skal importeres.

Det landsdækkende perspektiv

Når Vækstforum/Region Midtjylland går ind i projektet, er det med det landsdækkende og på sigt internationale perspektiv for øje. Hvis forsøget i Århus udvikler sig tilfredsstillende, kan det i løbet af kort tid opgraderes til et landsdækkende foretagende.
Hvis opbakningen er der, vel at mærke.

”En ambitiøs målsætning bør være, at hele Danmark kører på 5 pct. biodiesel inden FNs klimatopmøde i København i december 2009”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland.
”Opfordringen er hermed givet videre til regeringen og klimaminister Connie Hedegaard.”

Blandt udfordringerne er prisen på biodiesel, der ikke er konkurrencedygtig her i landet, fordi vi i modsætning til flere andre lande opretholder samme afgiftsniveau på biodiesel som på traditionel diesel.

Det haster

På trods af, at Kyotoaftalen forpligter Danmark til at erstatte 5,75 pct. af Danmarks brændstofforbrug på transportområdet med biobrændstof allerede om to år (2010) er der stort set ikke sket noget endnu på det praktiske plan.

EU og Danmark har desuden en målsætning om, at i 2020 skal 10 pct. af vores brændstof være biobrændstof.

Foto
Regionsrådsformand Bent Hansen tanker biodiesel på en bus
Foto kan frit anvendes, når Region Midtjylland angives som kilde.

Billedtekst
Ved den officielle åbning af Dakas biodieselfabrik mandag benyttede formanden for Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland Bent Hansen (S) lejligheden til at fylde den nye biodiesel på en af Middtrafiks busser. Det skete under stort presseopbud og med deltagelse af blandt andre EUs landsbrugskommissær Mariann Fischer-Boel (V) og miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Om få måneder når den miljøvenlige diesel ud til alle forbrugere i Århus-området – et forsøgsprojekt, som Region Midtjylland støtter med op til fem mio. kroner.
Foto: Region Midtjylland


Flere oplysninger
Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland, tlf. 8728 5010 / 4031 3707, bent.hansen@rr.rm.dk 

 

Afdelingschef Henrik Brask Pedersen, Miljø, teknologi og infrastruktur, Region Midtjylland, tlf. 8728 5170, henrik.brask@ru.rm.dk

Fakta om dansk 2. generations biodiesel

 • 1.generations-biobrændstoffer er produceret på basis af sukker og stivelsesholdige råvarer som f.eks. korn, og kritiseres således for at belaste udbuddet af fødevarer.

 • 2.generations-biobrændstoffer er derimod produceret på basis af affaldsprodukter.

 • Daka Biodiesel a.m.b.a. i Region Midtjylland har som den første danske virksomhed etableret et 2. generations fabriksanlæg. Produktet baserer sig på animalsk fedt som er et affaldsprodukt fra slagterierne og primærlandbruget.

 • Daka Biodiesel’s fabriksanlæg har en produktionskapacitet på 55 mio. liter biodiesel årligt. Og der er animalsk fedt nok i Danmark til, at produktionen kan fordobles. Det svarer til 5% af danske dieselforbrug.

 • Biobrændstoffer har en meget forskellig miljøprofil, afhængigt af hvor meget energi der bruges i produktionsprocesserne.

 • Livscyklusvurderinger foretaget af Danmarks Tekniske Universitet, viser at Daka Biodiesel har en meget god miljøprofil.

 • Biodiesel baseret på animalsk fedt er endnu ikke konkurencedygtigt med almindelig diesel, selv om det er tæt på med de nuværende oliepriser.

 • Flere andre lande har derfor indført afgiftslettelser eller obligatorisk iblanding, men det er endnu ikke tilfældet i Danmark. I praksis betyder det, at størstedelen den biodiesel som i dag produceres i Danmark eksporteres til udlandet.

 • Vækstforum Midtjylland er på denne baggrund gået sammen med Oliebranchen i Danmark og DAKA Biodiesel om at igangsætte et storskala demonstrationsprojekt.

 • I projektet skal olieselskabernes lager- og distributionsanlæg i Århus tilpasses og udbygges så det er i stand til at håndtere det nye produkt. Herefter skal den almindelige dieselolie erstattes med en forsøgsblanding tilsat 5% biodiesel på i første omgang 65 tankstationer i Århus-området. Den mængde diesel omsættes i projektet svarer til ca. 1/3 af Region Midtjyllands samlede dieselforbrug.

 • Iblanding af 5% biodielsel er uproblematisk for motorejerne, fordi det generelt er accepteret af motorfabrikanterne og ikke forringer garantiforhold o. lign. Det giver imidlertid en række tekniske og logistiske og udfordringer for olieselskaberne, blandt andet fordi biodiesel har andre fysisk og kemiske egenskaber end traditionel diesel.

 • Derudover skal også et antal busselskaber i Region Midtjylland køre på biodiesel. Blandt andre Århus Sporveje og De Grønne Busser. Her bliver der tale om mere kontrollerede forsøg, hvor der også kan eksperimenteres med højere iblandingsprocenter.

 • Samlet set vil projektet bidrage med vigtige erfaringer med lagring, blanding, distribution og anvendelse af 2. generations biobrændstoffer i stor skala. Projektet kan således sikre en mere problemfri implementering af EU´s målsætning om at 5,75% af brændstofforbruget i transportsektoren i 2010 skal være baseret på biobrændstoffer.

 • Projektet giver i sig selv et reelt bidrag til at øge andelen af vedvarende energi og til at reducere CO2 udledningen. Dertil kommer en række afledte effekter på erhvervsudviklingen, ved at sådanne anlæg etableres og drives i regionen.

 • Projektet har et samlet budget på ca. 20 mio. kr. og støttes økonomisk af Region Midtjylland og Færdselsstyrelsen. Region Midtjylland støtter projektledelse, test, dokumentation, vidensformidling o. lign. Projektet bakkes endvidere op af Landbrugsraadet og FDM.