Region Midtjylland udbyder i 2015 udbud vedr. transportydelser.

Baggrund

I 2010 lavede man en analyse af transportområdet i Region Midtjylland. Ud fra denne analyse vurderedes det, at der gennem øget samordning og effektivisering af den samlede transport af gods og varer, var mulighed for at reducere omkostningerne og for at optimere forsyningsprocesserne. For at gøre det muligt at realisere besparelses- og effektiviseringspotentialet etablerede man en fælles regional transportenhed” som i stor udstrækning koordinerer Regionens samlede transportaktiviteter og sikrer at dette sker både økonomisk, logistisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt.

I 2013 - 2014 har man analyseret området yderligere. I den forbindelse er det vurderet, at man ved en konkurrenceudsættelse kan opnå en væsentlig besparelse. Man har således indsamlet data og yderligere informationer om den transport der sker, herunder besøg til de enheder der benytter den fælles regionale transportenhed. Ved mange af de transporter der køres, kræver godset en speciel håndtering, det kan være temperatur, hygiejne, holdbarhed (ofte kort ved f.eks. mad, prøvemateriale, kemokure m.v.) Disse vilkår skal naturligvis fortsat tilgodeses. 

Omfang

Region Midtjylland har i dag ca. 2.600 ad. hoc kørsler om måneden og ca. 40 faste arbejdsplaner/ruter. 

Der er udarbejdet et udkast til udbudsmateriale, som regionen ønsker jeres eventuelle kommentarer til. Man tænker at lade tilbudsgiverne selv komme med deres forslag til hvordan alle kørsler kan sammensættes ud fra de forudsætninger der er skitseret i udbudsmaterialet. 

Byggerier.

Region Midtjylland opfører nye hospitaler i blandt andet Skejby ved Aarhus og i Gødstrup ved Herning: 

  • Det Nye Universitetshospital (DNU)
  • Det Nye hospital i Vest (DNV)

Byggerierne opføres etapevis og ibrugtagningen sker gradvist, Der kan læses mere om de to byggeprojekter og deres respektive tidsplaner på henholdsvis www.dnu.rm.dk og på www.dnv.rm.dk

Der vil i forbindelse med ibrugtagningen af de nye hospitaler blive nødvendigt at omlægge en del af ruterne. 

Region Midtjylland har indkøbt et transportsystem (TMS), som både regionen og leverandøren skal benyttes til denne opgave. Såfremt man ønsker at deltage i høringen, kan man rekvirere en funktionsbeskrivelse af transportsystemet ved tilmelding til høringen.  

Til formålet påtænkes der gennemført et offentligt udbud jf. Udbudsdirektivet på indkøbet af denne ydelse. Der vil ligeledes være tale om en virksomhedsoverdragelse da arbejdet i dag udføres af regionens medarbejdere. 

Høringsmøder

Potentielle tilbudsgivere inviteres til at deltage i høringsmøder hos Region Midtjylland, Olof Palmes 15, 8200 Aarhus N. Høringsmøderne afholdes enkeltvis og forventes at have en varighed på 1,5 time. Følgende tidspunkter er afsat til høringsmøderne: 

  • Fredag den 19. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 11.00
  • Mandag den 22. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 16.00
  • Tirsdag den 23. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 16.00
  • Onsdag den 24. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 16.00 

Tilmelding til høringsmøder skal ske til lone.jensen2@stab.rm.dk. Der bedes anført antal deltagere samt ønske til dato og tidspunkt.

Nærmere info vedrørende mødelokale og mødetid fremsendes til deltagerne efter tilmelding.  

Høringsmaterialet: 

Publiceret: 12.06.2015

Revideret: