23.05.2019

Regionsrådet lægger op til at AUH kan gennemføre besparelser for 425 mio. kr. over 4 år

Aarhus Universitetshospital (AUH) har et strukturelt underskud på ca. 425 mio. kr. årligt. Planen var at nedbringe underskuddet med 325 mio. kr. gennem besparelser i 2019 og med 100 mio. kr. i 2020, men efter at have gennemgået afdelingernes spareforslag har Hospitalsledelsen fundet gennemførlige besparelser i 2019 for ca. 150 mio. kr.

Bilag 1 Realiserbare handleplaner behandlet af hospitalsledelsen 7. maj 2019.pdf

Besparelser med effekt i 2019:

  • Tværgående spareforslag 10 mio. kr.
  • Afdelingernes spareforslag, som umiddelbart kan iværksættes 109 mio. kr.
  • Øvrige spareforslag, som er under afklaring 16 mio. kr.
  • Stop for udgifter til p-plads, skilte, vedligehold, omklædningsrum
    og øvrige udgifter i f.m. ibrugtagning 15 mio. kr.

Besparelser i alt med effekt i 2019 150 mio. kr.

Samtidig lægger politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland op til, at AUH kan gennemføre besparelser for årligt i alt 425 mio. kr. i løbet af 4 år i stedet for at gennemføre dem over 2 år. Det giver bedre mulighed for at effektivisere og komme i balance.

Sparetiltagene

De tværgående spareforslag er fælles tiltag gennem mindre brug af fx merarbejdsaftaler, bedre arbejdstidsplanlægning, sikring af overensstemmelse mellem funktionstillæg og funktioner samt reduktion af telefonabonnementer, som i alt skal give 10 mio. kr.

Hospitalsledelsen vurderer, at der blandt forslagene fra afdelingsledelserne er sparetiltag for 109 mio. kr., som kan gennemføres i 2019. Det er forslag, som betyder en generelt lavere personalenormering i alle afdelinger.

Desuden er der besparelser på ledelse, administration, stabe og klinisk administrative funktioner samt kursusudgifter. Disse besparelser betyder nedlæggelse af ca. 180 stillinger, hvoraf cirka 40 stillinger er vakante.

- Det er besparelser, som vi har vurderet vil kunne gennemføres, men det er også besparelser, som hver for sig og samlet vil kunne mærkes af både patienter og personale, og derfor vil afdelingsledelserne følge konsekvenserne for patienterne nøje, og sammen med medarbejderrepræsentanterne i HMU vil vi have et stort fokus på arbejdsmiljøet, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Blandt de spareforslag, som er ved at blive afklaret, er flytning af funktioner eller kapacitet til regionshospitaler, og hjemtrækning af patienter og behandlinger fra andre regioner. Mange af disse forslag kræver aftaler med andre hospitaler, og vil kun få en begrænset effekt i 2019. Desuden er der nogle få forslag, som kræver godkendelse af Regionsrådet.

I alt vurderes der at kunne spares 16 mio. kr. i 2019 på de sparetiltag, som er under afklaring.

Endelig lægger Hospitalsledelsen op til at spare 15 mio. kr. gennem et totalt stop for udgifter til tilpasning af lokaler efter indflytning, parkeringsforhold, omklædningsrum, skilte, almindelig vedligehold og øvrige udgifter i forbindelse med ibrugtagning af nye bygninger.

MED-behandling og politisk godkendelse

Hospitalsledelsen sender nu den samlede handleplan (se vedhæftet) for AUH på 150 mio. kr. til høring i MED-systemet, så lokalMEDudvalgene (LMU) i afdelingerne frem til 3. juni har mulighed for at komme med bemærkninger til planen og give deres vurdering af konsekvenserne og planerne for de kommende års genopretning af økonomien på AUH. 6. juni har hospitalets HovedMEDudvalg et ekstraordinært møde om handleplanen.

Bilag 2 AUHs samlede handleplan 2019.pdf

Afdelingernes godkendte spareforslag for i alt 109 mio. kr. indgår som en del af den samlede handleplan for AUH. En del af disse forslag er allerede behandlet - eller ved at blive behandlet – i de enkelte afdelingers LMU, og er derfor ikke omfattet af høringen, men de indgår naturligvis i det overordnede billede, som MED-systemet skal forholde sig til.

Politikerne i Regionsrådet behandler de spareforslag, som kræver politisk godkendelse for at kunne blive gennemført, på et ekstraordinært møde i Hospitalsudvalget 11. juni, på et forretningsudvalgsmøde 18. juni og træffer endelig beslutning i regionsrådet 26. juni.

Sparetiltag i 2020-22

I perioden 2020-22 skal Aarhus Universitetshospital gennemføre yderligere besparelser for 275 mio. kr. for at være i økonomisk balance fra 2023. Besparelserne fra 2019 vil blive videreført, og nogle af dem vil få større effekt fra 2020, og resten af pengene skal findes gennem nye besparelser og effektiviseringer.

De primære indsatsområder for at kunne reducere udgifter for alt 425 mio. kr. over 4 år vil blive effektiviseringer gennem systematisk gennemgang af og analyse af alle afdelingers ressourceforbrug samt af klinikker (ambulatorier), operationsområdet, serviceområdet, sterilvarer og logistik.
Desuden vil der være fokus på besparelser gennem optimeret arbejdstidsplanlægning, optimeret styring af forbrug af implantater, medicin og engangsudstyr samt sengereduktioner.

Endelig vil mulighederne for øgede indtægter gennem hjemtrækning af behandling, tiltrækning af patienter fra andre regioner og nye indtægtskilder blive undersøgt.

Samlet handleplan for AUHs økonomi 2019.pdf

Evt. yderligere information 

  • Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, tlf. 5131 3506

AUH_byggeri_1024.png