Spareforslag viser vejen mod DNV-Gøstrup – men uforståeligt, at specialet hæmatologi flyttes. Hårde sparekrav giver bekymring og perspektiver, vurderer HMU i Hospitalsenheden Vest.


Spareforslag viser vejen mod DNV-Gøstrup – men uforståeligt, at specialet hæmatologi flyttes. Hårde sparekrav giver bekymring og perspektiver, vurderer HMU i Hospitalsenheden Vest. 

HMU er enig med Region Midtjylland i, at regionen burde tilføres flere ressourcer til hospitaler og sundhedsvæsen.

Men med kravet om besparelser i størrelsesordenen 500 mio. kr. vil vi fra Hospitalsenheden Vests side gerne anerkende og støtte den tilgang til besparelserne, som er valgt fra direktionens og koncernledelsens side.

Vi er enige i den grundlæggende præmis, at omfanget af besparelserne er så voldsomme, at det er nødvendigt at se på tværs af det regionale sundhedsvæsen. Målet er en region i balance med et ligeværdigt og sammenhængende behandlingstilbud til regionens borgere - uanset om man bor i øst og vest.

Det skal forstås på den måde, at behandlingstilbuddene så vidt muligt bevares – ikke nødvendigvis behandlingsstederne. Det er svært ikke at opfatte lukningen af Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig som voldsomme tiltag, der har stor betydning for borgerne i nærområdet. Men under de givne vilkår har det været nødvendigt at sikre stærke fusioner, der peger frem mod DNV-Gødstrup.

Generelt er vi positive over for, at regionshospitalernes opgavefordeling og faglige profiler gentænkes i regionens sparekatalog ”Omstilling til fremtidens Sundhedsvæsen”. Fokus i sparekataloget er på at bruge de knappe ressourcer så effektivt som overhovedet muligt, sådan at kvalitet går forud for nærhed og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler øges.

Vi vil dog anbefale politikerne, at ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen” mere præcist definerer en rolle og mission for Hospitalsenheden Vest med sigte på DNV-Gødstrup, som er afstemt med hospitalets optageområde, specialisering og geografiske placering. Visionen om DNV-Gødstrup skal fastholdes og udbygges, så der skabes det faglige og patientmæssige fundament for, at så mange midt- og vestjyder som muligt kan behandles lokalt. DNV bør på sigt blive en naturlig partner til aflastning af det store universitetshospital i øst såfremt politikerne holder fast i ambitionen om en region i balance.

Med planen skal vi lukke de resterende fødsler i Holstebro og samle aktiviteten i Herning. I lyset af sparekravet virker det fornuftigt. Alle fødsler i Hospitalsenheden Vest varetages dermed i umiddelbar nærhed til børneafdelingen med pædiatriske speciallæger. Og samtidigt fastholder vi en stærk Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Men når spareplanen lægger op til at flytte særligt hæmatologi men også mammakirurgi væk fra Hospitalsenheden Vest, så er det to flytninger, som strider imod forventningen om et fremtidigt supersygehus i vest. Og det strider mod målsætningen om en region i balance.

Set fra vores side er det ulogisk, fordi begge specialer har direkte og tæt relation til Hospitalsenheden Vest som kræftcenter. Et kræftcenter, der i øvrigt bliver styrket med en samling af onkologi og samling af øre-næse-hals kirurgien i Hospitalsenheden Vest. Hæmatologien er samtidigt en bærende søjle i den medicinske funktion på Regionshospitalet Holstebro.

Hospitalsenheden Vest må derfor kraftigt opfordre til en genovervejelse af flytningen af som minimum hæmatologien men også mammakirurgien. Fjernes der funktioner nu fra Hospitalsenheden Vest kan de kun meget vanskeligt bygges op igen.

”Vi er fantastisk glade for i omstillingsplanen at kunne læse elementer, som tydeligt signalerer fremdrift med det nye hospital i Gødstrup. Et hospital som har mange specialer og som på den måde er fundamentet for behandlingen af midt- og vestjyderne. Men vi må også sige, at det er uforståeligt at der anbefales flytning af hæmatologien”, udtaler hospitalsdirektør Henning Vestergaard.

” Når det er sagt er det på samme tid stærkt bekymrende, at Hospitalsenheden Vest - oven i massive omstillinger og reduktion på 500 stillinger over de sidste par år - med denne nye omstillings – og spareplan bliver pålagt et krav om øget produktivitet på yderligere 9 procent. Dette er betydeligt mere end for de øvrige hospitaler i regionen og giver et ekstra stort pres på vores personale – noget som giver anledning til store bekymringer om personalets fortsatte trivsel og fastholdelse af de faglige kompetencer. Vi må spørge om denne omstilling reelt sikrer en ”region i balance”, påpeger Annette Toft, næstformand i HMU.

I den videre proces vil vi sikre en høj og maksimal inddragelse af MED-strukturen herunder tæt samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere om det arbejdsmiljø der gives medarbejderne.


Yderligere info:
Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, (formand i HMU) Hospitalsenheden Vest: henning.vestergaard@vest.rm.dk, tlf.: 9927 2720 / mob. 2048 0683


Bioanalytiker Annette Toft (næstformand i HMU)
Hospitalsenheden Vest: annette.toft@vest.rm.dk
tlf.: 9912 5020 / mob. 22228920