19.07.2017Beboere på socialpsykiatriske botilbud står for en forholdsvis stor del af indlæggelserne i psykiatrien – herunder indlæggelser med tvang. Det vil et nyt projekt gøre noget ved.

Psykiatrien i Region Midtjylland har fået tilsagn om 12.460.500 kr. fra satspuljen til projektet "Styrket sundhedsfaglig rådgivning og sammenhængende behandling til patienter på botilbud".
Målet er at forebygge indlæggelser af psykisk syge beboere ved at styrke samarbejdet med kommunerne, der driver en stor del af botilbuddene.

Projektet er opdelt i fire delprojekter, der er forankret fire forskellige steder i regionen:

• Regionspsykiatrien Vest:
Herfra skal en sundhedsfaglig rådgiver støtte personalet på bosteder i seks vestjyske kommuner, så de bliver bedre til at forebygge vold og håndtere konflikter med beboerne. De seks kommuner er Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer
Den sundhedsfaglige rådgiver bliver tilknyttet regionspsykiatriens akutteam og mobilteam. Vedkommende får desuden en tilknytning til akutmodtagelse. Rådgiveren vil både tage ud på konkrete besøg på botilbuddene og yde rådgivning via videoteknologi.

• Regionspsykiatrien Midt:
I området omkring Viborg, Skive og Silkeborg er der mange botilbud for mennesker med autisme. Disse mennesker har svært ved at være i det kaotiske miljø i en psykiatrisk modtagelse. Projektet skal derfor styrke den psykiatriske udredning og behandling på bostederne og dermed være med til at forebygge indlæggelser. Desuden skal projektet understøtte tidlig udskrivning, når indlæggelse har været nødvendig. I forbindelse med projektet bliver der ansat nogle medarbejdere, der får kontakt til både kommunerne og regionen. Medarbejderne skal desuden observere, udrede og vejlede på bostederne.

• Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Risskov:
Dette projekt målretter sig mod bosteds-beboere, der har en psykisk sygdom kombineret med et misbrug. Mange af disse mennesker har en udadreagerende adfærd og en del af dem har desuden en dom til behandling. Delprojektet bygger videre på et projekt fra 2016, hvor Misbrugscentrene i Aarhus Kommune og de psykiatriske afdelinger i Risskov gensidigt havde medarbejdere udstationeret til at styrke samarbejdet og det gensidige kendskab.

• Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:
Projektet henvender sig til børn og unge med svær selvskadende og selvmordstruende adfærd. Mange af disse børn og unge bliver hyppigt indlagt - og ofte sker det med tvang. Men samtidig er indlæggelserne ofte meget kortvarige, da patienterne hurtigt falder til ro. Fokus i delprojektet er derfor at styrke kompetencerne hos medarbejderne i botilbuddene, så de bliver bedre til at håndtere de akutte situationer. Desuden skal delprojektet styrke samarbejdet mellem botilbuddet og psykiatrien.

Projektet sættes i gang 1. september og løber til udgangen af 2020.