14.06.2018

Med FNs Verdensmål som ramme skal kommende udviklingsstrategi sikre samarbejde om grøn udvikling, adgang til kultur, transport og uddannelse i hele Midtjylland.

På baggrund af det nye erhvervsfremmesystem uden regionerne, der træder i kraft i 2019, arbejder Region Midtjylland nu på en ny strategi for regional udvikling. Her skal en række vigtige opgaver inden for miljø, klima, kollektiv trafik, kultur samt uddannelse og kompetencer prioriteres.

I den forbindelse anbefalede et samlet udvalg for Regional Udvikling på sit møde onsdag, at strategiarbejdet, som planlagt før vedtagelsen af det nye erhvervsfremmesystem, fortsat har FNs Verdensmål som ramme. Dertil ønsker udvalget skærpet fokus på regionens rolle som bindeled for partnerskaber på tværs af både faggrænser, myndigheder og kommuner.

- Vi har som udvalg ikke lagt skjul på, at vi helst så erhvervsfremme som en af de regionale kerneopgaver. Sådan er det ikke blevet. Men der består en række områder med afgørende betydning for sammenhængskraften, den grønne omstilling og kompetencer til virksomhederne, som alle afhænger af et godt regionalt samarbejde. På samme måde er der områder, som for eksempel sundhedsinnovation, hvor regionen i kraft af de store hospitaler har nogle unikke muligheder. De ting skal den nye strategi fremhæve, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

En attraktiv landsdel

Det forventes, at et første udkast til en ny Regional Udviklingsstrategi kan forelægges Regionsrådet på dets møde i august. Inden da består et større arbejde med at klarlægge de forskellige temaer.

- Strategien skal fortsætte og skærpe det mangeårige arbejde for at gøre Midtjylland til et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed. Det gælder for eksempel den Midtjyske Teknologipagt, der skal sikre flere tekniske og naturvidenskabelige kompetencer i arbejdsstyrken og Europæisk Kulturregion, hvor regionen og de 19 kommuner løfter arven efter Aarhus 2017, siger næstformand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Flemming Knudsen (S).

Flere oplysninger

Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland

Fakta

9 vigtige regionale udviklingsopgaver efter januar 2019

  • Sundhedsinnovation/Life science. 

Aktivt arbejde for at styrke grundlaget for sundhedsinnovation og life science-erhverv.

  • Kultur

Realisere kulturens potentiale bredt i regionen via bl.a. Europæisk Kulturregion og samarbejde mellem sundheds- og kulturområdet.

  • Landdistrikter

Arbejde for at skabe lige muligheder for udvikling i hele regionen og bidrage til nytænkning af yderområder.

  • Mobilitet

Bestillerfunktionen for kollektiv trafik er en regional kerneopgave. Dertil kommer udvikling af mobilitetsplaner samt medejerskab af letbanen.

  • Grøn omstilling og klimatilpasning

Indsats for bæredygtige løsninger og samarbejde om øget genanvendelse og cirkulær økonomi. Dertil samarbejde om klimatilpasning.

  • Miljø

Sikre rent drikkevand og et sundt miljø samt bæredygtig anvendelse af de råstoffer, som er nødvendige for infrastruktur og byggesektor.

  • Uddannelse og kompetenceudvikling

Koordination af udbuddet af ungdomsuddannelser og fordeling af elever samt arbejde for flere unge i erhvervsuddannelse og eksekvering af teknologipagten.

  • Internationalisering

Sikre internationalt udsyn og arbejde for at styrke netværk omkring de regionale opgaver.

  • Digitalisering

Effektivisering via digitalisering og ny teknologi. Skal også bidrage med innovative og bæredygtige løsninger inden for de øvrige indsatsområder.