01.12.2020

Klimaforandringer betyder mere nedbør og større risiko for oversvømmelser. Den udfordring tager kommuner, regioner og stat livtag med i en række projekter, men boligejere kan også selv gøre meget for at undgå ødelagte kældre. Det budskab er Viborg Kommune, Region Midtjylland og Teknologisk Institut gået sammen om at udbrede med en ny animationsfilm.

Klimaforandringer er blevet en del af hverdagen enten via tørke eller for meget regn. Især hyppigere og kraftigere regn kan være til stor gene for boligejere, som har kældre og bor i lavtliggende områder. En ny animationsfilm fortæller, hvad den enkelte boligejer kan gøre for at sikre sit hus mod de stigende mængder vand.

Filmen er produceret med støtte fra klimatilpasningssamarbejdet Coast to Coast Climate Challenge, der samler 31 partnere på tværs af kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder, og hvor Region Midtjylland er projektleder. Det er Viborg Kommune, der har stået for produktion af filmen sammen med animationsvirksomheden Tumblehead.

- Klimaforandringer og klimatilpasning er et fælles ansvar, som kræver handling både fra myndighederne og fra de enkelte borgere. Med filmen vil vi give boligejerne overblik over, hvordan de kan lave klimatilpasning på deres egen grund, før skaden er sket, og samtidig tage ansvar for, at tag- og overfladevand ikke havner hos naboen, siger formand for Klima & Miljøudvalget i Viborg Kommune, Stine Damborg Hust.

Tre grundlæggende ting

I Danmark er det kommunernes ansvar at tilpasse de kommunale arealer, veje, stier, parker og andre offentlige arealer til klimaforandringerne, men på de private arealer er det boligejernes ansvar.

Det har stor betydning, hvordan boligejerne håndterer regnvandet både af hensyn til boligejerne selv, og så det undgås, at kloaksystemet belastes unødigt ved kraftig regn.
Der er tre grundlæggende ting, som boligejerne kan gøre på egen grund: Sikre, tilbageholde og nedsive. Det fortæller den nye animationsfilm om.

- Som region har vi en interesse i at samarbejde på tværs om klimatilpasning, og der har vi et rigtig godt samarbejde med kommunerne - bl.a. i Coast to Coast Climate Challenge. Men udover at vi skal samarbejde om planlægning og forvaltning på klimaområdet, så skal vi også sørge for at stille viden til rådighed for borgerne. Det er nok de færreste, der til daglig tænker over, hvor vandet fra nedbør forsvinder hen og hvordan. Men det er vigtig viden, siger Jørgen Nørby, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Se filmen med gode råd til boligejere

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Illustration er screendump. Videoen omhandler inspirationsfilm til boligejere om mulighederne for at forebygge og sikre egen grund mod de øgede mængder nedbør som klimaforandringerne medfører.

 

Hvad kan boligejere gøre?
Der kommer mere nedbør i fremtiden pga. stigende temperaturer på jorden. Det betyder blandt andet flere ekstreme regnvejr med oversvømmelser til følge.
Der er tre grundlæggende ting, som boligejerne kan gøre på deres egen grund:

  • Sikre: Det er vigtigt at sikre sit hus, så regnvand siver væk fra beboelsen, fliser og andet belægning skråner væk fra huset, gerne sammen med en forhøjet underdørkarm.
  • Tilbageholde: Den enkelte husejer kan med fordel tilbageholde regnvand på egen grund, så vandet ikke belaster kloaknettet. Der kan etableres vandopsamling til brug i tørre perioder, samt grønne tage, der kan absorbere vandet. Og samtidig kan havens terræn planeres med lavninger på grunden, hvor vandet kan ledes hen og nedsives under større regnvejr.
  • Nedsive: Tag- og overfladevand kan med fordel nedsives på egen grund ved at etablere et regnbed, hvor vandet kan udgøre et rekreativt delelement i haven til glæde for mange dyr og planter. Og så er det en god idé at reducere flisearealet, da fliser forhindrer den direkte nedsivning med opstuvende vand til følge, som kan havne hos naboen.

Få mere at vide om klimatilpasning
Hos det regionale partnerskab om klimatilpasning: c2ccc.eu - eller læs mere på klimatilpasning.dk