16-11-2010

Forretningsudvalget i Region Midtjylland besluttede tirsdag 9. november, at der skal udarbejdes forslag til besparelser for 200 mio.kr. i regionens økonomi for 2011 og frem og yderligere op til 300 mio. kr. i 2012 og frem. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afviser at rette op på skæv fordeling i bloktilskuddet.

I starten af det nye år får Forretningsudvalg og Regionsråd forelagt en række spareforslag, der tilsammen kan skære op til 500 mio. kr. af Region Midtjyllands budget. Der er tale om nye besparelser i forhold til de besparelser, der allerede er vedtaget for 2010 og 2011.

Det er udgifterne til blandt andet ny dyr medicin og nye behandlinger samt manglende indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, der giver røde tal i kvartalsregnskabet for oktober.

Samtidig har indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i et brev nu afvist, at et lovforslag om en ny fordeling af bloktilskuddet vil blive fremsat. Region Midtjylland har længe påpeget, at fordelingsnøglen er urimelig og koster regionen 193 mio. kr. årligt.

- Fornuften må sejre i denne sag. Så nu tager en politisk delegation bestående af samtlige gruppeformænd i regionsrådet til Indenrigsministeriet for at mødes med ministeren om emnet. Region Midtjyllands borgere har krav på et sundhedsvæsen på samme økonomiske grundvilkår som i resten af landet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Det er direktionen, der i samarbejde med hospitalsledelserne nu udarbejder forlag til besparelser for 2011 og 2012. Før forslagene bliver forelagt Forretningsudvalg og Regionsråd primo 2011, vil de blive drøftet med repræsentanter for de ansatte i regionens MED-udvalg.

Det sker inden for syv principper, som også blev vedtaget på dagens møde i Forretningsudvalget:

  • Akutplanens principper om fem akuthospitaler, akutklinikker og center of excellence opretholdes i forslagene
  • Forståelsen af forudsætningerne for driften af center og excellence skal fastlægges
  • Der kan lægges op til en revision af øvrige principper i akutplanen samt der kan lægges op til en revision af principperne i hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan
  • Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk, inden de kan gennemføres
  • Aktiviteten skal holdes i forhold til den forudsatte baseline for de somatiske hospitaler i 2011. Det skal sikres, at regionen kan overholde den forudsatte aktivitetsværdi, så indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje holdes
  • Behandlingspsykiatriens aktivitet i forhold til det vedtagne budget 2011 skal holdes
  • Forslag skal lægge vægt på at sikre borgernes tryghed og høj kvalitet i tilbuddene.

Fakta 

Regionsformand Bent Hansens brev til indenrigs- og socialminister Bertel Haarder, 2 sider, 11. oktober 2010

Indenrigs- og socialminister Bertel Haarders svar til regionsformand Bent Hansen, 2 sider, 5. november 2010.

Udkast til forslag om Lov til ændring af lov om regionernes finansiering.
7 sider

Indenrigs- og Socialministeriets Finansieringsudvalg:
Finaniseringsudvalgets analyse af socialøkonomiske kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet.