30.06.2021

For første gang er danskerne bredt blevet spurgt til deres viden om klimaforandringer og klimatilpasning. Undersøgelsen afslører stort ønske om en helhedsorienteret tilgang, hvor fx biodiversitet tænkes med. Der er dog også alvorlige huller i danskernes viden.

Danskerne ved, at der skal investeres milliarder i både forebyggelse og tilpasning for at redde boliger, miljø og biodiversitet fra et ændret klima – og hele 68 pct. ønsker, at der på samfundsniveau investeres i helhedsorienteret klimatilpasning, hvor der arbejdes på tværs af fagligheder, geografi og hvor klimaindsatsen tænkes i sammenhæng med fx biodiversitet og trivsel.

Det afslører en ny stor undersøgelse af danskernes viden om klimatilpasning, den første af sin art, foretaget af Epinion blandt borgere og virksomheder for de fem regioner, Danske Regioner samt Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

4.541 borgere i hele landet har svaret på spørgsmål om klimaforandringer og klimatilpasning. Besvarelserne viser, at 70 pct. af danskerne er bekymrede for ændret vejr som følge af klimaforandringer, samt at en tilsvarende andel som nævnt ønsker en helhedsorienteret indsats. Undersøgelsen viser dog også, at der fortsat mangler viden. Blandt andet om hvordan vi konkret beskytter boliger og virksomheder. Kun få er fx klar over, hvor ansvaret for at betale for evt. klima-skader ligger.

- Vi kan nu dokumentere, at langt størstedelen af danskerne forstår og støtter vigtigheden af, at vi arbejder helhedsorienteret med klimatilpasning. Det understreger nødvendigheden af koordinering på tværs af kommunegrænser, og dermed hvorfor klimatilpasning er en vigtig opgave også for regionerne. Samtidigt peger undersøgelsen på områder, hvor der kan være behov for mere formidling eller mere inddragelse af borgerne, og samlet har vi fået et vigtigt vidensgrundlag for det fremtidige samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og vidensinstitutioner, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Stor viden – begrænset handling

Rapporten fra Epinion viser, at kun cirka 26 pct. af danskerne i dag har klimaforandringer med i deres overvejelser, når de køber bolig, og mellem hver tredje og hver fjerde af de adspurgte ved ikke, hvem der har ansvaret for at betale for skader som følge af fx oversvømmelser eller skybrud. Samtidig viser besvarelserne, at kendskabet til tiltag mod klimarelaterede skader ikke nødvendigvis er størst i de geografiske områder, hvor der er størst risiko.

- Undersøgelsen giver os for første gang et konkret billede af, hvor forberedte borgere og virksomheder er på de klimaforandringer, som samfundet desværre allerede oplever konsekvenserne af. Den viden skal vi nu bringe i spil. Bl.a. når vi arbejder i det regionale klimatilpasningssamarbejde Coast to Coast Climate Challenge, siger kontorchef for Klima og Ressourcer i Region Midtjylland, Rolf Johnsen.

Epinion-rapporten bliver nu sendt til politikere på lokalt, regionalt og nationalt niveau, ligesom den vil indgå i regionerne samarbejde med kommunerne om, hvordan samfundet i højere grad kan klædes på til klimatilpasning. Derudover bliver undersøgelsens resultater inddraget i arbejdet med at videreføre erfaringerne fra igangværende klimatilpasningsprojekter som det store midtjyske EU-støttede "Coast to Coast Climate Challenge" (C2CCC), der afsluttes i 2022.

Fakta om undersøgelsen

 • Undersøgelsen dækker over 4.541 besvarelser fra borgere bosat i Danmark og 1.029 besvarelser fra virksomheder registreret i Danmark.
 • Data er indsamlet i perioden fra d. 26. februar til d. 12. april 2021, og besvarelserne for borgere er indsamlet disproportionalt således, at der er indsamlet 504 i Region Nordjylland, 1.408 i Region Midtjylland, 1.031 i Region Syddanmark, 503 i Region Sjælland og 1.040 i Region Hovedstaden.

Find hele rapporten her

Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, mail. kuhnau@rr.rm.dk
 • Kontorchef, Klima og Ressourcer, Region Midtjylland, Rolf Johnsen, tlf. 2962 0830, mail. johnsen@ru.rm.dk

Sådan ser det ud, når Gudenåen går over sine bredder. Foto. Region Midtjylland.

Klik for at finde hele rapporten.

 

Danskerne er opmærksomme på klimaforandringerne og behovet for helhedsorienteret klimatilpasning. Men de mangler ofte konkret viden. Klik på billedet for at finde hele rapporten.

Uddrag fra rapporten

Danskerne er generelt bekymrede for de lokale konsekvenser af klimaforandringer

 • Lokale konsekvenser som følge af klima-forandringer er blandt de samfundsscenarier, som flest danskere er bekymrede for – kun overgået af sundhed, økonomi og sikkerhed.
 • Størstedelen af danskerne (87pct.) er enige i, at der eksisterer menneskeskabte klimaforandringer. 11pct. er enten i tvivl eller svarer hverken/eller.
 • af danskerne er bekymrede for, at vejret i Danmark ændrer sig som konsekvens af klima-forandringerne. Det er særligt oversvømmelse og faldende biodiversitet, der bekymrer.

Få knytter bekymringerne til egen bolig, og få er forsikret eller har forebygget

 • De fleste vurderer, at der er lav eller ingen risiko for oversvømmelse på deres bopæl, og få er bekymrede for, at deres ejendom rammes af oversvømmelse eller tørke.
 • Størstedelen af danske husejere er enten ikke forsikret mod oversvømmelse eller er i tvivl, om de er – andelen, der er forsikret, er endnu lavere blandt virksomheder.
 • Samtidig har 38pct. af danske husejere enten ikke forebygget mod oversvømmelse eller ved ikke, om de har – hyppig rens af tagrende er den mest anvendte forebyggelse.

Få undersøger risiko for oversvømmelse af deres ejendom

 • Få borgere har opsøgt information om sandsynligheden for, at ejendommen oversvømmes før eller efter de flyttede ind (26pct.) – andelen er endnu lavere for virksomheder (11pct.).
 • Mens kun 14pct. af danskerne havde risikoen for oversvømmelse med i overvejelserne ved deres sidste boligkøb, er det 64pct. der svarer, at de vil have det med i overvejelserne ved et fremtidigt boligkøb.

Få ved hvem, der betaler skaderne, hvis oversvømmelsen rammer

 • Op mod hver tredje borger ved ikke hvem der har ansvaret for at udbedre skaderne, hvis en privat ejendom rammes af oversvømmelse. Flest (35pct.) er i tvivl, hvis oversvømmelsen skyldes stigende grundvand eller vand fra åer, søer el. lign.
 • Færrest (25pct.) er i tvivl, når oversvømmelsen kommer fra regnvand, som følge af skybrud. Her vælger 66pct. det rigtige svar – boligejerens forsikring – mens 8pct. tror at det offentlige betaler for skaderne.