12.01.2021

Regionens indsatsplan for jordforurening 2021 rykker overblikket over forurenede grunde i Midtjylland et stort skridt frem. Planen indeholder derudover en ny opgave med beskyttelse af overfladevand samt fokus på generationsforureningerne på Harboøre Tange, hvor arbejdet med at sende oprensningsopgaven i udbud kan gå i gang i løbet af året.

Undersøgelser på knap 300 grunde, 22 afværgeprojekter, en stor grundvandstruende forurening i Videbæk og – ikke mindst - igangsættelse af en oprydning på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund. Sådan lyder i kort form årets planlagte aktiviteter på regionens jordforureningskontor. Dertil kommer en helt ny opgave med undersøgelse af 80 forurenede grunde, der kan true vandløb, søer, fjorde og hav over to år. Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling har netop drøftet indsatsplanen for 2021, og der er flere elementer at glæde sig over, lyder det.

- Det er en ambitiøs indsatsplan, der fortsætter det store arbejde med at skabe afklaring om mulige forureninger i regionen samt skabe tryghed for de borgere, der lever med forurening. Samtidigt indeholder planen en ny regional opgave med overfladevand, som det er godt, at der nu bliver taget hånd om. Og så er det jo svært ikke også at glæde sig højlydt over, at vi nu - efter at have ventet i bogstaveligt talt generationer – får sat gang i en oprydning på Harboøre Tange, siger formand for udvalget, Jørgen Nørby (V).

Overblik og oprydning

I 2021 er budgettet for jordforureningsområdet i Region Midtjylland på 47,2 mio. kroner. Herunder 6,6 mio. kroner øremærket den nye opgave med overfladevand. Denne indsats skal i løbet af 2021 og 2022 skabe overblik over den trussel, forurening udgør for målsat overfladevand i regionen. Oplysningerne skal sammen med data fra de øvrige regioner danne grundlag for indsatserne i de kommende nationale vandområdeplaner

I hele Region Midtjylland er der cirka 3.500 kendte forurenede grunde, mens 5.100 grunde er vurderet som muligt forurenede. I 2021 laves der indledende undersøgelser på cirka 190 af disse, mens der foretages videregående undersøgelser på cirka 100 grunde. Hovedparten af grundene er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner. Regionen forventer, at alle muligt forurenede grunde, der er omfattet af offentlig indsats, er endeligt vurderet senest i 2030. Ud over forureningsundersøgelser planlægger regionen at fortsætte arbejdet på 22 afværgeprojekter, mens driften af 50 projekter fortsætter.

- Med indsatsen i 2021 kommer vi markant tættere på et fuldstændigt overblik over jordforurening i regionen og samtidigt får vi håndteret en række både store og mindre forureninger. Men jordforurening er også i fremtiden en kæmpemæssig opgave. Det er ikke løst på kort tid, og der er brug for at prioritere, så vi for de tilgængelige midler skaber mest mulig tryghed for borgerne, naturen og fremtidens drikkevand. Den prioritering giver indsatsplanen et godt og gennemarbejdet bud på, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Regionsrådet tager endelig stilling til Region Midtjyllands Indsatsplan for jordforurening 2021 på sit møde 27. januar. Læs mere om de konkrete indsatser i planen herunder.

hoefde42_opgravning.jpg

Region Midtjylland planlægger en lang række aktiviteter på jordforureningsområdet i 2021. Herunder  forberedelse af en kommende oprensning af kemikaliedepotet på Høfde42, der er en af Danmarks såkaldte generationsforureninger.

Fakta

  • Region Midtjylland varetager kortlægning, undersøgelse og afværge af jordforurening, der truer miljø, grundvand og menneskers sundhed.
  • I Region Midtjylland er der ca. 3.500 forurenede grunde, mens 5.100 grunde er vurderet som muligt forurenede. De jordforureninger, der udgør den største risiko for menneskers sundhed eller fremtidens drikkevand, prioriteres højest.
  • Region Midtjylland servicerer derudover grundejere, der ønsker viden om forurening på deres grund. Årligt hentes ca. 30.000 forureningsattester på ejendomme via regionens hjemmeside. Her kan alle søge oplysninger om, hvorvidt en grund er kortlagt og udskrive en attest for ejendommen.

Flere oplysninger

Indsatsplan for jordforurening 2021 i overskrifter

 

(Klik for stort kort) 

Overfladevand – en ny opgave
Region Midtjylland skal som noget nyt i 2021 og 2022 undersøge i alt ca. 80 forurenede grunde, der kan true vandløb, søer, fjorde og hav. Indsatsen skal være med til at danne grundlag for en landsdækkende plan for vandmiljøet.

Indledende og videregående forureningsundersøgelser
Regionen forventer i 2021 at udføre ca. 190 indledende forureningsundersøgelser. Det forventes derudover, at der i alt bliver udført videregående forureningsundersøgelser på ca. 100 forurenede grunde. Hovedparten af grundene er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner. Det endelige antal af forureningsundersøgelser, som udføres i 2021, vil afhænge af undersøgelsernes omfang.

Afværge, drift og overvågning
Der arbejdes i 2021 med afværgeprojekter på ca. 22 grunde, hvor der oprenses eller afskærmes i forhold til jordforurening, der kan true menneskers sundhed eller true grundvandet. Regionen gennemfører endvidere en længerevarende drifts- og overvågningsindsats på 50 forurenede grunde, hvor der tidligere har været eller p.t. er aktive afværgeindsatser.

Større indsats på industrigrund i Videbæk

Det foreslås i planen at påbegynde oprensningen af jord- og grundvandsforureningen ved højttalerfabrikken på Stationsvej i Videbæk. Forureningen udgør en risiko for grundvandet og periodevist også for naboboliger. Oprensningen forventes gennemført i perioden 2021-2023 og vurderes at ville koste i alt 10-14 mio. kroner.

Generationsforureningerne
Administrationen har i 2021 fokus på arbejdet med håndteringen af generationsforureningerne på Harboøre Tange. Der blev i 2019 afsat 50 mio. kr. i øremærkede midler fra staten til arbejdet med forureningerne på Harboøre Tange. På finansloven for 2021 er der frem til 2025 bevilget i alt 630 mio. kroner til gennemførelse af fase 1 i regionernes plan for generationsforureningerne. Fase 1 omfatter bl.a. de to lokaliteter Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund i Region Midtjylland, hvor en fuldskala oprensning forventes at kunne gennemføres for 250 mio. kr. per lokalitet. I forlængelse af finansloven kom Aarhus Universitets Forskningsfond via Auriga Industries med tilsagn på et bidrag på 125 mio. kroner øremærket til oprensningen af Høfde 42 depotet. 

Find hele planen her