03-04-2009En netop offentliggjort statusrapport fra Region Midtjylland vidner om, at region og kommuner er rigtig godt i gang med at gennemføre initiativer, der følger visionerne i Den Regionale Udviklingsplan.

Kun et år efter indførelsen af den første regionale udviklingsplan, RUPen, kan de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland konstatere, at planen lever og har det godt.
Og at der faktisk er sammenhæng mellem alle de visioner, som regionen og kommunerne i fællesskab har valgt at stræbe efter i de kommende 20-30 år, og så det, man gør.
Det fremgår af en netop offentliggjort statusrapport fra Region Midtjylland. Det er planen hvert år fremover at udarbejde sådan en rapport, der samler op på de initiativer, der er gennenmført i forlængelse af RUPen.
”Det er en stor overraskelse, at resultaterne allerede er så mange og i den grad følger visionerne i den regionale udviklingsplan”, siger kommunaldirektør Bent Peter Larsen fra Randers Kommune. Han sidder i den administrative styregruppe vedrørende RUP.
”Kommunerne i Region Midtjylland bakker fuldt op om den regionale udviklingsplan, og det, at der igangsættes så mange initiativer i dens kølvand, gør planen til et vigtigt strategisk instrument”, siger Bent Peter Larsen.”

Usikkerhed
Det er på opfordring fra styregruppen, at Region Midtjylland har udarbejdet statusrapporten. Baggrunden er, at der i forbindelse med den kommunale strukturreform blev kabt et nyt plansystem i Danmark, nemlig Den Regionale Udviklingsplan.
Der var fra starten megen usikkerhed om, hvad RUP var. Den var udtryk for en helt ny måde at planlægge på. Planen har ingen retlig funktion – regionerne skal med RUP vise retningen ved at inspirere, facilitere og koordinere for alle relevante aktører, især kommunerne. Noget ganske anderledes end de tidligere regionplaner.
Nu har planen imidlertid fået liv igennem de konkrete initativer, som statusrapporten samler op på. Her følger nogle eksempler, der viser initiativernes forskellighed:

De unges uddannelsesvalg
i Region Midtjylland
Region Midtjylland har bedt Anvendt KommunalForskning, AKF, udføre en undersøgelse af de unges valg af uddannelse. Der viser sig store forskelle mellem regionens forskellige egne på, hvorvidt de unge hurtigt påbegynder en ungdomsuddannelse og færdiggør denne, zapper rundt i uddannelsessystemet eller tabes på gulvet for at ende som sårbare over for ledighed og lav livsindkomst. Ved at kortlægge disse forskelle afdækkes de muligheder, der er for de enkelte kommuner og uddannelsesinstitutioner for at hjælpe de unge til at få en uddannelse.
 


Energiregnskaber og
lokale handlingsplaner
I samarbejde med hovedparten af kommunerne i regionen er gennemført kortlægning af energiforbruget på kommunalt og regionalt niveau. Sideløbende er foretaget beregninger af potentialerne i biomasse for de enkelte kommuner. Herved har kommunerne et godt grundlag for vurdering af deres energiressourceanvendelse, herunder anvendelse af vedvarende energi. Der er yderligere arrangeret et kursusforløb i udarbejdelse af lokale handlingsplaner – herved vises vejen for at øge andelen af vedvarende energi. Projektet forventes fulgt op med jævne mellemrum i de kommende år, og det forventes, at denne øgede fokusering på ressourceudnyttelsen vil intensivere anvendelse af vedvarende energikilder, især biomasse.

Er der god økonomi
i Kattegatforbindelsen?

En undersøgelse foretaget af Rambøll Management A/S for Region Midtjylland vurderer, at der er sund fornuft og god samfundsøkonomi i at bygge en fast forbindelse over Kattegat. Det er stik modsat af, hvad en tidligere rapport - bestilt af regeringen - har vist. Hermed har Kattegatkomitéen, hvis fornemste opgave er at holde debatten om den faste forbindelses etablering højt på den politiske dagsorden, et godt kort på hånden. Kortet blev blandt andet brugt ved komitéens foretræde for Folketingets Trafikudvalg i november 2008.

Læs rapporten