Region Midtjylland udbyder i efteråret 2015 udbud vedr. levering af sundhedsfaglige vikarydelser. Udbuddet omfatter følgende faggrupper: 

  • Basis sygeplejersker
  • Sygeplejersker med anerkendt specialuddannelse
  • Socialpædagoger med døgninstitutionserfaring
  • Social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere

Den udbudte tjenesteydelse er omfattet Udbudsdirektivets bilag II B og er således ikke underlagt udbudspligt eller annonceringspligt efter tilbudslovens regler, men Region Midtjylland ønsker at konkurrenceudsætte opgaven og sikre, at tildeling af en rammeaftale sker på saglige og gennemsigtige vilkår.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og give skriftlige tilbagemeldinger med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af ordregiver og dennes brugergruppe. Det vil blive vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af: 

Høringssvar bedes fremsendt til:

jeppe.pedersen@stab.rm.dk    

Angiv venligst i emnefeltet: Høring af udbud af sundhedsfaglige vikarydelser.

Høringssvaret bedes henvise til, hvilket afsnit i materialet kommentaren vedrører.

Høringssvaret skal være regionen i hænde senest fredag den 7. august 2015 kl. 12.00.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

Supplerende oplysninger pr. 10. juli 2015:

 

Publiceret: 06.07.2015.
Revideret: 10.07.2015.