Nije uvijek lako znati koje je pravo mjesto za podnošenje žalbe. Također nije neobično da žalba obuhvata nekoliko pitanja, od kojih svako obrađuje različita služba.

Imate pravo da podnesete žalbu o bilo čemu u vezi sa zdravstvenom službom preko službe Patientkontoret. Patientkontoret pruža nepristrasne smjernice i savjete o opcijama u vezi sa podnošenjem žalbe ili traženjem nadoknade. Međutim, žalbe se također mogu podnijeti direktno relevantnoj službi koja obrađuje tu vrstu žalbe nadoknade.

Patientkontoret može da vam pomogne da sastavite žalbu ili da je podnesete odgovarajućoj službi. Patientkontoret također može da vam pruži dalje smjernice i informacije o pravima pacijenata.

Kontaktirajte Patientkontoret: www.patientkontoret.rm.dk.

Nadoknada

Svi pacijenti su obuhvaćeni javnim programom naknada. Program pokriva povredu ili oštećenje nastalo u vezi sa liječenjem u javnoj bolnici, privatnoj bolnici, preko ljekara opće prakse, preko specijaliste ili preko drugih ovlašćenih zdravstvenih radnika koji imaju privatnu praksu.

Program također pokriva povredu ili oštećenje uzrokovano lijekovima. Patienterstatningen je zadužen za to da se postara da pacijenti dobiju nadoknadu na koju imaju pravo po zakonu. Povrede bi se trebale prijaviti službi Patienterstatningen – ovo je besplatna služba.

Dodatne informacije o službi Patienterstatningen potražite na adresi www.patienterstatningen.dk, na kojoj također možete preuzeti obrasce izvještaja i letke. Patientkontoret je tu da vam pomogne.

 

Patientkontoret
Marts 2014
Klage og erstatning