Årets redegørelse indeholder ros til kommunerne for viljen og evnen til at samarbejde om at skabe gode rammer for de borgere, som har behov for specialiserede sociale tilbud. Samtidig udtrykker regionen bekymring for udviklingen på særligt tale-, høre- og synsområdet, og regionen opfordrer til at ændre i lovgivningen bag rammeaftalerne, som i sin nuværende form ikke giver hverken kommuner eller regionen den fornødne fleksibilitet til kapacitetsændringer.
Årets redegørelse indeholder ros til kommunerne for viljen og evnen til at samarbejde om at skabe gode rammer for de borgere, som har behov for specialiserede sociale tilbud. Samtidig udtrykker regionen bekymring for udviklingen på særligt tale-, høre- og synsområdet, og regionen opfordrer til at ændre i lovgivningen bag rammeaftalerne, som i sin nuværende form ikke giver hverken kommuner eller regionen den fornødne fleksibilitet til kapacitetsændringer.

Region Midtjylland og regionens 19 kommuner skal hvert år skrive en redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Udviklingsrådet består af regionale og kommunale politikere og repræsentanter for bruger- og pårørendeforeninger.

Regionsrådsformand Bent Hansen siger: Vi er i Region Midtjylland glade for muligheden for hvert år i redegørelsen til Det regionale udviklingsråd at kunne komme med en regional vurdering af konsekvenserne af strukturreformen. Det ser ud til, at regionen og kommunerne er ved at finde deres rolle i rammeaftalesamarbejdet, således at udviklingen af det sociale område – på trods af rammeaftalekonceptets strukturelle hindringer – ikke går helt i stå.

Godt samarbejde med kommunerne
I årets redegørelse betoner Region Midtjylland vigtigheden af samarbejdet mellem regionen og kommunerne, og Region Midtjylland udtrykker sin tilfredshed med, at det i Rammeaftale 2009 er lykkedes at vedtage en fælles planlægningsmodel, som gør planlægningen af kapacitetsændringer mere fleksibel og smidig.

Love og regler ikke optimale
Region Midtjylland konkluderer, at rammeaftalekonstruktionen i sin nuværende form ikke er optimal for hverken regionen eller kommunerne. Der er behov for nye strukturelle værktøjer, som giver parterne bedre muligheder for at få et samlet overblik over efterspørgslen efter pladser og for løbende at kunne ændre i sin kapacitet i trit med denne efterspørgsel.

Region Midtjylland foreslår, at alle sociale tilbud, uanset hvem de drives af, og hvornår de er etableret, skal indgå i rammeaftalesamarbejdet. Endvidere foreslår regionen, at det i højere grad bør være muligt for offentlige udbydere af sociale tilbud at oprette nye tilbud uden forudgående godkendelse i rammeaftaleregi og dermed selv at tage den økonomiske risiko herfor.

Bekymring for tale-, høre og synsområdet
Særligt på tale-, høre- og synsområdet udtrykker Region Midtjylland sin bekymring over det faldende aktivitetsniveau på regionens tilbud.

Det er Region Midtjyllands bekymring, at tale-, høre- og synsområdets specialer risikerer at uddø, hvis kommuner og region ikke samarbejder om at sikre en fortsat oprettelse af de specialer, som pga. lille volumen kræver et stort befolkningsunderlag for at kunne opretholde et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag.

Region Midtjylland foreslår derfor en solidarisk, objektivt finansieret ordning, hvor regionen på de små specialeområder på baggrund af den objektive finansiering kan garantere kommunerne pladser til de målgrupper, som de fleste kommuner møder meget sjældent.

Det regionale udviklingsråd
Det regionale udviklingsråd har til opgave at overvåge og følge implementeringen af strukturreformen på det sociale område. Det betyder bl.a., at Det regionale udviklingsråd skal udarbejde en årlig rapport til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på socialområdet. Udviklingsrådets rapport bygger på redegørelserne fra regionen og fra de 19 kommuner i regionen.

Tidsplan
Redegørelsen blev behandlet på regionens forretningsudvalgsmøde den 24. februar 2009. Da redegørelsen skal være udviklingsrådet i hænde senest den 28. februar fremsendes den i dag til udviklingsrådet under forbehold for Regionsrådets endelige godkendelse. Redegørelsen behandles i Regionsrådet den 16. marts 2009.


Flere oplysninger
  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
  • Direktør Anne Jastrup, tlf. 4082 1165

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer