16-05-2011De ni projekter, som Region Midtjylland har støttet som Fremtidens Landsbyer, er godt på vej til at realisere deres ambitiøse fremtidsplaner. 26. maj holdes der åbent hus for aktiviteterne i og omkring Stadil gl. Mejeri i Ringkøbing-Skjern Kommune.


Det bliver meget mere spændende at være borger eller turist i en række midtjyske landsbyer. Med Region Midtjyllands projekt Fremtidens Landsbyer i ryggen er ni landsbyer godt i gang med at virkeliggøre deres vidt forskellige planer for fremtiden.
I samarbejde med deres Lokale Aktions Grupper LAG og deres respektive kommuner.
Således er projektet i Stadil-Vedersø nået så langt, at Ringkøbing-Skjern kommune og LAG Ringkøbing-Skjern kan invitere til åbent Hus og midtvejsindvielse i det tidligere Stadil gl. Mejeri.
Det foregår torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 – 17.00.

Tilsammen har de ni landsbyprojekter i januar 2010 fået bevilget 5,8 mio. kroner fra Region Midtjylland og Vækstforum. Projekternes hjemkommuner og LAGer har hver bidraget med et tilsvarende beløb, mens private har bidraget med yderligere penge eller en frivillig arbejdsindsats.

Vidt forskellige planer
Og planerne spænder vidt – der er en børnebondegård, der er nye erhverv i gamle huse, der er faciliteter til lystfiskere, et grønt forsamlingshus, frisk fisk til forbrugerne samt fugleudkikssteder, og der er et hest-otel, en multibane, et sundhedshus og en trampesti – for nu at tage nogle eksempler i alfabetisk rækkefølge.
Enkelte projekter er løbet ind i vanskeligheder, der har skubbet tidsplanen, men samlet afspejler de ni projekter en stærk og sammenhængende indsats for at få flere til at bosætte sig og drive erhverv i landsbyerne. Indsatsen tager udgangspunkt i de styrker, der i forvejen er karakteristiske for den enkelte landsby.


Fotoet fra Mejeritorvet i Stadil og illustrationen
med kortet er til fri brug – få dem i høj
opløsning ved at klikke på dem.

Her følger en oversigt med status på de ni projekter:

Landsby 2.0 Stadil-Vedersø
Fornyelse og udvikling af de unikke landsbymiljøer i Stadil og Vedersø. Etablering af erhverv og helårsturisme i gamle bygninger - mejeri og bevaringsværdige huse. Kombinere udvikling af erhverv, bosætning og turisme. Markedsføring for at tiltrække tilflyttere, turister og erhverv mv.
Budget: 3.857.100 mio. kroner.

Status:
Fremtidens landsby Stadil-Vedersø består af 5 delprojekter, hvoraf de tre vil være taget i brug og klar til den 26. maj. Det er:
• Kontorfællesskab i det tidligere Stadil gl. Mejeri. Der er nu fire, som har deres arbejdsplads i huset, nemlig en indretningsarkitekt og tre journalister
• Det lille røde hus er i foråret 2010 opkøbt på folkeaktier, det er nu renoveret og udlejningen er startet
• Mejeritorvet
For flere oplysninger kontakt: Projektleder Suzanne Eben Ditlevsen, Ringkøbing-Skjern kommune tlf. 99 74 14 39

Thorsminde - med afsæt i fiskeri og turisme
Udvikling, fornyelse, sanering og forskønnelse. Faciliteter til lystfiskere og turister. Faciliteter til borgerne. Samarbejde med Strandingsmuseet om udvikling af turisme og oplevelser, udvikling i fiskerierhvervene og andre erhverv m.v.
Budget: 2.475.000 kroner.

Status:
Badesikkerhedsforanstaltningerne er gennemført og opleves positivt. ”Vestkystens Fiskekasse” er igangsat - sikrer friskere fisk hurtigere ud til forbrugerne. Projektering for faciliteter på Gl. Havn og lystfiskertrappe vest for slusen er i gang.
For flere oplysninger kontakt: LAG koordinator Alex Würtz tlf. 40 25 01 77 eller projektleder Søren Hemdorf, Holstebro kommune tlf. 96 11 76 40.

Grøn Udvikling i Hvam
Nedrivning af gammel købmandsbutik og etablering af en grøn byplads med udstyr på grunden. Etablering af forbindelse til og indretning af det grønne forsamlingshus med faciliteter til forskellige friluftsaktiviteter, stiforbindelse mellem Hvam og Gl. Hvam mv.
Budget: 1.162.000 kroner.

Status:
I efteråret 2010 lykkedes det Viborg kommune at få overdraget købmandsforretningen fra Låsby Svendsens konkursbo. Nedrivningen vil ske snarest. Planlægningen af bypladsen, som skal etableres, når købmandsbutikken er nedrevet, er i fuld gang. Arbejdsgruppen vedrørende etablering af en trampesti mellem Hvam og Gl. Hvam er kommet langt vedrørende aftaler med lodsejerne, og ruten er fastlagt.
For flere oplysninger kontakt: Foreningen Paraplyen Hvam v/ Anders Jensen tlf. 20 62 45 17

Udvikling af Seldeområdet
Fornyelse og udvikling i Seldeområdet, styrke bosætning og erhverv, stisystemer med fugleobservationspunkter, landsbyfornyelse, istandsættelse af Kræn Vindes Gård til Hest-O-Tel mv.
Budget: 3.000.000 kroner.

