Region Midtjylland udbyder udarbejdelse af ”Kommunale energi- og klimaregnskaber i Region Midtjylland”.

Der skal udarbejdes energi- og klimaregnskaber for de 19 kommuner i Region Midtjylland og et samlet energi- og klimaregnskab for regionen som helhed.

For kommunerne skal regnskaberne udarbejdes på baggrund af 2013-tal og for regionen som helhed på såvel 2012 som 2013-tal.

Regnskaberne skal være geografisk baserede og skal følge samme principper og metode som for de tilsvarende regnskaber, der blev udarbejdet for regionen og kommunerne i 2012 (på 2011-tal).

Energi- og klimaregnskaberne skal ligeledes i videst muligt omfang konstrueres efter Energistyrelsens ”Metodebeskrivelse. Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst. Strategisk Energiplanlægning i kommunerne” fra april 2012.

Vedlagte bilag viser regnskabsopbygningen og datagrundlaget, som er anvendt tidligere, og som skal videreføres for at sikre direkte sammenlignelighed og kontinuitet i kommunernes og regionens arbejde med energi- og klimahandlingsplaner.

Opgaven omfatter alle de delelementer, der er beskrevet i kravspecifikationen. Det vil sige:

  • Energi- og klimaregnskaber inklusive baggrundsnotat, power point præsentation, filer med bagvedliggende data og nøjagtige kildeangivelser for data. Baggrundsnotat, filer med bagvedliggende data og kildeangivelser skal have en detaljeringsgrad, så Region Midtjylland fremadrettet selv kan udarbejde regnskaberne.
  • En datafil for hver af de 19 kommuner med data til beregning af CO2-påvirkningen fra landbrug til brug for KL’s CO2-beregner.
  • En datafil med udfyldelse af den såkaldte ”Baseline Emission Inventory” for de 10-12 kommuner, som har tilsluttet sig Covenant of Mayors.
  • Udarbejdelse af simple scenariedannelsesværktøjer for eksempel i Excel og med basis i de kommunale og det regionale energiregnskab.
  • Undervisning af kommunerne i brugen af energi- og klimaregnskaber herunder til scenariedannelse ved et heldagsseminar medio maj, 2015.

Budgetramme:
Tilbudsgiver skal give et samlet bud på hele opgaven. Den samlede opgave skal holdes indenfor en budgetteret ramme på 750.000 kr., eksklusive moms.

Tidsramme:
Ovennævnte fil-materiale skal være fremsendt til Region Midtjylland senest den 15. marts 2015.
Undervisningen af kommunerne i brugen af energiregnskaberne skal have fundet sted senest den 15. maj 2015.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tilbudsgiver vil blive udvalgt efter en vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Region Midtjylland. Kriterier for denne vurdering og deres indbyrdes vægt er:

  1. Pris (vægtning 30 %)
  2. Energi- og klimaregnskabernes kvalitet og grad af kontinuitet og sammenlignelighed i forhold til de energi- og klimaregnskaber, der tidligere er udarbejdet for regionens kommuner (på 2007, 2009 og 2011tal) – jf. de i udbuddet omtalte bilag (vægtning 40 %).
  3. Leverandørens og leverandørens udpegede medarbejderes erfaringer med udarbejdelse af energi- og klimaregnskaber fra lignende opgaver (vægtning 30 %)

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. Tilbudsgiver skal afholde udgifterne i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Anne-Mette S. Langvad på e-mail: AM.Langvad@ru.rm.dk.

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud skal være regionen i hænde senest tirsdag den 4. november 2014 kl. 12.00.

Tilbud sendes pr. e-mail til AM.Langvad@ru.rm.dk  eller med almindelig post til:
Region Midtjylland
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att. Anne-Mette Sørensen Langvad
Mrk: ” Fortroligt - Må ikke åbnes af poståbningen”

Bilag:


Spørgsmål og svar samt supplerende udbudsmateriale pr. 24. oktober 2014:

 

• Publiceret: 14.10.2014.

• Revideret: 24.10.2014.