12.10.2015

Region Midtjylland har udarbejdet en oversigt som pr. 30. september fortæller om de personalemæssige konsekvenser af Spareplan 2015-2019.

Oversigten viser, at i alt 100 medarbejdere er varslet omplaceret til anden stilling, og at 170 medarbejdere er varslet påtænkt afskediget som følge af spareplanen. Regionen skønner, at i alt omkring 620 stillinger er eller vil blive nedlagt i samme forbindelse.

– Oversigten er foreløbig, men tilbagemeldingerne fra hospitaler og administration er, at de med de iværksatte høringsprocesser næsten er i mål med de planlagte besparelser. Indenfor Psykiatri og Social påbegyndes varslingsprocesserne først til november, fortæller Jørn Mørup, afdelingschef Koncern HR, Løn- og Personale.

Oversigten vil blive opdateret hver måned resten af året for at følge de personalemæssige konsekvenser af besparelserne. Herved forventes der også at kunne tegnes et billede af, hvor mange medarbejdere det vil lykkes at omplacere, inden de varslede afskedigelser træder i kraft. 

Tilføjelse, 17.12.2015:

De fleste varslingsprocesser vedr. omplaceringer/afskedigelser i forbindelse med Spar1519 var iværksat med udgangen af september, jf. opgørelse pr. 30. september 2015. Se www.spar1519.rm.dk

Der har kun været få yderligere varslinger til fratrædelse og omplacering i løbet af oktober og november.

Der vil blive udformet en samlet opdateret oversigt ved udgangen af 1. kvartal 2016, når hovedparten af opsigelsesvarslerne er udløbet – herunder det endelige antal fratrådte og omplacerede efter endt opsigelsesvarsel samt fordeling på køn, alder m.v.

Flere oplysninger

  • Jørn Mørup, Afdelingschef Koncern HR, Løn- og Personale, Tlf: 2461 9222 / jm@rm.dk

 

Bemærkninger til opgørelsen

  • Hovedparten af de medarbejdere, som er varslet påtænkt afskediget, vil først skulle fratræde deres stilling i 2016. Disse medarbejdere har fortsat fortrinsret til ledige relevante stillinger i henhold til Region Midtjyllands retningslinjer om omplacering mv. En række af de medarbejdere, der er varslet afskediget, er allerede omplaceret til andre stillinger, og endnu flere vil kunne nå at få tilbudt og acceptere en ny stilling, før udløbet af deres varslingsperiode.
  • Mulighederne for at undgå varslinger om afskedigelser og omplaceringer varierer på tværs af regionens forskellige arbejdspladser, f.eks. som følge af variationen i enhedernes geografiske spredning, omfanget af vikaransættelser og ledige stillinger, personaleomsætning mv. Tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes på tværs af hospitalerne.
  • Opgørelsen viser, at fordelingen på faggrupper rammer bredt. Nogle faggrupper er dog mere fremtrædende i opgørelsen end andre - eksempelvis bioanalytiker. En af forklaringerne er, at Mikrobiologisk afdeling i Hospitalsenhed Midt flyttes til Aarhus Universitetshospital (AUH) i forbindelse med fusion. Det er muligt for mange af de pågældende at følge med over i den fusionerede afdeling.
  • Der er gjort en stor indsats på tværs af ledere, medarbejderrepræsentanter og HR-funktioner for at forsøge at afbøde de personalemæssige konsekvenser. For eksempel i form af at finde omplaceringsmuligheder og hjælpe medarbejdere godt videre til et nyt job. Der er aftalt ”spilleregler” for, hvordan processerne gennemføres med MEDsystemet, og der er etableret beredskaber som ledere og medarbejdere kan trække på efter behov.
  • Læs mere om regler og retningslinjer for omplacering og afskedigelser i forbindelse med strukturændringer og besparelser.