01.10.2018

En større tilpasning af den regionale busdrift skal sikre balance i budgettet til regional udvikling. Regionsrådet har besluttet, at ændringerne i buskørslen træder i kraft 1. april 2019.

Til oktober får regionsrådet i Region Midtjylland en endelig plan for tilpasningen af den regionalt finansierede kollektive trafik. Arbejdet med planen tager afsæt i et sparebehov på samlet set 60,3 mio. kroner, hvilket svarer til det "bruttokatalog", regionen har været i dialog med kommunerne om de seneste måneder. 

Det er nu planen, at tilpasningen af busruter træder i kraft 1. april 2019 – altså tre måneder senere end tidligere udmeldt. Dermed er det nu op til kommunerne at afgøre, hvilke af de lukningstruede busruter de ønsker at videreføre.

Det besluttede et enigt regionsråd under sidste uges 2. behandling af Region Midtjyllands samlede budget for 2019.

- Udviklingen i udgifter og indtægter til den regionale kollektive trafik betyder sammenlagt med et markant mindre budget til regional udvikling som følge af, at regeringen har frataget regionerne opgaven med erhvervsfremme, at sparekravet er blevet skærpet. Nu har vi lagt os fast på en plan, der sikrer, at tilpasningen bliver gennemført, så vi fremtidssikrer den regionale kollektive trafik. Samtidig giver vi kommunerne lidt ekstra tid til at tilpasse sig omlægningerne, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

Flere forhold påvirker sparekrav

Der er flere årsager til at beløbet, der skal spares på budgettet til kollektiv trafik er steget. Fra tidligere at være vurderet til cirka 40 mio. kroner udgør det nu cirka 60 mio. kroner.

Blandt andet betyder omprioriteringsbidraget, hvor staten pålægger regionerne at spare en ekstra procent på administration – kombineret med lønudvikling og stigende dieselpriser - at den oprindelige løn- og prisfremskrivning i Midttrafiks budget har vist sig ikke at holde. Det udgør en budgetudfordring på cirka 5 mio. kroner.

Dertil kommer færre indtægter og større udgifter, end først beregnet, fra Aarhus Letbane. Samlet en udfordring på cirka 16 mio. kroner.

Der vil i 2019 endvidere være en engangsudgift til kompensation som følge af opsigelse af buskontrakter før udløb. Erstatningerne kan ifølge Midttrafik udgøre mellem 2-10 mio. kroner i 2019. Dette afhænger dog af, hvilke ruter kommunerne vælger ikke at videreføre.

Endelig belastes budgettet yderligere i årene der kommer af investeringer på Lemvigbanen. Her forventer regionen fra 2020 en årlig udgift på mellem 11,2-13,2 mio. kroner.

Møder med alle kommuner

Region Midtjylland har gennem de seneste måneder gennemført møder med de berørte kommuner omkring tilpasning af den regionalt finansierede kollektive trafik. Her har flere kommuner udtrykt ønske om, at få bedre tid til sammen med Midttrafik at udarbejde løsninger for de ruter, som regionen ikke længere kan finansiere.

Frem mod den politiske behandling af den endelige plan i oktober vil administrationen nu gennemgå kataloget over ruter i forhold til de bemærkninger, der er fremkommet på møderne med kommunerne. Det overordnede sparebehov ligger dog fast. Det understreger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

- Vi skal have budgettet for den kollektive trafik til at hænge sammen. Både nu og i fremtiden, og derfor gennemfører vi nu denne tilpasning. Dermed sikrer vi en balanceret regional kollektiv trafik, hvor regionen løser sin primære opgave, der er at forbinde regionens hovedbyer, hvor der ikke er anden kollektiv trafik, siger Jørgen Nørby.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 mail. kuhnau@rr.rm.dk