28.02.2018

Fremover skal ældre medicinske patienter hjælpes bedre i eget hjem. Hvordan har region, hospitaler, læger og kommuner i Region Midtjylland lavet fælles retningslinjer for. Regionen har netop fordelt 10,66 mio. kr. til at styrke indsatsen.

I 2018 får Region Midtjylland 10,66 mio. kr. til at styrke sin indsats for ældre medicinske patienter. Pengene stammer fra finanslov 2016 og er netop fordelt. Samtlige hospitalsenheder i regionen får penge til udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis.

Regionens hospitaler, praktiserende læger og kommuner i Region Midtjylland har sammen besluttet, hvordan hjælpen skal gives.

- Samarbejdet sikrer, at vi får givet den rette hjælp til borgerne, uanset hvem af os der står for ydelsen. Det er et godt eksempel på, at vi ved at samle kræfterne på tværs af sektorer bl.a. kan forebygge indlæggelser, siger formand for Nære Sundhedstilbud Annette Roed (S).

Ny teknik og tæt samarbejde

Parterne er enige om at rykke ud for at hjælpe borgere, der har brug for specialisthjælp, men dårligt kan flytte sig efter hjælpen.

Hospitalerne stiller med eksperthjælp, råd og vejledning til alle behandlere ved bl.a. at inddrage ny teknologi.

- Alle får adgang til hospitalernes ekspertise, så borgerne kan blive hvor de er og få hjælp fra dem de kender. Ved hjælp af videndeling, telemedicinske løsninger og udgående teams vil vi sikre, at ekspertisen kan nå bredere ud geografisk, siger formand for Hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S).

Principperne for samarbejdet er vedtaget af Sundhedskoordinationsudvalget, hvor kommuner, praktiserende lægers organisation og Region Midtjylland er repræsenteret.

Fakta

  • Den nationale handlingsplan 'Styrket indsats for den ældre medicinske patient' har i finanslov 2016 afsat penge til 'flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis'.
  • I 2018 får Region Midtjylland 10,66 mio. kr. til at styrke sin indsats for ældre medicinske patienter.
  • Fra 2019 og videre frem stiger bevillingen til 13,863 mio. kr. varigt.
  • De udgående og rådgivende funktioner forankres på hospitalerne i tæt samarbejde med borgerens egen læge og den kommunale sygepleje.
  • Udredning og behandling, der gives via en udgående funktion, foregår i borgerens hjem eller ved midlertidigt ophold i et kommunalt behandlingstilbud (fx en akutplads eller andre midlertidige pladstilbud). Det sker i et tæt og fleksibelt samarbejde med borgeren og på tværs af de fagpersoner, der udreder, behandler eller plejer borgeren i hjemmet.
  • Læs mere om sagen her: http://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/#Godkendelseaffordelingafmidlertiludgåendeogrådgivendefunktionerfrahospitaler

 Yderligere information