Indledning

Hospitalsenheden Vest søger en lejer til at drive en nyetableret kiosk i Regionshospitalet Gødstrup, som ibrugtages i starten af 2022. Kiosken skal være klar til drift den 1. marts 2022.

Regionshospitalet Gødstrup bliver akuthospital for Region Midtjyllands vestlige del, og vil betjene ca. 300.000 borgere fra kommunerne Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Holstebro, Struer, Herning og Ikast-Brande. Hospitalet afløser de nuværende hospitaler i Herning og Holstebro, og får ca. 500 senge, ca. 390.000 ambulante besøg og ca. 52.000 indlæggelser årligt. Hospitalet vil være arbejdsplads for over 4.000 medarbejdere, og er placeret ved Gødstrup Sø i et område hvor der forventes øget bosætning i de kommende år, idet Herning Kommune har planer om en ny bydel i området.

Kiosken ligger indenfor hospitalets mure, i den centrale foyer som løber gennem hele hospitalet. Afstanden mellem kiosken og hospitalets hovedindgang er ca. 75 meter. Hovedindgangen bliver adgangspunkt til hospitalet for alle ikke-akutte patienter og pårørende. Det anslås, at hovedindgangen dagligt på hverdage vil betjene ca. 2.400 mennesker ind og ud af hospitalet. Der er placeret ventearealer til patienter over hele foyerens længde, og umiddelbart overfor kiosken er der et vente-/caféområde med plads til ca. 130 siddende. Tæt på kiosken ligger den hospitalsdrevne kantine Havens Madhus, med adgang for såvel personale som patienter og pårørende. Herfra vil der blive solgt kolde og varme retter og anretninger, frisk frugt, diverse mejerivarer, friskbagt brød, hjemmelavede snacks og kaffespecialiteter mv., ligesom kantinen driver et antal salgsautomater.

Kioskens areal er 79 m2 hvoraf butiksarealet udgør 60 m2 og baglokale (lager mv.) 19 m2.

Aftaleforholdets form

Der indgås en 4-årig lejeaftale startende den 1. februar 2022. I aftaleperioden stiller Regionshospitalet Gødstrup lokaler til rådighed, indenfor hvilke lejer i aftaleperioden kan drive kiosk og herunder oppebære det fulde overskud, som kioskdriften genererer. Kiosken vil være underlagt minimumsåbningstider (07-20 på hverdage og 09-18 i weekends mv.), og varesortimentet skal leve op til bl.a. Region Midtjyllands retningslinier for salg af alkohol- og tobaksvarer. Ansøgere bedes i ansøgningen beskrive et forslag til varer/typer af varer i varesortimentet. Det endelige varesortiment aftales mellem Regionshospitalet Gødstrup og lejer i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Her aftales efter behov også andre vilkår for aftalen, eksempelvis omkring tidspunkt for aftalens ikrafttræden, håndteringen af nødvendige fysiske tilpasninger i kiosken o.lign. I lejeaftalen ligger, at lejer har ret til at opstille og drive selvbetjeningsautomater på placeringer indenfor hospitalets mure, der aftales med hospitalet.

Lejeafgift

Lejer betaler i aftaleperioden udlejer i alt 180.000 kr. (2021-p/l) årligt, fordelt med 94.800 kr. pr. år i husleje og 85.200 kr. pr. år til el, vand, varme og andel af fællesomkostninger.

Fremvisning

Inden ansøgningsfristens udløb arrangeres en fremvisning af kiosken og dens nære omgivelser i Regionshospitalet Gødstrup. Datoen for fremvisningen fremgår af tidsplanen nedenfor. Deltagelse i fremvisningen forudsætter forudgående tilmelding.

På fremvisningen kan der ikke forventes mulighed for at besigtige alle lokaliteter, adgangsveje mv. med betydning for lejeaftalen. Der henvises til oversigtstegningerne i bilagsmaterialet. Efter fremvisningen vil der blive mulighed for at fremsende spørgsmål til annonceringen til kioskgoedstrup@vest.rm.dk.

Tidsplan:

  Dato:
Sidste frist for tilmelding til fremvisning. Tilmelding sendes til kioskgoedstrup@vest.rm.dk. Antal deltagere skal oplyses Man. 25.10.2021
Fremvisning Fre. 29.10.2021
Frist for fremsendelse af spørgsmål til annonceringen (sendes til kioskgoedstrup@vest.rm.dk) Fre. 05.11.2021
Meddelelse af svar på spørgsmål til annonceringen Fre. 12.11.2021
Sidste frist for fremsendelse af ansøgning til kioskgoedstrup@vest.rm.dk Fre. 19.11.2021
Svar på ansøgninger meddeles Tir. 07.12.2021
Aftaleindgåelse Ons. 15.12.2021
Aftale i kraft Tir. 01.02.2022
Kioskens første åbningsdag Tir. 01.03.2022

 

Krav til ansøgning, herunder aflevering

Ansøgning skal affattes på dansk, og bilægges en kort redegørelse for ansøgers samt evt. ledende medarbejderes erfaringer med lignende opgaver, herunder CV, samt dokumentation for ansøgers økonomiske soliditet i form af regnskaber, bankgaranti eller lignende.

Ansøgning samt bilag fremsendes i PDF-format til kioskgoedstrup@vest.rm.dk senest d. 19. november 2021.

Andet

Tilldeling af opgaven forudsætter, at der kan afleveres tilfredsstillende børneattester for ansøger samt personalet i kiosken. Hospitalsenheden Vest forbeholder sig ret til at annullere annonceringen og eventuelt at gennemføre en ny annoncering.

Bilag:

Erhvervslejekontrakt.pdf 

Bilag 1 til erhvervslejekontrakt - Kiosk.pdf

Bilag 2 til erhvervslejekontrakt - RH Gødstrup stueplan.pdf

Bilag 3 til erhvervslejekontrakt - Checkliste.pdf

 

Offentliggjort: 04.10.2021