08.10.2019

Tirsdag 8. oktober blev der skrevet under på en aftale om næste års budget for Region Midtjylland. Bag aftalen står samtlige partier. Aftalen sikrer et økonomisk løft til alle hospitaler og til psykiatrien. Og den har fokus på at understøtte en grøn og bæredygtig udvikling i regionen.

- Det er ikke hvert år, at vi har over en halv mia. kr. til politisk prioritering. Det havde vi i år, bl.a. på grund af en positiv økonomiaftale. Men der er hårdt brug for hver en krone. Så på den ene side glæder jeg mig over, at det er muligt at give hospitalerne bedre økonomiske forhold. Det vil gavne både patienter og medarbejdere. På den anden side er der - trods flere penge - fortsat en stram økonomi, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Aarhus Universitetshospital

Med budgetforliget for 2020 løfter forligspartierne AUHs økonomi med i alt 214,3 mio. kr. Samtidig har partierne en intention om, at de 60,7 mio. kr., der mangler for at komme i balance, vil blive tilført i 2021.

- Regionsrådet tilfører AUH et varigt og markant løft fra 2020 og frem. Dermed er de nye varslede besparelser fra næste år og frem taget af bordet. Hospitalets gæld mere end halveres. Og det urimelige krav om at levere en forbedret effektivitet på 8 pct. er vekslet til 6 pct. Det er en god aftale for AUH, der nu kan koncentrere sig om den store opgave det er at finde sig til rette i nye rammer og nye ar-bejdsgange, siger Anders Kühnau.

Han understreger, at der med tilførslen af de mange millioner kr. følger en række klare krav fra regionsrådets side. Fx skal hospitalet overholde de aftalte økonomiske rammer og komme i stabil drift. Det sidste betyder bl.a., at der medio 2020 gennemføres mindst 1000 operationer om ugen.

- Der ligger en svær opgave for hele AUH i at nå i mål i forhold til disse meget tydelige forventninger. Men jeg har fuld tiltro til, at de mange dedikerede og dygtige ansatte på hospitalet kan løse opgaven.

Regionshospitalerne og psykiatrien

Regionsrådet har blik for, at der også er økonomiproblemer på regi-onshospitalerne. De får også del i væksten, fordelt efter størrelsen af hospitalets budget. Det betyder, at Regionshospitalet Horsens tilføres 6 mio. kr., Hospitalsenhed Midt 14,8 mio. kr., Regionshospitalet Ran-ders 6 mio. kr., Hospitalsenheden Vest 13,1 mio. kr. og psykiatrien 10,6 mio. kr.

Herudover tilføres Regionshospitalet Randers 33,2 mio. kr. i 2020. Beløbet falder de kommende år og vil fra 2023 og frem være på 17 mio. kr. Fra 2022 tilføres også Regionshospitalet Horsens 15 mio. kr. varigt.

- Begge hospitaler har en høj produktivitet og er presset af mange patienter. De svære betingelser har regionsrådet anerkendt.

- Politik er kunsten at balancere mellem mange hensyn. Jeg synes, vi med budgetforliget har fundet en god balance. Vi tilgodeser AUH som regionens faglige fyrtårn og anerkender samtidig, at regionshospitalerne og psykiatrien skal have rimelige arbejdsvilkår, siger regionsrådsformanden.

Det nære sundhedsvæsen

Aftalen rækker ud mod kommuner og praktiserende læger. Forligspartierne afsætter 15,0 mio. kr. til at styrke indsatsen på tre områder:

  • Styrke det nære sundhedsvæsen og gennemføre sundhedsaftalen
  • Medfinansiere anlægsprojekter i regionens sundhedshuse
  • Etablere gode fysiske rammer for de kommunale og regionale funktioner i Lemvig Sundhedshus.

Anlæg

Når det gælder nybyggeri og renovering af bygninger er det aftalt, at der laves en ny investeringsplan, når den sundheds- og hospitalsplan, som i øjeblikket er ved at blive udarbejdet, er vedtaget i 2. kvartal af 2020.

Men med budgetforliget står det dog allerede nu fast, at der vil blive prioriteret at bygge nyt hospitalsapotek og nyt vaskeri på AUH, at etablere et nyt sengeafsnit i psykiatrien i enten Horsens eller Aarhus, og at fremrykke 11,7 mio. kr. til vedligeholdelse på Regionshospitalet Silkeborg i 2021.

Klima

På området for Regional Udvikling har politikerne haft et særligt fokus på klima. Forligspartierne er enige om at afsætte 25,5 mio. kr til en handlingsplan, der bl.a. fokuserer på bæredygtighed, klima og grøn omstilling. Herudover prioriterer regionsrådet 6 mio. kr. til at virkeliggøre den bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages i 2020. Strategien vil tilslutte sig regeringens mål om en 70 pct. reduktion af CO2 og andre klimagasser i 2030 i forhold til 1990. Og strategien skal anvise konkrete veje til at nå målet og understøtte både bæredygtig transport og hospitalernes, institutionernes og regionshusenes omstilling til bæredygtig drift.

- Vi skal indkøbe mere bæredygtigt, genbruge mere og reducere affald så meget som muligt. Der ligger en kæmpestor opgave i ikke bare tænke, men også handle mere bæredygtigt i hverdagen. Den opgave tager vi på os, og jeg ved, at mange medarbejdere tripper for at komme i gang, siger Anders Kühnau.

Video: Anders Kühnau om budget 2020

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.