Medicoteknik varetager både den lokale kliniknære servicering og rådgivning og den specialiserede regionsdækkende indsats på hospitalerne. Tre af sektionens områdeledere er placeret lokalt på hospitalerne og fungerer som hospitalernes kontaktpersoner i forhold til driftsopgaverne.

Medicoteknik har det regionale ansvar inden for områderne Almen Medico, Laboratorie og Billeddiagnostik, herunder optimering af det medicotekniske udstyrs performance, risikovurdering og kvalitetssikring. Sektionen varetager endvidere Ansvarlig Fysikerfunktion i henhold til Røntgenbekendtgørelsen for størstedelen af hospitalerne i regionen.

Medicoteknik er ansvarlig for anskaffelse og implementering af alt medicoteknisk udstyr til regionens hospitaler samt yder specialiseret rådgivning til hospitalerne om medicoteknisk udstyr og medvirker som beslutningstager ved prioritering af midler hertil. Dette indebærer endvidere ansvar for harmonisering af udstyrspark og fastlæggelse af faglige standarder.

Sektionen har desuden opgaver inden for bygherrerådgivning og projektledelse for det medicotekniske område ved de større hospitalsbyggerier.