24.08.2017

Regionsrådet godkendte i går en udvidelse af hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital, og i dag blev repræsentanter for ledere og medarbejdere orienteret om en ny ledelsesstruktur.

Den nye ledelsesstruktur på Aarhus Universitetshospital betyder, at hospitalsledelsen pr. 1. oktober udvides fra 3 til 5 personer. Samtidig er Regionsrådet blevet orienteret om, at hospitalsledelsen i tæt samarbejde med direktionen i Region Midtjylland har besluttet at ophæve opdelingen af hospitalet i fem centre, og nedlægger 11 stillinger som centerchefer og administrationschef.

- Region Midtjylland har brug for et universitetshospital, som skal være endnu hurtigere til at tage nye ting op til gavn for patienter og borgere, og som står stærkt både i regionen, men også nationalt og internationalt. Centrene har fungeret godt, men vi har vurderet, at de nuværende udfordringer kræver større handlekraft på tværs af hospitalet og en styrkelse af den øverste ledelse, siger Ole Thomsen, som er koncerndirektør i Region Midtjylland.

Siden fusionen mellem Skejby og Aarhus Sygehus til Aarhus Universitetshospital i 2011 har hospitalet været opdelt i centre, som har været med til at sikre, at afdelingerne har kunnet behandle flere og flere patienter og samtidig overholde deres budgetter i en tid med store krav om effektivisering, omfattende byggeprocesser, og hvor hospitalet er blevet fusioneret på tværs af flere matrikler.

I forbindelse med, at Aarhus Universitetshospital i disse år samles under fælles tag, forestår imidlertid mange nye krav om hurtige forandringer, som bliver fælles for alle afdelinger, og som kræver en ledelsesstruktur, der kan sikre bedre sammenhæng, helhedsblik og handlekraft på tværs af hospitalet. Samtidig skal der tages nye skridt i det vigtige samarbejde med Aarhus Kommune om at udvikle sundhed tæt på borgerne.

- Vi skal sikre gode patientforløb og smidige løsninger. Derfor skaber vi et ledelsessystem, der hurtigt kan omsætte beslutninger til handling, og som samtidig kan udvikle vores position som et stærkt universitetshospital med en klar profil, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

- Ændringerne på øverste ledelsesniveau er første skridt. I samarbejde med afdelingsledelserne undersøger vi i øjeblikket strukturen for afdelings- og funktionslederniveauet. Nøgleordene er ledelse med nærhed, sammenhæng og hastighed på alle ledelsesniveauer.

Hospitalsledelsen består i dag af hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, lægefaglig direktør Claus Thomsen og sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen. De fortsætter alle i den nye hospitalsledelse, som udvides med to direktører, hvoraf den ene direktør skal have sundhedsfaglig baggrund. Alle fem direktører refererer til direktionen i Region Midtjylland.

I den nye ledelsesstruktur lægges der op til, at afdelingsledelserne får et større råderum og et øget ledelsesansvar. Afdelingsledelserne får direkte reference til den samlede hospitalsledelse, og alle afdelinger får en kontakt-direktør i hospitalsledelsen, der skal følge afdelingens faglige og organisatoriske udvikling samt økonomien.

Samtidig samles de administrative medarbejdere i centrene med hospitalets centrale administration, så der etableres én central administration på hospitalet, Hospitalsstaben, som en stab til hospitals- og afdelingsledelser.

Hospitalsstaben skal levere dataunderstøttelse og administrativ support til afdelingerne, så sundhedsfagligt personale og ledere i størst muligt omfang kan koncentrere sig om aktiviteter, der giver direkte værdi for patienten.

Direktionen har besluttet at indføre midlertidig stop for opslag og besættelse af en række lederstillinger i Region Midtjylland, for at undersøge, om der er stillinger, der kan være relevante for omplacering.

Besparelser ved nedlæggelse af stillinger kommer til at indgå i den effektiviseringsplan på op mod 220 mio. kr., som hospitalsledelsen varslede i april 2017, for at få Aarhus Universitetshospitals budget i balance.

Flere oplysninger