17.04.2018

Hvordan er hverdagen for lægerne, der er ansat i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, Risskov? Hvilke udfordringer har de – og hvad kan gøre hverdagen bedre?  

De spørgsmål har i det tidlige forår været drøftet på en række dialogmøder, hvor 111 læger har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse.

- Jeg er rigtig glad for, at så mange læger valgte at svare. Nu har vi et øjebliksbillede af situationen og en mulighed for at lave en målrettet indsats, siger lægefaglig direktør Per Jørgensen.

Undersøgelsen viste, at 78 % af lægegruppen er tilfredse med muligheden for at tilrettelægge eget arbejde og at hele 84 % er tilfredse med deres nuværende arbejdsopgaver. 87 % ønsker at engagere sig i minimum ét af de fem satsningsområder, der er beskrevet i den faglige udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien.

Den modsatte ende af tilfredshedsskalaen kom i brug, da lægerne svarede på, om de følte sig etisk udfordret i deres arbejde, for eksempel når det handler om at udskrive patienter. Her svarede 81 % af lægerne i voksenpsykiatrien ja, mens 35 % af lægerne i børne- og ungdomspsykiatrien følte sig etisk udfordret i deres arbejde.

På spørgsmålet: "Jeg har et rimeligt indtryk af mine arbejdsopgaver efter udflytningen til Skejby, har 38 % svaret meget enig eller enig, 31 % har svaret uenig eller meget uenig, 12 % har svaret ved ikke og 20 % har svaret hverken enig eller uenig.

- Undersøgelsen viser tydeligt, hvor der er behov for en indsats. Sammen med de ledende overlæger på de fire afdelinger i Risskov, tillidsrepræsentanter og fællestillidsmænd for Overlægerne og Yngre læger samt specialerådsformændene for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, har vi lavet en køreplan for, hvad der skal ske nu, fortæller Per Jørgensen, og uddyber: 

- Inden sommerferien kommer der en fælles temadag for lægegruppen i Risskov, der både skal have et fælles og afdelingsspecifikt indhold. Meningen er, at give lægegruppen et bedre indblik i arbejdsopgaverne efter udflytningen til Skejby.

Per Jørgensen fortæller, at han sammen med de ledende overlæger deltager på et møde i Overlægeforsamlingen og Yngre Læger, hvor man vil drøfte lægernes oplevelse af at føle sig etisk udfordret, og hvad man kan finde af løsninger på dilemmaet. 

Desuden skal en fælles arbejdsgruppe på tværs af voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien arbejde med løsninger i forhold til håndteringen af belastningen i vagtarbejdet efter udflytningen til Skejby.

Der er allerede iværksat en række initiativer, som både direkte og indirekte forventes at bidrage til at lette presset på sengene. Blandt andet er der etableret syv buffersenge og indført en kapacitetsstyring på hospitalet. Arbejdsgruppen skal også se på muligheden for at videreføre disse initiativer efter udflytningen til Skejby.