17-02-2009

De sidste af over tusind tidligere benzinsalgssteder i regionen bliver nu kæmmet for rester af forurenende stoffer. Det sker i samarbejde mellem Oliebranchens Miljøpulje og Region Midtjylland.

I løbet af i år og næste år vil Oliebranchens Miljøpulje (OM) og Region Midtjylland undersøge jorden under 250 tidligere tankstationer i den midtjyske region.

Dermed har OM og regionen afsluttet deres del af de knap 10.000 grunde på landsplan, der tidligere har huset tankstationer, købmandsbutikker, smedier, korn- og foderstoffer og lignende med benzinsalg og derfor kan være forurenede.

Mens OM vil tage sig af eventuelt benzin- og dieseloliespild fra nedgravede tanke og rørsystemer, vil Region Midtjylland koncentrere sig om forurening fra andre aktiviteter på adresserne, eksempelvis autoværksteder, der kan have forurenet med olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller.

Indeklima og grundvand
Eventuelle forureninger kan afdampe og give indeklimaproblemer i boliger, eller de kan spredes til grundvandet.
Ved afslutning af hver enkelt forureningsundersøgelse udført af Region Midtjylland, tager Region Midtjylland stilling til, om det er nødvendigt at gennemføre et afværgeprojekt for at sikre grundvandet og indeklimaet i områdets boliger.
Det kan eksempelvis være at fjerne den forurenede jord eller forhindre, at forureningen kan sive ned i jorden.


Fakta om OM:
Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en frivillig ordning etableret i samarbejde mellem myndighederne og Oliebranchens Fællesrepræsentation med det formål at forestå undersøgelser og oprensning af godt 9.500 grunde, hvorfra der tidligere havde været solgt benzin. Aftalen blev underskrevet den 21.december 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner, samt Miljøstyrelsen.

Fakta om regionens rolle:
Region Midtjylland supplerer OMs arbejde ved at lede efter og håndtere forurening, som ikke direkte stammer fra salg af brændstof fra tidligere tankstationer, men fra andre aktiviteter, eksempelvis autoværksteder.

Billedtekst:
Gentagne boringer på de grunde, der tidligere husede en eller flere benzinstandere, afslører, hvis de underjordiske tankanlæg eller rørsystemer har været utætte. I tilfælde af forurening kan der blive tale om at fjerne jorden, inddæmme forureningen eller vedtage begrænsninger af, hvad grunden kan bruges til fremover.
Fotoet er til fri brug. Det kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:
Annemarie D. Wengel
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5214
annemarie.wengel@ru.rm.dk