Status:
Projektet er kommet rigtig godt i gang. Der har været stor fokus på at få tilknyttet et områdefornyelsesprojekt til Selde, hvor der er tomme boliger og stærkt nedslidte ejendomme. Skive kommune vil i forbindelse med områdefornyelsen igangsætte bygningsfornyelse i Selde ved brug af penge fra indsatspuljen.
Arbejdsgruppen vedrørende naturstierne koncentrerer sig i første omgang om den overordnede sti, kyststien mellem Branden og Eskov Strandpark. Kulturcenter Fursund er gennemført.
For flere oplysninger kontakt: Henrik Willadsen, Skive kommune tlf. 99 15 62 20

Fremtidens landsby Ulbjerg - Lynderup området
Etablering af en række sammenhængende faciliteter og aktivitetsmuligheder i Ulbjerg, Sundstrup, Nr. Rind. Multibane, Rygsæk-turist i området, Kanosejlads på fjorden, Aktivitetsbane i Nr. Rind, Motocrossbane mv.
Budget: 2.700.000 kroner.

Status:
Alle delprojekter er opstartet.
DVD film, som promoverer områdets faciliteter og er en appetitvækker for bosætning og turisme, er distribueret.
Multibanen er færdig og monteret med redskaber, mens Tennis-Minibanen vil være klar til brug til Ulbjerg skoles jubilæum d. 28. maj 2011.
For flere oplysninger kontakt: Ulbjerg Lokalråd v/Ketty Andersen tlf.
30 89 73 17.

Børn i Fremtidens landsby, Klejtrup
Projektet omfatter en række sammenhængende aktiviteter, der skal tiltrække og fastholde børnefamilier m.fl. Fastholde og udvikle den gode spiral, der er igangsat - udvikle Klejtrup til den mest attraktive landsby i Danmark. Aktiviteterne er landsbyfornyelse, etablering af stiforbindelser, Klejtrup Søbad, Formidlingscenter Klejtrup Volde, Købmandsgårdens landsbyhus mv.
Budget: 2.633.500 kroner.

Status:
Projektet har først opnået endeligt tilsagn om støtte fra Fødevareerhverv ultimo 2010.
Derfor har projektering af de konkret bygge- og anlægsarbejder først kunnet igangsættes i foråret 2011.
For flere oplysninger kontakt: Foreningen Borgerplangruppen 2009 Klejtrup v/ Bo Lodbjerg tlf. 98 54 66 90.

Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundhedsservice
Fornyelse og sammenhængende udvikling af Knebel. Skabe grundlaget for etablering af et sundhedshus for Mols og Helgenæs ved organisering af samarbejde mellem aktørerne, klargøring af grund ved nedrivning af gamle erhvervsbygninger mv. Etablere udearealer ved Sundhedshuset og sammenhængende grønne områder med aktivitetsmuligheder for børn.
Budget: 10.000.000 kroner.

Status:
Der har været arbejdet med en placering af Sundhedshuset på kirkegrunden, men ultimo 2010 viste det sig, at denne placering ikke var en mulighed. Der arbejdes nu med en placering på en central grund i Knebel.
For flere oplysninger kontakt: Borgerforeningen Mols v/Jørgen Ørgård tlf. 86 35 12 25

Børnebondegård Horsens
Formålet er gennem etablering af en børnebondegård: at give børn, børnefamilier, børneinstitutioner, dagplejemødre og skoleklasser let adgang til kontakt med og gode oplevelser med almindelige husdyr og kæledyr og at åbne mulighed for oplæring af børn i pasning af egne husdyr/kæledyr. Læringssted, besøgssted, formidling mv. Der inddrages erfaringer fra Børnebondegårde i Holland mv.
Budget: 7.000.000 kroner.

Status:
Der arbejdes på, at Børnebondegård Horsens i Serridslev kan åbne portene i efteråret 2011.
For flere oplysninger kontakt: Foreningen ”Børnebondegården” v/ Annette Hansen tlf. 40 76 92 88

Revitalisering af stationsbymidten i Borris
Fornyelse og udvikling af bymidten. Skabe en ny bymidte, der imødekommer ønsker til bosætning, erhverv, friarealer, aktivitetsmuligheder mv., og som bygger på kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Udnytte nærheden til nationalparken, heden og øvelsesarealerne og forbedre adgangen til disse områder mv.
Budget: 1.670.000 kroner.

Status:
Borgerne er meget engageret i projektet. Der har været afholdt mange borgermøder og arbejdsgruppemøder. Nu er man så langt, at der foreligger: Borris Visionen, helhedsplan og byfornyelsesansøgning. Anlægsarbejderne på stationspladsen vil blive igangsat senest i september 2011.
For flere oplysninger kontakt: Projektleder Camilla Riser Myrvig Ringkøbing-Skjern kommune tlf. 99 74 13 36.

Flere oplysninger

  Anna Lise Vesterby, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5122
annalise.vesterby@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne